مقامات رژیم کجا زندگی می کنند؟

ویدئو
شهر لواسان، در شمال شرقی تهران، امروز به سکونتگاه بسیاری از مقامات رژیم جمهوری اسلامی تبدیل شده است.
مقامات رژیم، برای دور ماندن از هوای آلوده ی تهران و بهره بردن از آرامش و زیبایی این منطقه ی خوش آب و هوا، در کاخ ها و ویلاهای اشرافی شهر لواسان سکونت گزیده اند.
این در حالی است، که ده ها میلیون ایرانی در آلونک های حاشیه ی شهرها زندگی می کنند و ده ها میلیون دیگر نیز در خانه هایی محقر یا زیر فشار اجاره های کمرشکن به سر می برند.

 

بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: