ناسیونالیست های ضد کمونیست آذربایجان، سرکوبگران آزادیخواهان

تمایلات و احساسات ضد کمونیستی در بین بخش هائی از ملی گرایان آذربایجانی، بسیار شدید است. چنین افراد ضد دموکراتیک و ضد کمونیستی اگر روزی دری به تخته ای بخورد و قدرت سیاسی را در دست بگیرند، در حق کمونیست های آذربایجان همان اعمال سرکوبگرانه ای را انجام خواهند داد که در طول 90 سال گذشته، رژیم های آزادیکش سلطنتی و اسلامی در برخورد به کمونیست ها و آزادیخواهان سرتاسرایران، انجام داده اند ...

تمایلات و احساسات ضد کمونیستی در بین بخش هائی از ملی گرایان آذربایجانی، بسیار شدید است. چنین افراد ضد دموکراتیک و ضد کمونیستی اگر روزی دری به تخته ای بخورد و قدرت سیاسی را در دست بگیرند، در حق کمونیست های آذربایجان همان اعمال سرکوبگرانه ای را انجام خواهند داد که در طول 90 سال گذشته، رژیم های آزادیکش سلطنتی و اسلامی در برخورد به کمونیست ها و آزادیخواهان سرتاسرایران، انجام داده اند .

این واقعیت تلخ را از برخورد ها های خصمانه این ناسیونالیست های دو آتشه نسبت به منتقدین و مخالفین خود، اعم از آذربایجانی و غیر آذربایجانی، هم اکنون به روشنی می توان مشاهده کرد. کافی است به نوشته هاو نظرات غلط وکج روانه یکی از " بت ها و قهرمانان " آنها نظیر آقای لوائی، کوچکترین ایرادی از جانب منتقدینی دارای تمایلات کمونیستی و سوسیالبستی گرفته شود، تا سیل حمله به سوی ایراد گیر " خطا کار"، سرازیر گردد! این افراد ضد کمونیست در صفوف جنبش ملی گرائی آذربایجان، همچون دیگر عناصرناسیونالیست و برتری طلب ، تحمل کوچک ترین انتقاد و نکته گیری را ندارند.

این مدافعین نظام های پوسیده امپریالیستی و حکومت های سرمایه داری سرکوبگر نظیر امپریالیسم آمریکا و رژیم سرکوبگرترکیه ، درک نمی کنند که همان قدرتهای امپریالیستی و رژیم های سرکوبگر سرمایه داری مسبب اصلی همه ستمدیدگی ها و مصائب صد هامیلیون انسان اسیر و بی پناه در سرتاسر جهان و از آنجمله در ایران و آذربایجان می باشند . برخی از این ناسیونالیست های ضد کمونیست آذربایجانی که طرفدار پر و پا قرص " استقلال" آذربایجان از طریق حرکت های مدنی آرام می باشند، مبارزه علیه رژیم جمهوری اسلامی ، این دشمن بی امان خلق ستمدیده آذربایجان را از برنامه کار خود خارج ساخته، این مبارزه مرگ و زندگی را خوار شمرده، با عمده کردن مبارزه با کوروش 2500 سال پیش و کوبیدن بر طبل برتری طلبی قومی و نژادی - همان کار زشت و ناهنجاری که ناسیونالیست ها ی فارس و پان ایرانیست ها هم اکنون در سطح وسیعی انجام میدهند - در مبارزه متحد کارگران و زحمتکشان ایران علیه رژیم ارتجاعی جمهوری اسلامی، خلل وارد می سازند.

آیا رهائی توده های زحمتکش آذربایجان و سرتاسر ایران از چنگ ظلم و استثمار و رفع ستم ملی علیه ملت های غیر فارس، بدون سرنگونی قهر آمیز رژیم جمهوری اسلامی، این دشمن بی امان آزادی و دموکراسی، امکان دارد؟
تاریخ صد سال گذشته ایران به روشنی نشان میدهد که کمونیست های آذربایجان همواره پیگیرترین مدافعین رفع ستم ملی در ایران بوده اند. آنها نظیر جیدر عمو اوغلی، کمونیست برجسته و قهرمان انقلاب مشروطیت، در برنامه های مبارزاتی خود، همه جا از اصل حق تعیین سرنوشت ملل، دفاع به عمل آورده اند. در تاریخ مبارزات خونین دموکراتیک و آزادیخواهانه خلق های به پا خاسته ایران، کمونیست های آذربایجان نقش بس برجسته و افتخار آمیزی بازی کرده اند.
باید گفت که جنبش انقلابی خلق های ایران با خون کمونیست های آذربایجان عجین شده است.

ناسیونالیست های ضد کمونیست آذربایجان نظیر همه عناصر و گرایش های سیاسی ضد کمونیست مدافع نظام های ظالمانه سرمایه داری، نابخردانه گمان می کنند که کمونیسم و سوسیالیسم مرده و سرمایه داری جاودانه خواهد زیست و عمر نوح خواهد داشت . به نظر من این یک دید کوتاه بینانه ، ضد دیالکتیکی و ضد علمی است.

تاریخ ایستا نیست و به حرکت متعالی خود با وجود تمام ناکامی های موقتی ادامه میدهد. نظام های سرمایه داری نیز با تمام جان سختی ها بنا به ماهیت ستمگرانه و ناعادلانه خود و با حکم جبر تاریخ و به علت وجود بحرانهای اجتناب ناپذیری که این نظام های اقتصادی و سیاسی را در بر گرفته است، محو و نابود خواهند شد و جای خود را به نظام های سوسیالیستی خواهند داد.
این را ناسیونالیست های ضد کمونیست آذربایجان که خیال می کنند دنیا به پایان خود رسیده است ، بهتر است بدانند!
گر چه بنا به مثل معروف: نرود میخ آهنین بر سنگ!

برگرفته از: 
کامنتهای ایرانگلوبال
انتشار از: 

         

 

دیدگاه‌ها

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
در پاسخ به ازا، با سلام سبک انشای تان به نظرم آشنا آمد . در هرحال من در نوشته خود به هیچ وجه همه را به یک چوب نرانده ام . اگر نوشته را با دقت مطالغه کنید خواهید دید که مخاطب من در نوشته مزبور ، بخش هائی از ناسیونالیست های آذربایچان می باشد و نه همه افراد و نیروهای ملی گرا که برخی از آنها به خاطر مبارزات ضد رژیمی خود هم اکنون درزندان ها و سیاه چال های رژیم آزادیکش جمهوری اسلامی به سر می برند. اگرنوشته های مرا در موردمساله ملی در ایران مطالعه کنید خواهید دید که اکثر آنها در تقبیح و نکوهش شوونیست های برتری طلب ملت غالب است که شامل بسیاری از " چپ"ها نیزمیگردد. نوشته ای که شما در کامنت خود بدان اشاره می کنید ، در اصل پاسخی در خور به آن بخش از ناسیونالیست های آذربایجان است که دارای تمایلات شدید ضد کمونیستی هستند و تا فرصتی به دست می آورند

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب EZA من یک کامنت کوتاه و لب مطلب را بنویسم تا سرتان را بگذارید و راحت بخوابید. آزربایجانیها اعم از پانتورک , تورکیه چی , علی اوف واستقلال یا فدرلچی هر کومونیستی را که دشمن تورک است, دشمن خود میداند. حالا اگر شما دشمن تورک هستید یقین بدانید در بین آزربایجانی جائی ندارید. این مسئله در میان همه ملتها است و در بین آزربایجانی هم همینطور. هر کومونیستی یا هر شخصی که ضد کرد یا ضد فارس.... است , برای کردها و فارسها دشمن حساب میشود. خیالتان راحت باشد.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقای جداری، من فکر میکنم شما در مقاله تر و خشک را با هم در یک جا سوزاندید. همه را نمی شود با یک چوب زد. چرا؟ چون در جنبش ملی و رهائی بخش آذربایجان گرایشات فکری و جریانات سیاسی مختلف فعال و حضور دارند. ناسیونالیستها، سوسیال دمکراتها، سوسیالیستها و غیره هر کدام کم و بیش در این مبارزه نقش دارند. بیشتر فعالین و جریانات اندیشه های ناسیونالیستی دارند اما به نظر من تمامی ناسیونالیستهای آذربایجان ضد کمونیست نیستند. بخشی از ناسیونالیستهای آذربایجان به کمونیستهایی که خواهان فدرالیسم، خواهان استقلال آذربایجان جنوبی و رفع کامل ستم ملی هستند احترام عمیقی قائل هستند. این بخش از ناسیونالیستها در مبارزه و پیکار با فاشیسم اسلامی و اشغالگران ، کمونیستهای آذربایجان را هم سنگر و متحد خود میدانند. پس باید در موضع گیری دقت کنیم. من بر این باور هستم که تنها ناسیونالیستهای افراطی بوزقورد و

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
نویسنده مقاله در کامنتی نوشته اند"همین چند کامنتی که در رد نظرات اینجانب .....نوشته شده است، به بارزترین نحوی ماهیت ضد کمونیستی و ضد دموکراتیک این افراد را آشکار می سازد" نتیجه : رد یا انتقاد از نویسنده مقاله ضدکمونیستی و ضد دمکراتیک است !! اینجانب هم با عمل کرد شما و هم با تئوری های رهبر کبیر تان استالین مخالفم . حتی با رهبر کبیر اول تان لنین نیز مخالفم .هر دو این آقایان بعلت سرنگون کردن حکومت قانونی آزربایجان اگر زنده بودند در دادگاه بایستی محاکمه میشدند و شما ملاحظه فرمودید . یا بودن حزب کمونیست روسیه مجسمه ها و هر اثاری ازاین جانیان بود مردم روسیه نابودش کردند. مارا بااین حکم صادر کردن ها نترسانید رفقایتان نیر به همین درد گرفتارند . اگر کسی ضد دموکراتیک است در مرحله اول خود شما ها هستید با آن تز دیکتاتوری پرولتار یا که بر علیه پرولتاریارا بود وچگونه به سیبری تبعید شدند

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
"جبهه متحد خلق " میتواند شامل اتحاد تمام نیروها برای سرنگونی دولت حاکم و سرکوب تجزیه طلبان ، و برقراری دولتی دمکرات لیبرال سکولار فدرال منوگام و متحد و مرکزی باشد .

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقای بهمن موحدی بامدادان! شما خود را کمونیست میدانید ، طرفدار پر و پا قرص سازمان مجاهدین خلق هم هستید ، بر فراز کامنت های خود در سایت ایران گلوبال، پرچم شیر و خورشید را هم به اهتزاز در می آوری ، خود را مبارز دموکرات میخوانی و در عین حال، مخالف سرسخت حق تعیین سرنوشت ملل هم هستی! به قول شاعر: آنچه خوبان همه دارند ، تو تنها داری. .یک بار در کامنتی برایتان نوشتم که پرچم شیر خورشید ، پرچم کمونیستی نیست و با نصب ستاره سرخ در وسط آن، چیزی تغییر نمی کند. یک کمونیست نمی تواند هم طرفدار سازمانهای کمونیستی باشد و هم پشتیبان دو آتشه سازمان مجاهدین که سازمان سیاسی دارای ایدئولوژی اسلامی است. یک کمونیست نمی تواند مخالف وجود ملت ها در کشوری باشد که در آن، بیش از نصف اهالی شامل ملت های غیر ملت غالب فارس می باشند. یک کمونیست در کشوری
تصویر بهمن موحدی(بامدادان)

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
برخلاف نظر آقای حسن جداری، بنده می گویم آن دسته از کمونیستهایی که فرصت طلبانه خواهان تجزیه ی ایران هستند و از فاشیستهای تجزیه طلب آذری و عرب خوزستانی دفاع می کنند، اپورتونیستهایی بیش نیستند و جنبش پرافتخار چپ ایران را بدنام می کنند.
آقای حسن جداری به طرز عجیب و غریب و لایتچسبکی ، به رژیم جمهوری اسلامی "شوونیست" می گویند! ای کاش آقای حسن جداری توضیح می دادند که چگونه این رژیم ضد ایرانی و ضدبشری جمهوری اسلامی که دشمن سرسخت تاریخ و فرهنگ و تمدن ایران است و حتی اسامی ایرانی را نیز نمی تواند تحمل کند، میتواند شوونیست باشد؟؟!!!
تقویت سیاست تجزیه طلبی در ایران ، امیال راهبردی امپریالیستها و صهیونیستها را در منطقه تامین می کند و ناسیونال شوونیستهای تجزیه طلب پان ترک و پان عرب مثلاً ایرانی ! همدست امپریالیسم آمریکا و صهیونیستها هستند.
خلق شریف و قهرمان ایران با انقلاب ضدسلطنتی سال 57 و سرنگونی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
فردا، دوم نوامبر، سالروز (( قانون تعدیل مهاجران و فراریان کوبائی )) است که در سال ۱۹۶۶، به تصویب دولت آمریکا رسید، این قانون در حالی‌ وارد ۵۰ پنجاه سالگی می‌‌شود که فقط در (( ده ۱۰ ماه نخست امسال )) 46,680 چهل شیش هزار و ششصد هشتاد پناهندهٔ کوبائی وارد خاک آمریکا شده اند، فیدل کاسترو البسه آدیداس به تن می‌کند و ساعت رولکس به موچ دستش زده، اگر کشوری مثل آمریکا این امپریالیزم جهانی‌ نبود آوارگان کوبائی باید به ونزوئلا فرار میکردند و در آنجا رفیق‌ها و تاواریش‌های کمونیست ما، این کوبائیها را، از گرسنگی، زنده زنده می‌‌خوردند، در منطقه ما، در صورت بروز قحطی در ایران، مردم فقط می‌‌توانند به تورکیه فرار کنند، تورکیه طرح (( تجارات آزاد )) با کشور‌های ( شورای همکاری خلیج عربی‌ ) به اولویت خود تبدیل کرده، در صورت تصویب، تجارتی به مبلغ ۲.۵ تریلیون دلار، تمام منطقه را، از تخریبات

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جوابی به آقای زنوزلی با سلام مساله اساسی در ایرا ن چند ملیتی در حال حاضر، نحوه غلبه بر ستم ملی در کنار دیگر ستم های موجود در این کشور پهناور میباشد. کمونیست های واقعی ایران همواره از حق تعیین سرنوشت ملل که به مفهوم حق جدا شدن و تشکیل دولت خودی می باشد ، دفاع کرده اند . در مقالاتی که اینجانب در باره مسائل ملی و ستم ملی در ایران تحت سلطه رژیم شوونیست و ارتجاعی جمهوری اسلامی نوشته ام، از " چپ" های شوونیست ایرانی که مخالف اصل حق تعیین سرنوشت ملل می باشند همواره به شدیدترین وجه انتقاد کرده ام . من این قبیل عناصر را کمونیست و چپ در حرف و شوونیست و برتری طلب قومی و نژادی در عمل دانسته ام. ایران یک کشور چند ملیتی است و در چنین کشور هائی کمونیست ها باید با ستم ملی در تمام جوانب آن، قاطعانه مبارزه کنند . " چپ " هائی که فرصت طلبانه
تصویر دیرنج مین ائللی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
از نقطه نظر رفتاری, مارکسیست ایرانی بیشتر اخوند است تا یک فعال سیاسی. چرا که همانند ملایان فکر می کند حقیقت را در یافته و بقیه گمراهانی بیش نیستند. از معدود نظرات مترقی که مارکس قبول داشت اینست که انسان محصول محیط خویش است و حقیقت یک برداشت ذهنی از واقعیات می باشد. نتیجه اینکه حق و حقیقت در انحصار احدی نیست از جمله آقای جداری. از آنجائیکه استرتژی و تاکتیک استالینیستها برای رسین به هدف یعنی برقراری دیکتاتوری پرولتاریا از حذف فیزیکی و کشتارمخالفان می گذرد, امر بر آقای جداری مشتبه شده که مخالفینشان نیز مثل خودشان هستند. برعکس ادعای آقای جداری فعالین حرکت ملی آزربایجان, خواهان سلامتی کامل ایشان هستند, تا از طریق بحثهای سیاسی داغ, اجازه ندهند جنایات استالینیزم بفراموشی سپرده شود و بدین طریق ملت خود را از ابتلای احتمالی به سرطان مارکسیسم واکسینه کنند.تصویر بهمن موحدی(بامدادان)

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آن افراد مغرض و نادانی که به تابناک ترین چهره ی مشروطه یعنی «"حیدرخان عمواوغلی"» حمله می کنند و می تازند و این آزادیخواه و انقلابی کبیر را سردمدار ترور و خشونت در تاریخ ایران معرفی می کنند! بویی از انسانیت و اخلاق و انصاف نبرده اند و هیچ گونه اطلاعی از تاریخ معاصر ایران و جهان ندارند. این افراد مغرض و نادان با حمله به حیدرخان عمواوغلی قصد دارند جنبش انقلابی صدسالۀ گذشتۀ ایران را هم زیر سوال ببرند ، بند ناف خشونت ها و قتل های سیاسی مخالفان به قصد ارعاب آنها در تاریخ ایران به عنوان یک پدیدۀ سابقه دار و مستمر همیشه به محافل حاکمه و اعیان و آخوندهای درباری وصل بوده است، معلوم نیست این افراد مغرض و نادان که هیستری ضدچپی دارند در ردیابی خود سر رشته را گم کرده و مثلاً "تولاییان" و "تبراییان" عهد صفوی را که به عنوان حرکتی سازمان یافته و مربوط به «دستگاه» برای قتل و غارت و ارعاب مخالفان و در جهت

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
مقاله بسیار خوبی است، این پانتر ک های افراطی باعث ننگ کل مردم جهان و بخصوص مردم آذربایجان هستند، آنان آبرویی را که راد مردانی مثل ستار خان ،باقرخان و... برای آذربایجان اندوخته اند از بین میبرند

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
ما کمونیستهای زابلی حمایت قاطع خود را از جناب قاماندر حسن جداری که در برابر دو نفرو نصفی پان ترک (همان یکنفر با 40 اسم مختلف) برای دفاع از تمامیت ارزی ایران و کوروش و آریا و پارس ایستاده اعلام می داریم و اماده ایم که اگر قاماندر حسن امر بدهند عاظربایجان را با همه ترکهایش با بامب های بشکه ای اهدایی از قاماندر پوتین و قاماندر سلیمانی بصورت کاملا دموکراتیک شخم بزنیم تا ریشه ناسیونالیسم پان ترکی و غیر دموکراتیک را از ساحت مقدس پارس بزداییم. فقط یک شرط داریم آنهم اینکه فردای تشکیل جمهوری کمونیستی پارس اجازه تاسیس جمهوری خودمختار سیستان در پارس به ما بدهند. با تشکر جمعی از تاواریش های ان جی او زوابل

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
سلام-باتوجه به متن جوابیه آقای جداری که مستقیمن این حقیررانشانه گرفته بایدبه خدمت ایشان برسانم که مامردم آزربایجان جنوبی افرادی زیاد،همچون شمارادرتاریخ مبارزات دیده ایم.من نمی توانم مستقیمن شمارایکی ازگماشتگان استعماری شرق ویاهم اکنون غرب خطاب کنم ولی میتوانم بگویم که شمابافرافکنی میخواهید،پیش بافتدتاپس نمانید.
خودراصاحب قلم میدانی وای برآن کسانیکه درپای منبرفردی مثل شمانشیند.یک نگاه انتقادی به نوشته های متون زیرمثلامقاله خودکرده تادوستان خودرادراین مقاله ببینید،وقتی فردی مثل استخانلوکه درطی 5 سال حتی یک مرتبه ازتوهین بازنمانده تنهااوست که نوشته شماراتاییدکرده است.من نمیگوییم که شمامامورید،چون ازوجدان یک انقلابی صادق چنین بی منطقی حرف زدن غیراخلاقی وخیانت است.
شماقدم درجایی میگذارید،که دشمنان تاریخی آزربایجان جنوبی ازوجودشمانهایت استفاده راکرده وشادمیگردد.
ازخیانت های تمامیت خواهان چپ

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقای حسن جداری، کمونیست ها بالندگی حرکت ملی آزربایجان را خیلی خوب درک کرده اند و بدین خاطر هست که سعی می کنند از کمونیست هائی که در گذشته، مثلا یک بیت شعر در وصف آزربایجان سروده اند دهها مقاله و ویدئو، همراه با آن ایدئولوژی و حزب خود را تبلیغ می کنند، کمونیستها نمی خواهند چیزی به حرکت ملی بدهند، بلکه با سرودن چند تا شعر آبکی در وصف آزربایجان، قصد سرباز گیری از داخل حرکت ملی را دارند، ولی شما غافل از این هستید که در داخل حرکت ملی آزربایجان افرادی هستند که در دوره جوانی و در جو دانشجوئی در اثر احساسات کذائی فریب کمونیستها را خورده و بعد از تحمل شکنجه و سالها زندان در زندانهای شاه و رژیم اسلامی، از نظر جسمی معلول شده اند و با سرتا پای وجودشان از کمونیسم نفرت دارند، آنها به کمونیستها همانند وامپیر نگاه می کنند چون بنظر کمونیستها بین جامعه سرمایه داری و کمونیسم دره سوسیالیسم باید

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
با معذرت از خوانندگان گرامی ، در قسمت های آخر کامنت بالا، اشتباهی تایپی رخ داده که بدینوسیله تصحیح میگردد. به جای " فراکسیون ترکان" ....... به مقاصد و اهداف جنایت کارانه این رژیم نابکار عمل میکند نوشته شود به مقاصد و اهداف جنایت کارانه این رژِم نابکار، خدمت میکند.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
همین چند کامنتی که در رد نظرات اینجانب از طرف برخی از ناسیونالیست های آذربایجانی - که همواره با اسامی مستعار در سایت ایران گلوبال مطلب می نویسند- نوشته شده است، به بارزترین نحوی ماهیت ضد کمونیستی و ضد دموکراتیک این افراد را آشکار می سازد. هدف همه این کامنت نویسان گمنام، محکوم ساختن کمونیسم و مارکسیسم و توجیه عملکرد قدرت های سلطه گرامپریالیستی و رژیم های ارتجاعی می باشد .یکی می نویسد، آذربایجان همواره از کمونیست ها ضربه خورده اما روشن نمی کند در صد سال گذشته، نیروهای چپ در آذربایجان چه عملکردی داشته اند. آن دیگری به حیدر خان عمو اوعلی نخستین کمونیستی که در ایران بذر اندیشه های سوسیالیستی را کاشت ، حمله میکند و بدون توجه به واقعیت های تاریخی می نویسد: حیدر خان عمو اوغلی" با عمل خود ، خشونت و

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقای حسن جداری از اینکه شما ناسیونالیسم تدافعی برای استقلال آذربایجان را با ناسیونالیسم محاجم استعماری پانفارسیسم یکسان می بینید، برای شما متاسفم، مذهبیون و ایدئولوژیستها پدیده های تازه را سیاه و سفید می بینند، من بارها به شما گوشزد کردم که شما ها در آینده آزربایجان جنوبی یا منفعل خواهید شد و یا به حرکت ملی آزربایجان خواهید پیوست و یا اینکه بعنوان ستون پنجم پانفارسیسم از پشت به ملت خود خنجر خواهید زد، ولی در نهایت چه شما باشید یا نباشید حرکت ملی آزربایجان به راه خود ادامه خواهد داد و به سر منزل مقصود خواهد رسید، آگاهی ملتهای بدون دولت و استقلال آنها در قرن ٢١ یک ضرورت تاریخی است، ((*حق چای کیمی دریایه آخیب یول تاپاجاخدیر* داش آتماغینان کیمسه اونی چوندره بیلمز* دنیادا قارانلیقلار اگر جمع اولا با هم* بیر خیرداجا شمعین ایشیقین سوندره بیلمز*)) ترجه: راه حق همانند رودخانه راهش را

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
سلام. با تشکر از آقای حسن جداری برای نوشتن این مقاله ارزشمند.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
نویسنده گرامی باید توضیح بدهند چه ایرادی دارد عوض دور و هم جمع شدن حول و حوش یک حزب کمونیست عنترناسیونالیستی یوگسلاوی سابق امروزه ۵ یا ۶ حزب کمونیست انترناسیونالیستی دور هم جمع بشوند. رک و پوست‌کنده بگو شما کدام را ترجیح می‌دهید.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
سلام، میرزه باشی هستم از دهستان قولونج حومه ارومیه! میخواستیم بدینوسیله از ینیلیک سابق و یازیچی یاراداجیلیق کنونی درخواست کنیم تا سلام ما را خدمت آغا طیب اردوغان برساند و از او بخواهد تا در صورت امکان دو عدد کارآفرین ترک به دهستان قولونج گسیل بدارد. به محضر مبارک بگویید که سیبهایمان روی درختها میمانند و خشک میشوند و ما کارگر گیر نمیاوریم. اکثر اهالی اینجا شیعه هستند و با ما سنی ها همکاری نمیکنند. اگر کارآفرین پیدا نشد، یک عدد روبات ساخت ترکیه هم بفرستند کارمان حل میشود. ما نیز برای هرگونه جان نثاری آماده ایم.
نه تبریز نه ارومیه/ جانم فدای ترکیه
حزب فقط حزب اله/ رهبر فقط رجب اله

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
ضد کمونیست همیشه متحد ارتجاع دینی و قومی و حامی سرمایه و جامعه طبقاتی و ضد دمکراسی و ضد عدالت و ضد حقوق زنان و اقلیت ها و هم پیمان امپریالیسم و صهیونیسم و کاپیتالیسم و حامی شاه و شیخ ، و خائن به میهن و مدافع استثمار بوده و خواهد بود .
نظام شاهنشاهی ضد کمونیست موجب روی کار آمدن ارتجاع مذهبی شد ،و ارتجاع مذهبی ضد کمونیست ، ممکن است باعث روی کار آمدن ناسیونالیسم و شونیسم و فاشیسم گردد .
وظیفه کمونیست هاست که با نیروهای ملی و دمکرات و سکولار و زحمتکشان و خلقهای مدافع تمامیت ارضی ایران ، متحد شده تا شاه و شیخ و تجزیه طلبان خائن ضد ایرانی ، نتوانند مبارزات مردم را منحرف کنند .
ناسیونالیستها چون مرزبندی با دولت حاکم و سرمایه دار و فئودال و ارتجاع دینی و شاه و شیخ ندارند ، نیرویی هستند ضد مردمی و ضد میهنی و متحد صهیونیسم و امپریالیسم و کشورهای ارتجاعی منطقه .

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب آقای جداری من هوس چندان برای جواب به شما را نداشتم ، اما اینکه شما ملییون تورک آزربایجان را در نوشته خود مهدور الدم اعلام کرده اید با نظر به این که در مکتب توتالیتاریستی کمونیزم تا کنون تجربه شده و هم چنین در مکتب جمهوری ضد امپریالیستی اسلامی ایران منصوب کردن مخالفان به امپریالیزم همانا حکم اعدام را دارد ، درجه آزاد اندیشی و خطوط فکری خود را هم در معرض قضاوت عموم قرار داده اید. آقا جان بیش از هشتاد سال است که میگوید " نظام پوسیده سرمایه داری" ؛ در این همه سال سوسیالییزم نوع لنینی _استالینی پوسید یا نظام " آمریکای جهانخوار". بله شما درست گفته اید جنبش انقلابی خلق های ایران با خون کمونیست های آذربایجان عجین شده است " ای کاش که اینگونه نمی شد ، در این میان چه چیزی نصیب آزربایجان شد؟ مگر زبان یکی از ابزارهای اعمال ستم ملی و یکسان سازی نیست ؟

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
سلام-درتورکی مثل هایی است که درموردبعضی افرادویاتعدادی که هنوزیخ های مغزشان آب نشده ویانمی تواندمغزشان رارشدبدهد،صدق میکند.
درتورکی میگویند،کورتودوغون بوراخاماز.(وقتی کوریک چیزی رامیگیردولش نمی کند)
این استادبزرگوار،نمی دانم کی میخواهدازخرشیطان پیاده شود؟درهیچ کشوری اثری ازکمونیسم با70 سال حکومت نیمه فئودالی وکودتا وبدترازسرمایه داری،حتی یک استان کمونیست باقی نمانده است ،ولی این آقای مانده دریخبندان قطب شمال درخواب تشریف داشته ونمیخواهدبیدارشود،بااینکه باپوتک برسرش میکوبندوآب جوش رویش میریزند،نمی دانم چرانمیخواهدازخواب بیدارشود؟
هرهفته وماه ازخودتزی بدرمیکندوهمه راشوکه میکند.نمی خواهم به حاشیه رفته وچیزهای نویی مطرح کنم .
عزیزدلم.نه به باره ونه به دار.نه جمهوری آزربایجان جنوبی تشکیل شده ونه میتوانی ثابت کنی که جنبش آزربایجان خالی ازکومونیست های سنتی هستند.به آنهاهم بایدحق بدهی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقای جداری جان لنین با کار خودتان مشغول باشید و به فعالین ملی آزربایجانیها کمتر بند کنید. سن آللاه قمیشیوی چک بیزدن))))

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقای جداری آزربایجانی ازکمونیسم کم ضربه نخورده .بلکه بیشتراز غربی هازیرا این ها درجلد دوست واندرون لباس وپوست این ملت همیشه فعال بوده اند.چقدرباید این حرف گفته شود .دیده شود.احساس شودولمس شودتاشیفتگان کمونیسم خمیازه ای کشیده وبه صداهای جدید هم گوشی فرادهند؟هروقت ما دنبال هویت ملی مان باشیم گفته اندومیگوییدکه هیس دشمن اصلی جای دیگری است.!بس نیست دیگر؟هنوززمان شستن چشم هانرسیده است؟زمانی این کمونیسم زنده بودومانیزبه امیدرهایی دل به یاری آنهابسته بودیم حتی به قیمت زخمی شدنمان.وهمگی دیدیم که بامبارزین جان برکف وزنان بچگان چه هاکردندوچه بده وبستان هایی باکاپیتالیسم داشتند واین مابودیم که به قول مرحوم شهریار --ایتینن قوردآراسیندااویون اولدوخ--این هاراونظایرشان راهمه دیدندشماندیدید؟همان شعارهای عهد بوق؟همان ادبیات هزاران بار تکراری؟