بررسی رویدادهای هفته، 22 آذر 1395 ـ محمدرضا روحانی