همایش اعتراضی کارگران پلی اکریل در اصفهان

ویدئو
در روز 23 آذر 1395، صدها کارگر کارخانه ی پلی اکریل اصفهان، در برابر استانداری اصفهان گرد آمده به پایمال شدن حقوق خود، از جمله پرداخت نشدن 6 ماه دستمزد ماهانه ی خود، اعتراض کردند.
کارگران پلی اکریل در روز 16 آذر نیز به سوی استانداری اصفهان به راهپیمایی پرداخته بودند، که با جلوگیری پلیس ضد شورش رژیم جمهوری اسلامی روبرو شده، از ادامه ی راهپیمایی بازمانده بودند.

بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: