راهپیمایی اعتراضی کارگران خشمگین در اصفهان

ویدئو
صدها تن از کارگران خشمگین کارخانه ی پلی اکریل اصفهان، در روز 16 آذر 1395 از کارخانه به سوی استانداری اصفهان دست به راهپیمایی زدند.
راهپیمایان، که به پایمال شدن حقوق خود، از جمله پرداخت نشدن 6 ماه دستمزد ماهانه ی خویش اعتراض داشتند، در میانه ی راه، با هجوم پلیس ضد شورش رژیم جمهوری اسلامی متوقف شدند.

بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: