«صفحه شما»

اصل مطلب: 

دوستان و خوانندگان عزیز، امکان کامنتها واقعا به شما تعلق دارد. هدف ما ایجاد محیطی دوستانه برای تبادل نظر است. آزادانه نقد، نظر، خبر، تفسیر، تحلیل و... بنویسید اما خواهش می کنیم بدون نام بردن از اشخاص حقیقی و حقوقی در کمال امنیت برای خود و دیگران فضایی ایجاد نمائید که بدور از توهین و اتهام و جوسازی و مسموم کردن محیط تبادل نظر باشد. توجه داشته باشید کامنتهایی که این موارد را در نظر نگیرند، منتشر نخواهند شد.

لطفا اعتراض، انتقاد و پیشنهاد خود را به آدرس info@iranglobal.info ارسال کنید. از پاسخ به اعتراضات در کامنتها معذوریم.

دیدگاه‌ها

جمال
جناب روزبه آذرگون انسانش ارزوست ،،، لطفأ جناب روزبه آذرگون دستش بند است از طرف ایشان یک نامە یا تلگراف بزنید بە اوردغان و بە ایشان بگوئید جناب روزبه آذرگون انسانش آرزوست و جناب اوردغال لطف بفرماید چند دوجین از ادم خوارهای خودش را همراه چند دوجین از داعشیها و چند دوجین جبهەاالنصرە را کە تا دهان توسط اتراک مسلح شدند برای آدم خواری در پاکتهای اختصاصی قرار دهد همراه فیلمها و دکومنت کشتار یک و نیم میلون ارمنی و ویران کردن ٤٠٠٠ آبادی کوردستان و همینطور با عکسها و فیلمهای ویران کردن ٤ شهر در سال گذشتە شهرهای ، جزیرە ، سور دیاربکر، نسبین و شرناخ و تمام این درخواستها را در کامین ها جا دهید و برایم ( روزبه آذرگون ) بە آدرس ترکستان ارسال دارید تا کمی دلم خنک شود چون انسانم آرزوست با تشکر فراوان فاشیستی و پان تورکی و گورگ خاکستری .....مخلص شما روزبه آذرگون
جمال
رفراندوم در تاریخ و موعد مقرر بر گزار میشود ،،،، خروشان ملت کورد هر چە بە تاریخ رفراندوم نزدیک میشویم با عظمت تر میشود ، امروز رئیس جمهور فرانسە با بارزانی تلفنی صحبت کرد و تقاضای بە عقب انداختن رفراندوم را کردند ،،، جواب بارزانی سادە بود رفراندوم در تاریخ مقرر شدە 25.09.2017 انجام میگیرد و بە عقب انداختە نخواهد شد در همان حال بارزانی بە مکرون گفتند کە ملت کورد پنجرە گفتگو یا دروازەی گفتگو با بغداد را نخواهد بست و این در کاملأ برای گفتگوی بعد از رفراندوم باز است مسئلە چیست کسانی کە ملت کورد را بە خیشتنداری دعوت میکنند خوب ملت کورد کە شیپور جنگ را بە صدا در نیاوردە ملت کورد میخواهد یک رفراندوم در سرزمینهای ابا و اجدادی خود بر گزار کند ە در گفتگو و مذاکرە را هم نبستە دنیا هم بە آخر خود نخواهد رسید چرا اجازەی یک رفراندوم آزاد و دمکرات با حضور ناظران بین المملی کک بە تنبان این همە
جمال
بە شخصی بە نام ایران امروز ...... شهر سلیمانیە در تمان تنها جائی است کە جنبش گوران کم و زیاد نفوذ داشت ولی امروز با شرکت جمعیت خروشان و عظیم مردم سلیمانە برای پشتیبانی از استقلال کوردستان عملأ نشان داد کە گوران در سلیمانە پایگاه تودەای خود را از دست دادە رهبران گوران دچار سردر گمی و بی افقی شدند و عملأ خواست آنان با بە تعوق افتادن رفراندوم گوران بە حاشیە پرت شدە و هواداران خود را از دست دادە امروز با این سیل خروشان ملت کورد برای پشتیبانی از رفراندوم و خواست گوران برای تعویق گوران لە شدە ،،،،،، حال چرا باید رفراندوم برای استقلال کوردستان را عقب انداخت ؟؟ رهبران کورد کە مدام دارند اظهار میدارند اگر آلترناتیو قابل قبولی وجود داشتە باشد کە عراق و جامعەی جهانی ضمانت کند در یک زمان دیگری رفراندوم اجرا شود کە ملت کورد و رهبران کورد قبول می کنند
ایران امروز
جنبش گوران اقلیم کرد درباره رفراندوم این منطقه هشدار داد

جنبش گوران در شمال عراق با انتشار بیانیه ای ضمن اعلام درخواست مجدد خود در خصوص تعویق برگزاری رفراندوم در این منطقه هشدار داد برگزاری این رفراندوم در تاریخ ۲۵ سپتامبر منجر به وقوع درگیری در کرکوک می شود.

در این بیانیه آمده است: رفراندوم وسیله ای است برای رسیدن به اهداف ملی، اما رفراندوم در چنین فرایندی پیچیده و غیر قابل پیش بینی و صرفا با استراتژی برای رسیدن به اهداف ملی همخوانی ندارد و خطر برای مردم ما امروز و در آینده یک قدم است.
جمال
بە شار لاتانیزم این عمامە بە سر و عبا بدوش توجە کنید از سخنان این دروغ گویان در مقر سازمان ملل

روحانی ...........روحانی در مجمع عمومی سازمان ملل: نه تهدید می‌کنیم و نه تهدید را می‌پذیریم

این جناب فراموش کردە کە یک ماه است بە عناوین دارید کوردستان را تهدید میکنید بە دخالت نظامی بە بستن مرزها ، 1000 بار توطئە و تهدید کردید حالا انگار نە انگار در سازمان ملل میگوید نە تهدید میکنیم نە تهدید می پذیریم
جمال
کدامها بودند اینجا نوشتند و می نویسند کە دمکراسی مسئلەی ملی را حل میکند ؟؟؟ بە اسپانیا حضو اتحادیەی اوروپا یک کشور دمکرات و پارلمانی نگاه کنید کە چگونە زمانی کە ملتها بە حوقو خود واقف میشوند ماسک دمکراسی را پائین میکشند و ماسک فاشیزم میزنند ،،،،، اسپانیا در برخورد بە رفراندوم کاتالونیا یک وزیر کاتولون را دستگیر کردە پولهایشان را بلوک کردە و طرفداران استقلال کاتالونیا را دستگیر میکند ملتها برای آزادی خود چارەای ندارند جز اینکە مسلح شوند اگر ملت کورد هم یک نیروی نظامی مسلح و مجهز نداشت شک نکنید همان روزە اول کوردستان بگیر و ببند را شروع میکردند پس متوجە باشید مـبارزەی مدنی با فاشیزم جواب نمیدهد
جمال
میخواستم در مورد یک خبر کامنتی بنویسم ولی قبل آن لازم بود بە این نکتە از سخنان روحانی هم اشارەای داشتە باشم ،،،،،،، آیا مزخرفتر از این حرف تا حالا بە گوشتان خوردە کە رئیس جمهور یک کشور در برابر رهبران جهان بیان کند ،،،،،،،،،،،،،،، روحانی میفرمایند ایران با حافظ جهان را تسخیر کردە من این نکتە را درک نکردم منظور ایشان با حافظ جهان را حفظ کردە چە می باشد حتمأ منظور ایشان فال حافظ باید باشد کە یک گنجشک کاغذی را از مجموعەی کاغذ با نوک خود بیرون میکشد و مردم از سرنوشت خود با خبر میشوند این رهبران عوضی و چپل فکر میکنند تریبون سازمان ملل متئد هم تریبون حسینە هایشان هست با بلغور کردن این مزخرفات با حافظ جهان را تسخیر کردە بگذریم خوب ایرانی هست و هنر نزد ایرانیان است و بس
جمال
ملتهای تحت ستم و مظلوم جهان باید بە این همە فداکاری و خروشان ملت کورد ارج نهند اگر ملت کورد تا همین جا کە مسئلەی رفراندوم و استقلال کوردستان را در ماس مدیای جهان دامن زدە اگر کوردستان همین حالا از رفراندوم دست بکشد و آن را لغو کند کوردستان بە اندازەی 100 سال در این یک ماه اخیر جلو رفتە تابو استقلال در کل منطقە شکستە شد دیگر باور نمیکنم هیچ کدام از احزاب کوردستان ایران از این بە بعد جرئیت کنند کە دم از خود مختاری ، فدرالیزم یا خود گردانی در چهار چوب ایران بزنند چون این مفاهیم دیگر هیچ کوردی آن را قبول نخواهد کرد و استقلال و تابوی استقلال در چشم ملت کورد شکستە شد دیگران هر چە دلشان خواست میتوانند بگویند مثلأ تجزیە طلب بگویند این مفاهیم نیز تا بوش در چشم ملت کورد شکستە شد در این مدت در حمایت از رفراندوم استقلال کوردستان کوردهای ( روژ هەلات ) ( ایران ) نقششان بی نهایت چشمگیر بود چە در
جمال
دقایقی پیش سخنان بارزانی در بزرگترین همایش ملت کورد در شهر سلیمانە بە پایان رسید ، سلیمانیە شهر روشنبیری و مدرنیزم و مملوم از رنگها و صدا های متنوع انتظار نمیرفت با آن همە تبلیغات و سرمایە گزاری دولتهای عراق و ایران و 2 حزب کوچک مخالف رفراندوم در تاریخ 25 این ماه شهر سلیمانە با تجمع عظیم خود مشت محکمی بە دهن قاسم سلیمانی ، مالکی ، عبادی تورکیە و همەی مخالفان استقلال کوردستان زد سخنان بارزانی نشان از ارادەی قدرمند رهبران کورد و ملت کورد داشت برای انجام رفراندوم با همەی مشکلات پیش با و سنگ اندازیها بارزانی در انتهای سخنانش چنین گفت برای استقلال کوردستان ما فقط یک حزب داریم تا پایان رفراندوم همەی ما زیر چتر یک حزب خواهیم بود حزب کوردستان من تا پایان رفراندوم استقلال کوردستان غیر از یک حزب و آن هم حزب کوردستان هیچ حزب دیگری در کوردستان بە رسمیت نمیشناسم
جمال
اویل پرایس: عراق بە دو کشور تقسیم و کوردستان فورا واجد عضویت در اوپک خواهد بود.
بر طبق گزارشی کە سایت “اویل پرایس” منتشر نمودە اس، عراق که دومین تولیدکننده بزرگ اوپک است، ممکن است ماه جاری با اختلال قابل توجهی در صادرات نفتش روبرو شود. مردم اقلیم کوردستان که یک منطقه نیمه‌خودمختار در شمال عراق است، ٢٥ سپتامبر در یک همه‌پرسی برای استقلال ملی شرکت خواهند کرد.در بخشی از این گزارش آمدە است کە “اگر این همه‌پرسی همان طور که انتظار می‌رود رای بیاورد، کوردستان ممکن است فرآیند استقلال یافتن رسمی از عراق را آغاز کرده و این کشور به دو بخش تقسیم شود.”

جمال
تصحیح میکنم < ترکمنهای کرکوک 100 ها کیلومتر با ترکمنهای تلعفر فاصلە دارند
جمال
کرکوک بخشی از سرزمین کوردستان بودە و خواهد بود صدام هم نتوانست این شهر را از کوردستان جدا کند کرکوک با اینکە بخشی از سرزمین کوردستان هست ولی عربها ، تورکمنها و آسوریها و ارمنیها و کاکە ای ها ( اهل حق ) و کلدانیها ( یهودیها ) در این شهر زندگی میکنند در زمان صدام با سیاست تعریب تعداد زیادی کورد و ترکمن را از کرکوک بە جنوب کوچاندند و عربها را در خانە های آنها جا دادند کرکوک و کورد از هم جدا شدنی نیست بودن و تاریخ ترکمنها در شهر کرکوک نیز بە زمانی بر می گردد کە تورک عثمانی تمام سرزمینهای شام ( سوریە ) و عراق و فلسطین و اردن و عربستان و مصر و تونس را در اشغال خود داشت و مرکز این امپراطوری عظیم در قسطنتنیە ( استانبول ) بود امپراطوری عثمانی برای حفظ لشکریانش و تأمین امکانات لجستکی آن در سر تا سر این امپراطوری عظیمش پاسگا و یا چاپار خانە دایر کردە بود و مردانی تورک با خانوادهایشان در این
جمال
وردي عربي ..
سەید موقتەدا سەدر هەڵوێستی مەردانەو مرۆڤانەی خۆی دەرخست ..
دەڵێ دەبێ حکومەتی عێراق دەست لە دژایەتی کورد و کوردستان هەڵگرێ و ئەگەر کورد نەبوایە ئەوا لە ساڵانی نەوەدەکانەوە ئێمەی شیعە ئێستا لە گۆڕدا بووین ..
وەداوا لە شیعەکان دەکەم کە چیتر نازی بەعسی و تورکەکان ڕانەگرن سەبارەت بە کەرکوک و داواتان لێدەکەم لەگەڵ کوردکان بوەستن .
سوێند بەخوا کەرکوک کوردستانیە و ئێوەش باش ئەوە دەزانن .
وە کوردەکان مافی خۆیانە بڕیار لەسەر چارەنوسی خۆیان بدەن و ئێمە مافی ئەوەمان نییە دەست بخەینە کاروباری ئەوانەوە.
لەجێگای ئەوە لێپێجینەوە لە گەڵ گەندەڵکاران بکەن و چاودێری پارێزکاکانی ناوەڕاست و خوارووی عێراق بکەن، ئیتر واز لەو سیاسەتە فاشیلانەتان بێنن ..
چاومانە سید موقتەدا ..
سيد مقتدی صدر
جمال
سازاخ عزیز نمیدانم شما این خبر را از کجا گرفتید کە کوردها سلاح پیشرفتەی المانی را علیە ترکمنها بە گار گرفتند ؟؟ دیشب در کرکوک چند جوان کورد داشتند برای امروز 2017,09,19 پستر برای فراخوان پخش میکردند کە با تیر اندازی یک مقر ترکمن بە جوانها یک جوان کورد کشتە میشود و 3 نفر کورد مجروح ولی کوردها جواب آتش ترکمنهائی کە توسط مالکی تحریک میشوند ندادند در هر صورت شهر کرکوک از نظر امنیتی کاملأ در دست کوردهاست و ترکمنهائی کە تراندازی کردند دستگیر شدند همین کل خبر است امروز هم یک تظاهرات بزرگ تودەای با شرکت کوردها تورکمنها و آسوریها و ارمنیها و اهل حق و کلیمیهای کرکوک در پشتیبانی از رفراندوم استقلال کوردستان انجام گرفت سازاخ در کامنت بعدی سخنان مقتدا صدر را کە امروز بیان داشتە بە زبان عربی و ترجمەی کوردی سعی خواهم کرد من هم ترجمەی فارسی آن را بگدارم توجە کن
جمال
در کوردی ما مثلی داریم کە میگوید ( داری هەلینی سەگی دز دیارە ) معنی فارسی آن چنینن است چوب بلند کنی سگ دزد بلا فاصلە خودشو آشکار میکند این مثل مصداق کامل کاربری بە نام جناب حسن است چند جملە نوشتە نتوانستە ماهیت خود را مخفی کند ،،، در رابطە با کاریکاتور و منعکس کردن یک خبر دویچە ولە من عوض کردن عکس ضمیمەی کاریکاتور بە مسئولین سایت و کیانوش توکلی اخطار دادم کە عین کپی کردن و عوض کردن عکس خبر دویچە ولە را برای دویچە ولە خواهم فرستاد کە چگونە یک سایت ایرانی با یک کار غیر قانونی عکسی کە دویچە ولە در پای خبر گذاشتە ایران گلو بال آن را با عکسی دیگر عوض کردە بگذریم من آن را برای دویچە ولە فرستادم و ایران گلو بال مثل شیر از این کار غیر قانونی خود با بر نداشتن عکس در ٢ روز اخیر دفاع کردە
داور


طرح اسرائیل برای تجزیه عراق، سوریه، ترکیه، و ایران از طریق کردها، محمد سهیمی.
http://news.gooya.com/
palandouz
آقای رازیانه، میفرمائید که آزربایجان به کوردستان حمله خواهد کرد.اگر مقصودتان جمهوری آزربایجان میباشد،که بایستی عرض شود فانتزی فوق العاده عجیبی دارید.نه انگیزه ائی ونه امکاناتی موجودند ومضافاً،خاندان سلطنتی علیف وبسیاری از صاحب منصبان ومیلیاردرهائی نظیر عبدلباری گوزل کرد هستند وحامی وساپورتر پ. ک. ک.
اگر منظورتان تورکهای ایران میباشند،بایستی عرض شود که ملت آزربایجان جنوبی وقشر آگاه آن مدافع وحامی تمام ملل تحت اشغال هستند ونگران از چشم طمع به اراضی تورک نشین وگرنه در دوران پیشه وری کبیرشاهد همکاری ها وتفاهم های متقابلی بوده ایم که میتواند الگوی امروز مان باشد.
جمال
میبینم جناب توکلی هنوز عکسی را کە یک سایت معتبر جهانی ضمیمەی یک خبر خودش کردە بود و سایت شما با یک کاریکاتور شوینیستی عکس را عوض کردید هنوز این کار غیر قانونی خودتان را با عوض کردن عکس درست جاتگزین نکردین من این را بە ندیدن پیام هایم تعبیر میکنم فعلأ در صورت عوض نکردن و نگذاشتن عکس واقعی مطمئن باشید آن را برای D W میکنم هنوز فرصت دارید
جمال
جناب کیانوش توکلی آیا میدانید شما یک کار بە غایت غیر قانونی کە پیگرد قانونی دارد انجام دادید ؟؟؟ من همین الان میتوان این خبری کە D ; W پخش کردە با یک عکس شما عکس را با یک کاریکاتور و عکس دیگر عوض کردید و در سایتتان منتشر کردید ؟؟؟ اگر تا 30 دقیقەی دیگر خبر D W را با همان عکسی کە خودشان انتشار دادند عوض نکنید من آن را برای D W ارسال خواهم کرد کە چگونە شما و سایت شما یک خبر را با ضمیمەی عکس عوض کردید و کاریکاتوری از بنیامین نتانیاهو و بارزانی گذاشتین

رازیانه
همه این دلایل خاله زنانه تو بدرد کسی نخواهد خورد. اگر تو خودت امروز بلند شدی و بار و بندیلت را جمع کردی به همراه دیگر کردها بیاری بارزانی شتافتی، بعد از اربیل بنویس که چه ها میکنی! از این شعارها داده میشد وقتیکه تو هنوز توی قنداق تشریف داشتی. اولین کسانی که به شما حمله خواهند کرد همین آذربایجانیان خواهند بود. با این عربده کشیدن ها هم کسی بجایی نمیرسد. من اتمینان دارم تا وقتیکه تو در خانه سالمندان سوئد مثل یک نمره بی ارزش به گوشه ایی هل داده خواهی شد! خوابت مستجاب نخواهد شد.
جمال
جناب رازیانە زیاد طولش نمیدهم قبلأ هم همین موضوع را در این صفحە بیان کردم . این من و این هم شما ،،،،، تاریخ مصرف کشوری بە اسم ایران پایان یافتە فقط شما ایرانگراها هستید مثل نمیتوانید واقعیت را ب پذیرید حتی اگر انقلابی نشود حتی اگر در این ایران آب از آب تکان نخورد با حکومت و رهبران و حاکمیتی کە در ایران دارید این تاریخ ایران پایان یافتە آنها کە در ایرانند سرشون گرم است بە سینە زنی نوحە خوانی و قمە زنی و تریاک کشیدن و صیغە بازی آنها کە در خارجم هستند دارند با خیال و لوح حقوق بشر کورش شکار شیر از طرف بهرام و شاهنامە خوانی خودتان مشغولید اورپا پناهندە شدند از آنها میپرسنبد کجائی هستید جواب میدهند یونانی یا ایتالیائی یا یکی از این نوع کشورها عارشان میاد بگویند ایران جوابش را شما بهتر میدانید ،،، ایران مساوی است با تروریسم ریش عبا عمامە چادر وووو خلاصە ایرانی وجود ندارد کە شما ها با آن
رازیانه
ادبیات تو مانند ادبیات اردوقان است و همانطور که اردوقان خودش و مردمش را ایزوله کرده تو هم هیچ نتیجه ای از این ادبیاتت نخواهی گرفت مگر ایزوله کردن خودتان. اردوقان هر دوروز یک بار کشورهای اروپایی را فاشیست، راسیست میخواند و از سمت دیگر میخواهد وارد اتحادیه اروپا شود. نخیر تا بیشتر دچار روان آشفتگی نشوی بگویم که من کرد نیستم. و نام من اگر شبیه به نام کردی است هیچ عیبی ندارد. اما جمال به هیچ وجه نام کردی نیست. همه کردستان گذشته استانی از استانهای ایران بوده و پس از قرار دادی در دوره ضعف حکومتی ایران تقسیم شد. حالا تو بالا برو پائین بیا، هرچه میخواهی بگو .حتی دولتی مثل دولت فعلی ایران نیز این بالشت را زیر سر تو نمیگذارد تا رسد به دولتی ملی!
جمال
جناب رازیانە ، یک اسم کوردی هم برای خودت انتخاب کردی بە گمانم همان کورد سنندج هم باید باشید کە گاهی اوقات برای رد گم کردن حداقل میخواهید نشان دهید کە یک کورد پیدا شد مواف` چهار چوب مرضی ااست .... خوب 2 دفعە کامنتت را خواندم اصلأ مفهوم نیست چە منیخواهی بگوئی کوردستان سرزمین من است رفتن یا نرفتنشم فقط بە خودم مربوط است کە دوبارە میخواهی در تاریکی شلیک کنی مگر فقط کسانی باید موافق استقلال کوردستان باشند کە در آنجا باشند ؟ اسرائیل را و هستەی اولیە تأسیس کشور اسرائیل در خارج اسرائیل زدە شد با وجودی کە استقلال ما کوردها هیچ شباهتی بە آنها ندارد و فراخوان رفراندوم برای استقلال در داخل مرزهای کوردستان است این کوردستانم هم مثل تمام ملتهای جها دیاسپورا و مردمانی دارد کە بە خاطر فشار و بربریت همنژادان شما مجبور بە خارج شدند من یک کوردم حتی اگر کورد هم نبودم بنا بە خصوصیات من کە دارم
رازیانه
میگویند سگ زرد برادر شغال است!
اگر کسی از ریخت و پاش دولت هنوز بدنیا نیامده بارزانی بگوید، بدین معنی نیست که همراه و همگوی شغالهای جمهوری اسلامیست. اینکه کارگذاران جمهوری اسلامی دزدند، در آن هیچ دودلی وجود ندارد. اما این اجازه هم از من گرفته نمیشود که رفتار و کردار بارزانی را بازگو کنم. حتی شما خودتان هم باید یکی از منتقدان باشید تا در آینده اگر توانستید دولتی داشته باشید، دچار سردرگمی با خانواده دیکتاتورمنشی مانند بارزانی نشوید! من شخصاً با همه پرسی در کردستان عراق هیچ مشگلی ندارم و حتی آن را زنگی میدانم که باید بصدا درآید تا درسی برای ترکیه ایران و سوریه شود.
اما آنچه گفتنی است و باید به شما یگویم اینست:
تو که در سوئد جاخوش کرده اید و هر روز کامنتی در مورد کرد و کردستان مینو سی، بگمانت همه چرت و پرت میگویند و همه نادانند، پس چرا نمیروی به کردستان عراق تا در بازسازی آن گامی سازنده
جمال
عجبا فاشیزم و راسیزیزم خوب خود را پیدا میکنند مزخرفات کشورهای اشغالگر کوردستان و حکومت مداران با لشکرهای جمکرانی و آل عثمانی و سرداران قادسیە و کلحە و زبیل و عباس بی دست کم بود روشنفکران بە اصطلاح پینوکیو ئی هم با شمشیرهای چوبی بە کمک اصحاب کحف آمدەند کسی کە در مورد کوردستان صحبت میکند در هر کدام از این کشورهائی کە بخشی از کوردستان را در اشغال دارند اول نگاهی بە سر و وضع خود بکنند بعذ تیر بە طرف تاریکی در کنید از ایرانش میخواهید برایتان بگوئیم ؟؟تا زمانی کە شما ایرانیان نتوانستید حکومت جمهوری داعش شیعەی ایرانی را سر نگون کنید با همان چرتکەی جمهوری اسلامی داعش شیعەی ایران برایتان چرتکە می اندازیم ایران در میان ٢٠٠ کشور جهان در قعر `عر پائین صف قرار دارد دزدیهای ١٠٠٠ میلیاردی و چنف هزار میلیاردئ باید هر چند وقت در ایران بە گوشتان رسیدە باشد
جمال
در جواب خانم آتوسا ما با چە زبانی بە شماها بگوئیم ملت کورد هیچ مشکلی با کشور اسرائیل و ملت یهود ندارد تا حالا هیچ کوردی بدست اسرائیلی کشتە نشدە ولی تا دلت بخواد ملت کورد و سرزمین ملت کورد مورد تعرض ایرانیان واقع شدە گاهی بە نام اسلام داعش شیعە کورد کشی کردند و گاهی بە نام هخامنش و فروهر و پان ایرانیسم ما ملت کورد مشکلی با اسرائیل نداریم نفت کوردستان زیر قیمی سهلە میخواهیم مجانی بە اسرائیل بدهیم ،،، سە نە نە ؟ شما ایرانیها مشکل دارید با اسرائیل خوب ٢ تا از اون فشفشهای امام زمانیتان حوالەی اسرائیل کنید تا زوتر ملت کورد بە اهدافش برسد شما ایرانیها ٣٩ سال است پول نفت الاهواز و عربهای خوزستان را خرج آدم کشی تروریسم ، حوالەی حزب اللە ، حماس ، داعش وحشی عراق، حوسی ، الشباب سومالی میکنید دیگە حق ندارید یخەی ملت کورد را بگیرید کە نفت زیر قیمت بە اسرائیل میفروشند
جمال
بە این جناب کورد سنندج شما اگر کورد باشید حتمأ باید بدانبید ،،،، بر بە سیل یعنی چە ؟ شما اگر معنی بر بسیل را برای ما گفتید ما هم باور میکنیم کە کوردید این بازیهای لوس بازی دئگە دورانش گذشتە اشخاصی مثل محسن کوردی و امید دانا با نام کورد سنندج و کورد مهاباد وووو اینجا میخواهند دفاع از تمامیت مرضی کنند لطفأ جهت های جغرافی کوردی و اسم ماهای کوردی را برای ما بگوئید تا باور کنیم وگرنە ما شما را همان محسن کوردی و امید دانا بە حساب می آوریم
palandouz
آقای جمال همانطوری که اکراد هنگام اشغال قاراباغ وهفت ایالت اطراف آن وقتل عام خوجالی واخراج صد ها هزارتورک وپاکسازی قومی ازآزربایجان حمایت کردند،ما تورک ها نیز فردا با پرچم های کوردستان به خیابان ها خواهیم آمد وباخون خود خواهیم نوشت که جلفا ومرند وماکی،بازرگان،خوی ،سلماس،اورمیه ، سولدوز، قوشاچای،صائین قالاو... بخش ائی از کوردستان هستند و۷۶٫۲درصد جمعیت آزربایجان غربی مگس وپشه هستند واکراد که ۲۱٬۷ درصد جمعیت راتشکیل میدهند صاحب و مالک غرب آزربایجان هستند و نام آن ایالت کوردستان شمالی است.
https://en.wikipedia.org/wiki/West_Azerbaijan_Province
جمال
اولین جلسەی پارلمان کوردستان امروز در ساعت 19:00 یا 7 عصر با شرکت اکثریت اعضاء پارلمان کوردستان تشکیل شد و پارلمان کوردستان یک امر بسیار مهم و سرنوشت ساز را در دستور کار خود داشت و آن تأیید یا بە عقب انداختن تاریخ و موعد تعین شدە برای رفراندوم استقلال کوردستان بود کە بە رأی نمایندگان پارلمان کوردستان گذاشتە شد ، پارلمان کوردستان با اکثریت قاطع رأی تاریخ تعین شدە 25,09,2017 را برای روز برگزاری رفراندوم تأیید کرد بنا بر این رفراندوم کوردستان با رأی اکثریت پارلمانتاران کوردستان جنبەی قانونی پیدا خواهد کرد ، زندە باد کوردستان ، زندە باد استقلال کوردستان بلی برای استقلال کوردستان
جمال
بابک آذری منظورم بود البتە تورکهای آذری هم اگر دوست دارند میتوانند با در دست داشتن پرچم کوردستان حمایت کنند فردا
جمال
فردا شنبە بزرگترین کارنوال مردم کورد بە طرفداری از استقلال کوردستان در سوئید استکهلم بر گزار خواهد شد در مود بریا پلاتسن باب آذری هم بد نبود بیا یند گزارشی از این کارنوال عظیم استقلال طلبی کوردها تهیە کنند ساعت یک تا چهار بعد اظهر
جمال
در 24 ساعت گذشتە کە بارزانی و رهبران کورد با نمایندگان کشورهای بزرگ جهان و سازمان ملل برای بە تعویق افتادن تاریخ رفراندوم استقلال کوردستان مردم کورد در یک حالت انتظار کە میتوان گفت نسبتأ نا خوشایند نیز بود قرار داشت کە چواب رهبران کورد چە خواهد بود برای تعویق رفراندوم استقلال ولی امروز بارزانی در اجتماع بزرگ مردم کورد در ئامیدی چینین گفت .........

جدا از رای مردم کورد برای رای هیچ کس و هیچ کشور دیگری حساب نخواهیم کرد.
و این بدین معناست کە رفراندوم بە عقب انداختە نخواهد شد
شیرین
در" لینک " زیر زنی ترک با نام مستعار "زیبا " توضیح میدهد چگونه زندانهای ایرانی آخوندی ، موجب روان گردانی و بیماری او شده اند.او گویا 10 سال در زندان بوده و شوهرش هم اعدام گردیده.

https://www.youtube.com/watch?v=q9-21I_eRg0
داور
دولت یهود پشتیبانی خودرا از تجزیه عراق اعلام کرد.بیش از صد سال است که جریان چپ سینه بر تنور خلقهای تحت ستم میکوبد و امروز نتیجه شعار قلابی وعوام فریبانه خود را درسیاست جهانی غرب وتجزیه ایران مشاهده میکند.چپ در ایران باید اگاه به جنگ داخلی درخاورمیانه و تجزیه ایران باشد و لازم است بیش از این که مردمانی محروم گرفتار جنگ و در بدری شوند علیه تجزیه کشور اتخاذ موضع کند .دشمنی ابلهانه نظام با غرب ودولت یهود ناشی از انقلاب پلید ۵۷ و تحریک جریان چپ است.
جمال
استقامت و پایداری بارزانی واقعأ قابل تحسین است من اینجا خطابم بە تورکهای آذری ، بلوچها، ترکمنها و عربهای اهواز و طالشها هم هست هر چند استقامت و فریاد مسعود بارزانی مشخصأ برای استقلال کوردهای عراق است اما حقیقتأ این صدای شما تورکهای آذری ، ترکمنها، بلوچها ، عربهای اهواز و کوردهای ایران هم است پیروزی و استقلال کوردستان مدلی برای تمام ملتهائی است کە سرزمینشان را اشغال و غصب کردند امروز نوبت کوردهای عراق است فردا نوبی تورکهای آذری و کوردهای تورکیە و کاتالونیا و بلوچ و فلسطین
جمال
امروز چند دقیقە بعد از جلسەی کشورهای بزرگ جهان ( آمریکا، انگلیس ، فرانسە ، آلمان ) و کشورهای همپمان بر علیە داعش کە جلسەای با رهبران کورد مسعود بارزانی داشتند برای بە عقب انداختن تاریخ رفراندوم استقلال کوردستان مسعود بارزانی خطاب بە یک کرنوال بزرگ با شرکت 1000 ها کورد استقلال طلب در زاخو بە برگزاری رفراندوم در 25 این ماه ٢ هفتەی دیگر دوبارە تأکید کردند و سخنان مسعود بارزانی نشان از این داشت کە هیچ ضمانت و قول قراری از طرف کشورهای بزرگ جهان برای عقب انداختن تاریخ رفراندوم نپذیرفتند ایشان در خطاب بە این اجتماع عظیم مردم کورد با دریائی از پرچم کوردستان کە در دست داشتن بیان داشت هر چە بادا باد یا همگی باهم ملت کورد نابود میشویم یا عزت و افتخار و سربلندی استقلال دست میابیم هیچ راه دیگری برایمان بە غیر از استقلال کامل باقی نماندە
جمال
پارلمان کوردستان روز جمعە بعد از مدتها برای همەی پارلمانتاران کوردستان برای اولین جلسەی پارلمان کوردستان فراخوان داد روز جمعە اولین جلسەی پارلمان تشکیل خواهد شد و برنامەی کار فشردە و سرنوشت ساز را در جلسەی خود خواهد داشت تا همین حالا رهبری و حکومت و مردم کوردستان بر سر رفراندوم استقلال کوردستان و برگزاری آن پا بر جا هست روز جمعە پارلمان کوردستان رفراندوم کوردستان را بە رأی خواهد گذاشت یا تاریخ رفراندوم را بە عقب خواهد انداخت و یک تاریخ دیگر تعین خواهد کرد یا بە برگزاری رفراندوم بر موعد معین صحە خواهد گذاشت و جنبەی قانونی بە آن خواهد داد
جمال
خبری خوشایند برای کوردها ،،، بارزانی حاضر نشد قاسم سلیمانی را بە حضور بە پذیرد

http://rhewal.com/sorani/?p=44001
جمال
اولین جائی کە رفراندوم استقلال کوردستان مستقیمأ بر آن تأثیر گذاشت کاتالونیا اسپا نیا است بارسلونای کاتا لونیا بعذ از اعلام تاریخ رفراندوم کوردستان بود کە کاتالونیا ها هم بە تبعیت از کوردستان تاریخی برای جدائی از اسپانیا تعین کردند نخست وزیر اسپانیا و عراق هر دو رفراندوم استقلال کاتالونیا و کوردستان را غیر قانونی اعلام کردند ولی نە در کاتالونیا و نە در کوردستان بە آن توجهی نکردند سماجت و اصرار رهبران کورد برای برگزاری رفراندوم انتخابات با آن همە فشار بە رهبران کاتالونیا هم جرئی و سماجت و پافشاری دادە دادستان اسپانیا بە پلیس دستور دادند کە مانع برگزاری رفراندوم استقلال بارسلونا شوند ولی رهبران کاتالونیا شدیدأ بە موعد برگزاری رفراندوم اصرار دارند ،، تا ببینیم بعدأ ایران و تورکیە و سوریە ، لبنان عربستان هم در نوبتند
ناصر کرمی
جناب اقای توکلی و سایر مسئولین سایت ایران گلوبال، آی دی کامپیوتر من بلوکه شده است، جریان چیست ؟ امروز نتوانستم پاسخ یک کاربر را در پانویس مقاله بگذارم.

yaradiciliq
جناب جمال شما اصلا خودتان را ناراحت نکنید، "" همه آن سلاح‌های تحویلی امپریالیست‌ها به پ ک ک در اذهان چپ‌ها / کمونیست‌ها و جامعه شناس‌های ساده‌لوح ما "" تبدیل به "" قلمی "" خواهند شد و این چپ‌ها و کمونیست‌ها و جامعه شناس‌ها به همراه شاهنامه خوانان با " آن قلم‌ها در مورد افراطی گری ما ترکان آزربایجانی، پان ترکیسم کزائی خواهند نوشت. پژاک، پ ک ک تا دندان مسلح، توسعه گری و الحاق گرائی پژاک / پ ک ک ، ایجاد بی‌ ثباتی پ ک ک / پژاک در آزربایجان خطرات عینی نیستند، خطر واقعی‌ " پان ترکیسم کزائی " است. "" شعار کمونیست‌ها "" آسته بیا ، آسته برو ، و گرنه پان ترک صدات می‌کنم "".
جمال
ببخشید اشتباه شدە این ادوات جنگی تحویل کوردهای سوریە ( YPG - YPJ ) دادە شدە برای اینکە تورکها دق کنند یا آنجور کە آنها دوست دارند گفتە بشە بە پ ک ک تحویل دادە شدە
جمال
آمریکا 70 تلیری دیگر دیشب از ادوات جنگی تحویل کوردهای عراق دادە حساب کنید هر تلیری ٢ تا از این ماشینهای جنگی حمل کند میشود 140 تا کم کم ارتش کوردهای سوریە بە یک ارتش منظم و کاملأ مسلح تبدیل شدند این را میگویم کە چشم پان تورکها از حسادت بە پشت سرشان منتقل بشە البتە حمل این مقدار سلاع جنگی و تحویل دادن آن بە کوردها علنی است منظور کشورهای منطقە هم خبر دارند . http://www.xendan.org/detailnews.aspx?jimare=32220&babet=1&relat=1024
جمال
اعلام گشودە شدن جبهەای دیر الزور توسط کوردها
http://www.rojnews.org/haber/19428/.html
جمال
خوب این هم از این یک جبهەی دیگر در سوریە گشودە شد جبهەای کە چشم همە بە آنجاست و همە دنبال آنجا هستند جبهەای دیرالزور با فرماندهی کوردهای سوریە شروع شد کە هم زمان با آزاد سازی رقە کە بیشتر از نیم رقە بدست کوردها افتادە انگار در رابطە با جبهەای دیرالزور آمریکا عجلە داشتە کە بدست کوردها سقوط کند قبل از اینکە بە دست ایران و سوریە سقوط کند جبهەای دیرالزور از چند جهت برای کوردها ، آمریکا ، روسیە ، ایران ، سوریە عراق و نهایتأ برای اوردن قابل اهمیت است و ١٠٠ البتە برای ترکیە و نگرانی آنها از پیشرفت کوردها اعلام گشودن جبهەی دیرالزور بە نام گردباد فرات امروز توسط ستاد نظامی کوردها بە نمام جبهەی نظامی دیرالزور بە جهانیان اعلام شد
لاواک
نه من کشتار ارامنه را برسمیت نمیشناسم. این تنها دروغ بیش نیست که غربیان به عثمانیان نسبت میدهند. آنها هیچ سندی برای اثبات چنین کشتاری ندارند و تنها قصد دارند بذین وسیله پولی از ترکیه بگیرند تا شاید شرایط اقتصادی خود را بهبود دهند. از طرفی گفته میشود که نازیها درسشان را از ترکهای عثمانی گرفتند که اینهم باز اتهامی است که ثابت نشده. سند دارید؟ نخیر! پس من هم میگویم که ارمنیها را ایرانیان کشتند. در ضمن از ایران گلوبال خواهش دارم که کامنت ها را کامل پخش کند و تنها کامنت های افراد با اکانت را که هرچه میخواهند مینویسند پخش نکند.
جمال
بە یک جملە یک پان تورک توجە کنید و بعد آن را با فیلمی کە لینک آن را میزنم و بە وضوح در مورد تورکیە و کشتارها و جنایت ضد بشری بە وفور یافت میشود در گوگل در مورد تورکیە سخنان این ان تورک را مقایسە کنید ..............................از پان تورک لوائی ---------به نظر من، تركيه بهترين كار را در دفاع از انسانيت و مظلوميت انجام داد. تركيه در سكوت واداده هاى سياسى جهان سياست، كارى كرد كه بايد سرمشق ديگران در وقايع آينده باشد. تركيه با اين كارش به جهانيان درس مروت و جوانمردى ، و البته درس سياست داد. تركيه دنبال منافع انسانِ ترك نبود بلكه به منافع انسان و كرامتش انديشيد.
جمال
کرمانشاه امروز نشان داد بخشی جدائی نا پذیر از سرزمین اشغال شدەی کوردستان توسط اشغالگران ایرانی است ، کرمانشاه امروز شناسنامەی کوردیت و کوردستانی بودن خود را محکم بر پیشانی اشغالگران کوردستان کوبید و با صدای بلند هویت کوردستانی خود را بە گوش اشغالگران ایرانی رساند
امروز کرمانشاه برای پشتیبانی از کولبران کوردستانی کە با بربریت تمام بدست اشغالگران ایران کشتە میشوند بە خیابانها آمدند اولین عکسهای یجمع مردم کرمانشاه در پشتیبانی از فرزندانش در سایتها پخش شد
پرویز
هرچه بیشتر به وحشت و جنگ داخلی و هرج و مرج نزدیگ میشویم به اهمیت تاریخی و سرنوشت ساز سرکوب ۲۱ اذرو تارو مار کردن گروه قاضی محمد و جواسیس مسکو بیشتر پی میبریم. نباید اجازه داد سرنوشت ایران را گروهی ماجرا جوی غربی و متجاسر داخلی روشن کنند.
جمال
جناب آ الیار میخواهد عرض 10 سال با آن همە جنگ ، خونریزی ، فناتیک مذهبی ، ملی گرائی ، فقر ، ووو جامعەهای خاور میانە را بە سوئیس تبدیل کند و فدرالیزمی مثل بلژیک و سوئیس در خاور میانەی جنگ زدە بر پا کند اتفاقأ ملت کورد خیلی خیلی شانس آوردند کە بە جای مقتدا صدر و مالکی و سیستانی حد اقل رهبرشان یک انسان عمل گرا سکولار است ایران بعد از ٢٥٠٠ سال بە قول خودشان تاریخ محرم ببینید چە قشقلەی بە پا میکنند البتە آذربایجان تورک نشین شمال و جنوب نیز دست کمی از مردم یزد کرمان ندارند در رابطە با نوحە خوانی منبر رفتن آخوند و چرت پرت گفتن و مردم خود زنی کردن شما جناب آ الیار بروید آذربایجانتان را درست کنید فدرالیزم دمکراتیک سوئیسی بر پا دارید ما فعلأ این نسل مردم کورد بە بارزانی راضی هستیم بعذأ نسل بعدی کوردستان خودشان تکلیفشان را با حکومت جابر کورد روشن کنند