همایش اعتراضی امروز فرهنگیان بازنشسته در تهران

ویدئو
بامداد امروز، 14 آذر 1395، صدها تن از فرهنگیان بازنشسته در برابر ساختمان مجلس رژیم جمهوری اسلامی در تهران گرد آمده، به وضعیت ناهنجار معیشتی و ناچیز بودن دریافتی بازنشستگی خود اعتراض کردند.
افزایش و همترازی حقوق و کارآمدسازی بیمه ی بازنشستگان از مهم ترین خواست های این هم میهنان است.
همزمان با این تجمع، در دیگر مراکز استان های کشور نیز، همایش های همانندی در برابر ساختمان های سازمان بازنشستگی کشوری انجام گرفت.

 

بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: