کارگران پلی اکریل همچنان از ستم رژیم دادخواهی می کنند

ویدئو
کارگران کارخانه ی پلی اکریل اصفهان، برای اعتراض به پایمال شدن حقوق نخستین خود، در برابر استانداری اصفهان دادخواهی می کنند.
کارگران پلی اکریل، که 6 ماه است دستمزد ماهانه ی خود را هم دریافت نکرده و دست خالی مانده اند، ماه هاست که به کارکرد مدیران فاسد این شرکت اعتراض می کنند.

 

 

بخش: 
انتشار از: 

افزودن نظر جدید

لطفا نظر خودتان را فقط یک بار بفرستید. کامنتهای تکراری بطور اتوماتیک حذف می شوند و امکان انتشار آنها وجود ندارد.

CAPTCHA ی تصویری