بررسی رویدادهای هفته، 15 آذر 1395 ـ محمدرضا روحانی