تحریم‌ها چگونه بدون امضای اوباما به قانون تبدیل شد؟