افشاگری مهدی خزعلی از جنایات دستگاه امنیتی رژیم

ویدئو
مهدی خزعلی، از همکاران پیشین رژیم جمهوری اسلامی و منتقد کنونی این رژیم، گوشه هایی از برخی از جنایت های ددمنشانه ی دستگاه های قضایی و امنیتی رژیم، چون اعدام هزاران زندانی سیاسی در سال 1367 و کشتن کشیش های مسیحی در سال های 1373و 1374 را آشکار می کند.

 

بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: