ایرانیان خشم خود از رژیم جمهوری اسلامی را بازگو می کنند

ویدئو
38 سال جمهوری اسلامی، جز فقر، بیکاری، فساد و ستم برای مردم ایران دستاوردی نداشته است. گوشه ای از خشم مردم تهران از حاکمیت دزدان حزب اللهی حاکم در ایران، که به خاطر ستیز جناح های درونی رژیم رسانه ای شده است، دیدگاه جامعه ی ایران به رژیم جمهوری اسلامی را نشان می دهد.

 

 

بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: