«صفحه شما»

اصل مطلب: 

دوستان و خوانندگان عزیز، امکان کامنتها واقعا به شما تعلق دارد. هدف ما ایجاد محیطی دوستانه برای تبادل نظر است. آزادانه نقد، نظر، خبر، تفسیر، تحلیل و... بنویسید اما خواهش می کنیم بدون نام بردن از اشخاص حقیقی و حقوقی در کمال امنیت برای خود و دیگران فضایی ایجاد نمائید که بدور از توهین و اتهام و جوسازی و مسموم کردن محیط تبادل نظر باشد. توجه داشته باشید کامنتهایی که این موارد را در نظر نگیرند، منتشر نخواهند شد.

لطفا اعتراض، انتقاد و پیشنهاد خود را به آدرس info@iranglobal.info ارسال کنید. از پاسخ به اعتراضات در کامنتها معذوریم.

دیدگاه‌ها

جمال
زلزلە کوردستان را لرزاند و خسارت جانی و مالی بە مردم کورد وارد شد و هم اکنون مردم کورستان دارند زلزلە و شوک انسان دوستی و هویت طلبی ملت کورد را بە ایران وارد میکنند ،
بە فیلمی کە از جادەهای کوردستان از بالا گرفتە شدە نگاه کنید پیشوازی از جنازەی ابوبکر معروفی جانباختەی کمک رسانی آبادی بە آبادی شهر بە شهر از طرف ملت کورد دارد بدرقە میشود و بە یک همایش بزرگ ملی تبدیل شدە سپاگه پاسداران چندین دفعە خواستە جنازە را برباید ولی موفق نسدە همین حالا شهر سنندج هزارها انسان در پیشواز جناجە در خیابانها هستند

https://www.facebook.com/halo.tania.98/videos/1985510225060354/
جمال
هیچ نمیخواهم بگویم کوردستان چنین است و چنان است دیروز یکی از هموطن کوردستانی اهل بوکان در راه کمک رسانی بە مردم زلزلە زدە ماشینی کە با آن بار برای زلزلە زدگان زدە بود سرنگون میشود و جان میبازد و جان باختن این هموطن کوردستانی بهانەای شدە کە تمام کوردستان را از جوانرود و روانسر سر پل زهاب و کامیاران و کرمانشاه و سقز و بوکان و مهاباد بە جوش آوردە مسیر شهرهائی کە جنازەی این جان باختەی کوردستان از آن میگذرد شهر ها بە تظاهراتی کوردستانی تبدیل شدە کە بیشتر شعارها در راستای استقلال کوردستان و هم سرنوشتی ملت کورد از عفرین تا ایلام بروی شعارها نوشتە شدە ملت کورد این چند روزە حماسەای آفریدە کە سنگ بنای کوردستان مستقل را از شرق کوردستان روژهەلات بنا نهاد بخصوص فیلمی از کمک دهندەی جان باختەی بوکانی کە با صدای بسیار کمیاب آوازی در وصف استقلال کوردستان میخواند ملت کورد امروز آنچنان سر پا ایستادە
پرویز
ننگ و نفرت بر دزد و خائین و بی وطن باد وووووو.
*روایت یک مهندس از مسکن مهر

iran-emrooz.net | Wed, 15.11.2017, 16:53

یک مهندس مکانیک از مهاباد در یادداشت تلگرامی نوشته است:

در خصوص مسکن مهر چون بنده مهندس ناظر مکانیک هستم؛ موارد زیر را متذکر می شوم:

۱- بخاطر ارزان درآمدن ساختمان، با بخشنامه کردن دستمزد گروه های نظارت به یک سوم در حق مهندسان اجحاف کردند.

۲- کسانی را متولی و مدیرعامل شرکت های تعاونی مسکن مهر کردند که هیچ تجربه ای در ساخت و ساز نداشتند و مرتب دچار اشتباه و ندانم کاری می شدند.

۳- بخاطر ارزان درآمدن هزینه اتمام شده پروژه‌ها از مصالح درجه دو و سه استفاده شده است.

۴- برخی مدیران پروژه‌ها سوءاستفاده مالی کردند حتی در برخی از شهرستان ها پول ساخت را دزدیدند و از کشور متواری شدند.

جمال
جناب کوردستان یا بهترە بگم جناب پان ایرانیست پیشنهاد میکنم بە فیلمهائی کە از روژهەلات شرق کوردستان پخش میشود نگاه کنید ملت کورد یک رفراندوم عظیم این چند روزە انجام دادە رفراندومی کە تمامی ملت کورد در آن شرکت کردند و مصیبت زلزلە را بە حماسە و افسانە تبدیل کردند ، باز هم پیشنهاد میکنم کە فیلمها را تا آنجا کە میتونید نگاه کنید تا بە عمق رفراندم کوردستان ایران در این چند روز پی ببرید ملت کورد جدای از رفراندم پوشیدە دارد تمرین حکمت داری هم میکنند در همان حال بە صحبتهای مردم گوش کن کە چە میگویند و چگونە از هویت ایرانی شما و حکمتش صحبت میکنند
جمال
خبری دلخوش کنندە و در همان حال امیدوار بخش ،، تورکهای آذری میاندوآب نیز در همبستگی با زلزلە زدگان کرمانشاه آستینهایشان را بالا زدند و این فقط پایان خبر نیست ، مردم شرافتمند تورک آذری در میاندوآب بە نیروهای سپاه و هلال احمر رژیم جمهوری اسلامی باور ندارند کە کمکهایی کە جمع میکنند در اختیار این نیرو ها بگذارند ،، مردم شرافتمند میاندوآب کمکهایشان را بە اینجوهای مردمی در مهاباد تحویل میدهند کە با کاروانهای مهاباد بە دست مردم مصیبت زدە مناطق زلزلە زدە برسانند ، مهاباد ، البتە در قالب چندین اینجوی مردمی مثل کانون کوهنوردان مهاباد یا مثل انجمن محیط زیست و سبز مهاباد کە کاملأ مردمی و جدا از حکومت خود جوش تشکیل شدەاند کمکها مردم را جمع آوری میکنند
کردستان
امرور ایرج مصداقی در تلویزیون میهن پرسید از همه پرسی و رفراندوم کردستان عراق چه ماند ؟صفر. یعنی فقط ضرر و زیان.جهان با تجزیه طلبی و ناسیونالیسم قومی مخالف است و هرگونه کوشش در این زمینه را با قدرت لایزال مردم در هم میکوبد.مردم ایران مانند سایر کشورها اجازه نخواهند داد که یک متر از کشورشان قربانی دسیسه بیگانگان گردد.
جمال
کوردستان هر چند این روزها با مصیبت بزرگ زلزلە و ویران شدن خانەهای مردم زمی و کشتە شدن بسیاری بە سوگ نشستە ،، اما همەی صاحب نظران بر یک نظر متفق القولند کە این روزها کوردستان همراه با سوگ از دست دادن عزیزانش و مصیبت زلزلە بە یک رفراندم عظیم ملی نیز آرام و ساکت دست زد رفراندمی کە از ماکو تا لرستان ملت کورد یک صدا همبستگی ملی خود را نشان دادند و نشان دادند کە در کوچکترین فرصتی کە این ملت بدست اورد عبا کشوری بە اسم ایران را بە لقایش خواهد بخشید کمکهای ملت کورد و همیاری و کاروانها ی کمک ملت کورد آنچنان وسیع است کە بیشتر بە حماسە و افسانە شبیە است
کلیپی کاتاه از نوجوانان کورد محصل و کلیپی دیگر از کاروان کمک مردم مهاباد کە چگونە حتی مهاباد اسم سمبلیک برای هویت طلبی این ملت تبدیل شدە
https://www.facebook.com/tahir.qasimi/videos/10211422528498603/ ... کامیاران ، کرمانشاه گر تو نباشی
جمال
تنها در ایران میتواند اتفاق بیفتد درگیری نیروهای ضد شورش سپاه با مردم سر پل زهاب مردمی کە عزیزانشان را از دست دادەاند خانهایشان ویران شدە و ٤ شب است در سرما بدون سر پناه بسر میبرند

https://www.facebook.com/behzad.haidary.965/videos/154377631976159/
جمال
ایران منطقەی زلزلە زدە را محاصرە کردە کە روزنامنگاران و تلویزیون فیم و گزارش تهیە کنند وظیفەی هر انسان شرافتمندی است عکسها و فیلمهائی کە از طرف مردم مخابرە میشود هر چە بیشتر پخش کنند تا ماهیت پلید حکومت خامنەای بیشتر برای جهان آشکار شود
جمال
کدام انسان شرافتمندی است کە با دیدن این صحنە ایست قلبی نگیرد چە دردناک است .
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=291823267977008&set=a.123413608151309.1073741828.100014480117278&type=3&theater
جمال
یک خبر امروز در رابطە با زلزلەی کرمانشاه شاید بە جوابهای کیانوش توکلی اگر زحمت کشیدند جواب دادند کمک کند ،

امروز ٢ هلکوپتیر جنگی مدام در آسمان آبادی ازگلە کە نقطە و مرکز سقل این زلزلە بودە و مصافت زیادی زمین ٢ شقە شدە در حال پرواز بودند و این ٢ هلکوپتیر ٣ نفر را با تیرندازی بە سوی آنها زخمی کردند این ٣ نفر خواستند بە ازگلە نقەی مرکزی زلزلە بروند .
البتە آبادی ازگلە کاملأ با خاک یکسان شدە
جمال
جناب کیانوش توکلی من فقط چند سوأل سادە از شما دارم بدون هیچ پیشداوری امیدوارم بتوانید بە سوألها جواب دهید ،
١. چرا ایران نیروهای ضد شورش و سپاه را در مناطق زلزلە زدە مستقر کردە حتی بە کمکهای مردمی نیز اجازە نمیدهد نمایندگان مردمی کە کمک جمع کردند خود کمکهارا بین زلزلە زدگان تقسیم کنند سپاه و نیروهای ضد شورش کمکهای اهدائی مردم را مصادرە میکنند و میگویند خودشان تقسیم میکنند ؟

٢ / چرا ایران اجازە نمیدهد بە ماسمدیای خارجی و روزنامە نگاران کە گزارش تهیە کنند از مناطق زلزلە زدە ؟
٣ / چرا ایران کمکهای خارجی را کە از طرف کشورهای خارجی پیشنهاد شدە رد میکند ؟ در حالی کە خود نیز کمک نمیکنند ؟
چرا ایران نزدیک بە ١٠٠٠٠ امام زادە درست کردە برای جمع آوری و گدا بازی ولی از گرفتن کمک خارجی معزور است ؟
4 - چرا ایران از مرکز سقل زلزلە در آبادی ازگلە و نشان دادن فیلم در این منطقە تا کنون جلوگیری
چرا
چرا "طاهره بارئی " کمنت ها را در اینجا بسته ؟ من نقدی به مصاحبه او با دو شاعر زن را فرستادم. چرا کمنت سانسور شد ؟ معلوم است که کارش بی عیب نیست. او فقط به تنهایی حرف میزند و نمی گذارد مهمانها سخنی بگویند. معمولا مهمانهایش آمادگی مصاحبه را ندارند. چرا قبلا موضوع را با آنها در میان نمی کذارد. هفته پیش هم آن آقا از نروژ بود که مدام فراموش میکرد که چه میخواهد بگوید.آخر این کار آبروی شاعران در تبعید را برده. عجیب است من تاکنون مصاحبه کننده ای مثل این خانم "طاهره بارئی" ندیده ا بودم .
یا اینکه بازهم توکلی برای خودشیرینی و دفاع از ضعیفه ها محل کمنت را بسته و سانسور نموده ؟ !
جمال
حماسەی شرق کوردستان با آن همە مصیبتی کە مردم کورد بە آن گرفتار شدند
https://www.facebook.com/frmesk.arbaba/videos/885891211571202/
جمال
امیدوارم این فیلمهائی کە میزنم وقت کنید نگاه کنید کە مردم چە میگویند
https://www.facebook.com/soran.palani.3/videos/10208510743965529/
جمال
با وجود این همە مصیبت و درد و آوارگی ملت کورد از تمام بخشهای کوردستان هویت و نماد ملی خود را در کمک بی دریغ بە هم زبانان و هموطن خود آفریدند ، زمانی کە حکومت فاشیست ایرانی از کمک های خارجی جلو گیری میکند و خود ایران نیز کمک نمیکند حکومت آخوندها را فرستادە کە در مناطق زلزلە زدە با عکس سلفی با ویرانیها بگیرند و این در حالی است کاروان کاروان مردم کوردستان کمک میفرستند برای زل زلە زدگان

کاروان کمک مردم
https://www.facebook.com/kurdistan4chra/videos/544076369279711/
جمال
هیئت اعزامی خامنەای بە کوردستان عکس
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2040269656000294&set=a.156923801001565.40167.100000518374736&type=3&theater
جمال
بعد از این بر وطن و بوم و بَرَش باید رید
به چنین مجلس و بر کرّ و فـَرَش باید رید
پدر ملت ایران اگر این بی پدر است
بر چنین ملت و روح پدرش باید رید
محمدجواد ظریف وزیر خارجە جمهوری اسلامی ایران: نیازی بە کمکهای خارجی نیست دولت از پس نیازهای مردم، پس از زلزلە برمی آید! این در حالیست کە مردم بە شدت از کمبود خدمات (تمامی خدمات) می نالند. کمبود مواد خوراکی، آب، خدمات بهداشتی و پزشکی، وسایل گرمایشی و چادر و... کاملا مشهود است. بگذریم از استحکام ساختمانهای مهر ساختەشدە دوران صدارت احمدی نژاد نایب برحق سید علی خامنەای! بهرحال روح میرزادە عشقی شاد، گویی این شعر وصف الحال کامل محمدجواد ظریف است، پس بر روحش باید رید، صدالبتە بر روح دولت متبوعش هم!
جمال
اعلام آمادگی کوردیناسیون خودمدیریتی سیستم دمکراتیک روژاوای کردستان از قربانیان زلزله روژهَلات و باشور کردستان

کوردیناسیون سه کانتون سیستم خودمدیریتی دمکراتیک روژاوای کردستان در حمایت و پشتیبانی از قربانیان زلزله شب گذشته روژهَلات و باشور کردستان اعلام آمادگی کرد.
این کوردیناسیون با انتشار بیانیه ای کتبی اعلام کرد:" ما به تمام خانواده جان باختگان زلزله روژهَلات و باشور کردستان و خلق کرد از صمیم قلب تسلیت عرض می نمائیم و امیدواریم که مجروحان این حادثه بزودی بهبود یابند.
ما همچون کوردیناسیون هر سه کانتون سیستم دمکراتیک روژاوای کردستان اعلام آمادگی خود را برای هر نوع کمک مادی و معنوی به خلقمان در روژهَلات و باشور کردستان ابراز می داریم
جمال
چە صحنەهای عظیمی ملت کورد در این مصیبت زلزلە بە نمایش گذاشتند هویت و شناس ملی ملت کورد آنچنان قوام یافتە و قدرت مند شدە کە هر اشغالگری تا دندان مسلح را بە چالش میکشند .

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=145372232771704&set=pcb.145372419438352&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=145372222771705&set=pcb.145372419438352&type=3&theater
جمال
و این هم از مهاباد میبینید در چە ابعاد وسیعی ملت کورد همیاری و همبستگی خود را نشان میدهد
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10214299115608756&set=a.3489317108622.163420.1142294015&type=3&theater
جمال
اگر سرتان را درد نیاورم بە این عکس هم نگاه کنید بد نیست خدمات و کمک رسانی بە حزاداران اربعین و خدمات و کمک رسانی بە زلزلە زدگان

https://www.facebook.com/LaQandilawa/photos/a.801743906520714.1073741905.435562079805567/1898523256842768/?type=3&theater
جمال
دهلران ایلام
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10209455026444134&set=a.1342867703308.2047595.1579688176&type=3&theater دهلران ایلام
https://www.facebook.com/parviz.mohamadi/videos/1906139602748884/ سنندج

دریغ از یک فیلم از یک عکس از جمع آوری کم از شهرهای تبریز ، تهران ، شیراز، اصفهان
جمال
آیا میتوانید جواب این سواأل را بدهید ؟؟ چرا مردم فقط از شهرهای کورد نشین بە طور خود جوش کمک از وسایل گرم کنندە ، آب و غذا جمع میکنند برای زلزلە زدگان کرمانشاه
از سنندج ، مهاباد ، بانە ، سقز. و تمامی شهرهای کوردستان ،،،، چگونە است کە شهرهای دیگر ایران چە تورک نشین و چە فارس نشین حتی یک پتو هم برای زل زلە زدگان نمیفرستند ؟
https://www.facebook.com/voa.javanmardi/videos/10155949367299577/ = بانە
https://www.facebook.com/parviz.mohamadi/videos/1906143949415116/ پیرانشهر

https://www.facebook.com/parviz.mohamadi/videos/1906143949415116/ سقز
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10209454386108126&set=a.1342867703308.2047595.1579688176&type=3&theater بوکان
و از مهاباد و سنندج را نتوانستم پیدا کنم ولی عکسها و فیلمها را از این ٢ شهر دیدم کمک خیلی وسیع است از طرف مردم
سازاخیسم
سازاخیسم ترکی، نوع شونیسم و بی منطقی تجزیه طلبان آذری است که از هر خبر و پدیده ای برای اغراض راسیستی خود سوءاستفاده میکند و با تسلیت به آذری های زلزله زده که در استان کرمانشاه وجود ندارند، ادعای ارضی با کردها میکند و محل زلزله را آذربایجان می نامد. بارها گفته شده که تجزیه طلبانی که در اروپا و امریکا ساکن شده اند، با جغرافیا و جامعه و فرهنگ و سیاست و تاریخ ایران آشنایی ندارند و فقط آتش بیار معرکه جنگ قومی در درون ایران هستند.
دروغ است
اخبار رسانه های غربی اعلان کردند ،یک ساعت بعد از شروع زلزله ،کمک رسانی ایران در محل بودند . در حالیکه اقلیم و عراق هنوز نیرویی نفرستاده اند و ترکیه نیز نیروهای امدادی خود را ارسال نموده. منظور اینکه ،دروغ گویان ضد بشر، فقط اخبار جعلی در این سایت پخش میکنند. روسیاه و افشا شده اند.
جمال
شهروندی از غرب ایران برای ما نوشته است:
«سلام.من غرب ایرانم..جایی که برای کشتن دو عضو احزاب کوردی هلیکوپترها آسمان را می پوشانند.. اما برای زلزله زده‌ها 12ساعت بعد دستور کمک رسانی می‌دهند....من غرب ایرانم جایی که زنان و مردان کولبر به رگبار بسته می‌شوند و زندگی ارزانتر از نان است..من غرب ایرانم..جایی که ایام تعطیلات مهمان نواز نامیده می‌شویم و باقی ایام تروریست و جدایی طلب...من غرب ایرانم..جایی که کشته می‌شویم..من غرب ایرانم.مردم زیر آواره مانده اند..هیچکس به داد ما نمی‌رسد. چند هزار نفر مقابل ساختمان فرمانداری تجمع کرده‌اند پتو و چادر و غذا می‌خواهند لطفا اطلاع رسانی کنید شاید کسی به داد این مردم برسد...
تئوری 3
رسانه های" لس آنجلسی" علت زلزله را ، استخراج زیاد نفت از طرف ایران دانستند که زیر زمین را خالی و پوک نموده و زمین ریزش کرده و زلزله درست شده ! . می بینید که نادانهای "تئوری توطئه " چکونه مردم بیچاره را دست انداخته اند و اخبار و شایعات دروغ پخش میکنند.
جمال
جناب توکلی من نە کارشناسم و نە میدانم چی بە چی است در مورد زلزلە ولی این هم نظر یک کارشناس ،
یکی از کارشناسان و متخصصان لرزەنگاری گزارش داد:
زمین لرزید وحشتناک اما زمین لرزە نبود!!!
تا اونجایی کە من تخصص دارم این امواج نە sبودن نە pهیچگاە زلزلە همزمان در چند گسل موازی اتفاق نمیافتە در گسلهایی کە در یک امتداد هستند ممکنە رخ بدە کە در این مناطق همچین چیزی نداریم من با قاطعیت نسبی میتونم بگم یک انفجار در عمیقی نزدیک بە سطح زمین رخ دادە کە شدت لرزە بە ۷رسیدە و الا زلزلە هفت و شش ریشتری حداقل با توجە بە بافت مناطق روستایی و شهری کە داریم باعث تخریب بیشتر از ٨۰درصد مییشە با قاطعیت نسبی میتونم بگم زلزلە نبود.
این زلزلە سی برابر شدید تر از زلزلە بم بودە و اگر زمین لرزە منشا گسلی داشت باعث میشد این شهرها ویران بشن!
جمال
جناب کیانوش توکلی بە من مربوط نیست کە روژی کورد چە نوشتە یا نە نوشتە و من هیچ جائی نگفتم زلزلە نتیجەی یک آزمایش اتمی بودە دیشب برای مدت کوتاهی خبر گزاری رویترز این را بیان کرد بعد برداشت ولی حکومت جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران در کمال بیشرمی از رساندن کمک مردم عادی جلو جگیری میکنند حتی گزارشاتی پخش شدە کە پاسدارانی کە در منطقە حضور دارند بە بهانەی کمک طلا و جواهرات مردم ی کە زیر آوار ماندند کش میروند آیا این ایران چە مزیتی برای مردم کورد دارد کە بە مدت 10 روز بیت رهبری غذای نزدیک بە ٢ میلون عزادار اربعین را درست در همین مسیری کە زلزلە اتفاق افتادە تأمین میکند امروز یکی از زلزلە زدگان میگفت حتی یک لیوان آب آشامیدن نداریم این چە کشوری است کە از کمکهای کشورهای دیگر جلو گیری میکند و خود نیز کمک نمیکند حتی گزارشهائی رسیدە در جوانرود چادر و امکانات فقط در اختیار شعیان میگزارند
چوپان زاده
سازاخهای ترک ، هم خود را مثل همیشه وارد معرکه مازوخیسم و خودآزاری ،حوادث طبیعی نمودند.
کردها میتوانند به سازمان ملل و ودادگاه لاهه شکایت کرده و درخواست خسارت از ایران بنمایند ، اگر نماینده شان در این سایت، زلزله را ناشی از آزمایش بمب های هیدروؤنی و اتمی ایران و فارسها میداند.
جمال
بعاد فاجعه آنقدر گسترده میباشد که در هر کشور دیگری این اتفاق میافتاد؛ کشورهای دیگر مستقیما وارد ارائه کمک میشدند؛ امروز دولت اعلام نمود مناطق زلزله زده تحت کنترل کامل نیروهای امنیتی رژیم قرار گرفته و از ارائه هر گونه کمک های مردمی جلوگیری میشود. منطقه تحت کامل نظارت نیروهای نظامی میباشد. از سوی دیگر رفتار غیر انسانی رژیم را در مقایسه با اعزام میلیونی مردم به نجف و کربلا مقایسه کنیم؛
در ذیل گوشه ای از کمک های پزشکی و رفاهی دولت جمهوری اسلامی به زائران کربلا و نجف را میآورم؛ شما نگاه کنید که این بی وجدان ها تا چه اندازه برای مردگان 1400 سال پیش نیرو میگذارند و برای انسان های دیشب مرده و آواره و بی خانمان شده چقدر؟رئیس مرکز پزشکی حج و زیارت هلال‌احمر اعلام کرد: صبح امروز 287 تن پزشکان و متخصصان کادر درمانی ویژه اربعین هلال‌احمر به‌منظور ارائه خدمت به زائران عتبات عالیات در اربعین حسینی
جمال
خبرها و فیکمهائی کە از مناطق زل زلە زدە پخش میشود و گزارش گران گزارش میدهند جمهوری اسلامی ایران بە جای فرستادن نیروی کمکی ، آمبولانس دارو . پزشک ، لباس و چادر و وسائیل گرم کنندە نیروهای ضد شورش بە مناطق زلزلە زدە اعزام کردە و مرتب بە تعداد نیروهای ضد شورش از دیگر نقاط ایران بە مناطق زلزلە زدە میفرستد ، نقطەی اصلی زلزلە و تمامی آبادیهای دور بر آن تا سر پل زهاب با خاک یکسان شدە و هنوز با گذشت ٢٤ ساعت بسیاری از این آبادیها هیچ کسی نتوانستە بە آنجا سر بزند
جمال
احمد خاتمی امام جمعەی تهران هم گفتە درست است زلزلە امتعان الهی است و بر اثر کفر و بی ایمانی زلزلە بە وجود می آید ولی احمد خاتمی بە آخوندهای اشغال گوش زد میکند کە در این مورد زلزلەی کوردستان بیان گفتهای ناهنجار خود داری کنند
جمال
این هم از سخنان آخوندهای آشغال حکومتی
مردم زلزله زده نباید از دولت توقع کمک داشته باشند چون حال و روزشان باید درس عبرت بقیه شود

https://www.youtube.com/watch?v=OMohA2NcOWA
جمال
این هم دقیقأ کپی تویت خبرناگاران خارجی کە ایران پیشگیری کردە بە مناطق زلزلە زدە بروند

بعدأ کیانوش توکلی نگویند دروغ است
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=910147449162624&set=a.102256416618402.3930.100005021312288&type=3&theater
چوپان
باز هم جمال بهتر از همه دنیا، بهتر از شرق و غرب، همه چیز را میداند.بهتر از دانشمندان و مراکز زلزله شناسی. بهتر از رسانه ها تئوری توطئه. کردستان با داشتن اینگونه افراد نیاز به رفراندوم ندارد. نیاز به بارزانی؛ پدر و پسر ندارد. خوش بحال ایران آخوندی که همچنین مخالفانی دارد.
جمال
جناب توکلی من هیچ اصراری بر طبیعی بودن یا یک آزمایش هستەای در زلزلەی دیروز ندارم من فقط شما را ارجاع میدهم بە خبر گزاری مشهور رویترز کە دیروز قبل از همە اعلام کرد کە زلزلە نتیجەی یک آزمایش هستەای بودە و ١٠٠ البتە بە دلیل نا کار آمدی ایرانیها در آزمایش هستەای مردم دچار این مصیبت شدند آمریکا بیشتر آزمایشات خود را در اقیانوس اطلس در جزیرەی مرجان انجام دادە کە خالی از سکنە است ولی ایران شاید بهترین مکان را همان مناطق کوهستانی کوردستان تشخیص دادند حالا منتظر باشیم ببینم واقعأ زلزلە چگونە بودە چون این زلزلە خیلی هم غیر طبیعی بودە ١٨٠ میلون انسان آن را احساس کردند منتظر روزهای آیندە باشیم ولی اگر ما کاری از دستمان بر می آید بیشتر رژیم اییران را تحت فشار بگذاریم کە کمک کند مردم گلایە دارند کە حتی بیل مکانیکی وجود ندارد برای بیرون آوردن زخمیها زیر آروار
جمال
جنگ در لبنان ، یمن ، سوریە، بحرین ، عراق ، سومالی ، لیبی ،، واقعأ بی فایدە است ، جنگ در این نقاط فقط بشریت را بیشتر دچار مصیبت میکند بە جای جنگ در این همە مناطق اوروپا و آمریکا قبل از سال ٢٠٠٣ و حملە بە عراق میبایست بە ایران حملە میکردند و همین حالا نیز اگر بە ایران حملە کنند تمام این مناطق ارام میشود امیدوارم غرب و اوروپا و اسرائیل و عربستان بە این نتیجە برسند کە بە جنگ کشاندن نیابتی کشورها مستقیمأ بە ایران حملە کنند و سایتهای اتمی و زیربنای نظامی ایران را نابود کنند
جمال
اربعین در کوردستان جالب است نگاه کنید .
https://www.facebook.com/sabri.bahmani.3/videos/1492243344187010/
جمال
جناب
Anonymous دارید هزیان پان ترکی فرمایش میفرمائید ،،، ترور ٣ زن عضو پ ک ک کار میت تورکیە بود قربان و همان شخص کە ترور را انجام دادە بود هم اکنون در زندان فرانسە تشریف دارند و آب خنک میخورد و عضو میت تورکیە هم هست فرانسە بدیل اقتصادی و مناسبات سیاسی دستگیری عضو میت تورکیە را رسانەای نمیکند ولی چندین بار روزنامەهای آزاد فرانسە در رابطە با همین عضو دستگیر شدەی میت نوشتند
جمال
تروریستهای ایران دوبارە در اوروپا فعال شدند امروز یکی از رهبران جنبش آزادیبخش الاهواز بە نام احمد نیسی در هلند در نزدیکی درب خانەاش توسط نیروهای تروریستی برون مرزی ایران بە قتل رسید
جمال
اگر بە نقشەی زیر نگاه کنید کە خبر گزاری مهر پخش کردە سراسر دروغ آن نمایان است سال ١٣٣٣ کورد ٨ ٪ جمعیت ایران بودە ولی در سال ١٣٩٦ بە ٧٪ رسیدە حالا چگونە معلوم نیست کە چرا ١٪ کم شدە تورک سال ١٣٣٣...... ١٧ ٪ بودە سال ١٣٩٦ بە ١٣٪ میرسد در عوض فارس ١٣٣٣ ٥١٪ بودە در سال ١٣٩٦ بە ٦٤٪ میرسد هیچ معلوم نیست چە جوری حالا کوردهای و تورکهای تهران را هم بە فارس تقدیم کردە خولاصە از همە کم کردە بە فارس اضافە کردە
جمال
بە پان اتراک این نقشە را ما کوردها کە نکشیدیم خوب نگاه کنید

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=146431556106513&set=p.146431556106513&type=3&theater
جمال
بە صحنەهای از مبارزەی مدنی پان اتراک در تبریز نگاه کنید ،
https://www.facebook.com/100010702356982/videos/515098968856844/
بی نام
دیروز در آزربایجان غربی 7 نفر سرباز آزربایجانی که 5 نفرشان سرباز وظیفه بوده اند و همه شان به مرخصی می آمده اند تا پدر یا مادر و یا زن و بچه های خود را ببینند توسط تروریستهای کردی(پژاک) بقتل رسیده اند. اگر این راه میارزه برای استقلال است , هر گز و هرگز روی استقلال را نخواهند دید.
عیوض
مردم کرد مور‌د احترام همه مردم ایران هستند اشکال برسر عوضی بودن وابسته بودن ودیکتاتودبودن رهبران کرد است.ا زاین حساب های سیاسی مرحوم رجوی با صدام انجام داد که منجر به نابودی سازمان شد.ا امیدوارم از تجربه شادروان قاسملو درسی گرفته شود. این مردم آنقدر عوضی هستند که یک تروریست تجزیه طلب دراین سایت ایرانی حق نوشتن دارد.
جمال
داعش سنی در عراق و سوریە پایان یافتە اکنون باید آمریکا و اوروپا دارند کم کم بر داعش شیعەی ایران متمرکز میشوند جنگ نیابتی ایران در سوریە و عراق بە آخر خط رسیدە و اکنون نوبت آن رسیدە کە داعش شیعە را بر جای خود بنشانند من نمیخواهیم چنین بگویم ولی ٢ درگیری بزرگ در عرض ٢ روز در استان اورمیە در چالدران و اشنویە شما بخوان استان مکریان میتواند نسانەهای تمرکز بر داعش سیعەی ایران باشد و ایران اعلام کردە کە ارتش سوریە بە طرف رقە سهری کە کوردها با آمریکائیها از دست داعش ازاد کردند خبر میرسد ایران و آمریکا کم کم بە تقابل و رو در روی با هم پیش میروند و این همان توفانی بود کە ایران علیە ملت کورد در عراق کاشت و اکنون باید باد درو کند هیچ ایرانی عوضی حق انتقاد بر ملت کورد را نمیتواند داشتە باشد در همکاری کوردها با آمریکا علیە ایران چون ایران از پیش همراه حدش شعبی عراق علیە ملت کورد وارد این جنگ شدە
بی نام
آقای صوفی زاده, حالا قبول دارید که اکثر تحلیلهایتا آبدوغی بود؟ این یکی از تحلیلهای شما:
http://www.iranglobal.info/node/61049
جمال
میبینم بعضی از طرفداران تمامیت مرضی من را پان کورد خطاب میکنند پان تعریف خود را دارد همنطور چپهای پا در هوا و حجالتی طرفدار تمامیت مرضی و طرفداران نیم پهلوی نمیتوانند بە مبارزی آزادیبخش یک ملت کە برای رهائی از اشغالگری مینویسد و فعالیت میکند با اسم رمز پان کورد ما را از میدان بدر کنند هیچ کوردی در جهان در حال حاضر نمیتواند پان باشد پان تورک یا پان فارس بە کسی میگویند کە کشور دارند و از کسور خود و مرزهای خود بیشتر میخواهند با اشغال سرزمین دیگران کورد نمیتواند پان کورد باشد چون سرزمینش اشغال شدە و برای رهائی و برابری مانند تمام ملتهای جهان برای یک کشور کورد مبارزە میکند هر زمان ملت کورد مستقل شد و در سازمان ملل نمایندەای از ملت کورد وجود داشت تمامی فعالیتهای هر کوردی برای بە اشغال در آوردن حتی نیم سانتیمتر سرزمین دیگران آن موقع پان کورد میتواند موضوعیت پیدا کند