هدف گسترش دانايى و توانايى ملت است نه تبليغ لمپنيسم و فراكسيون بازى

هرگز پاى منبر خطابه هاى سياسى - انحرافى دولت شعوبى و مبلغان سينه چاكش نخواهم نشست.

 

 

من يك محمدرضا لوايي هستم. بدون لقبى خاص و واژه هاى تكريمى و پر طنطنه. روى سخنم در اين متن با بعضى از مخالفانى است كه بر نوشته ى قبلى ام در اين سايت و سايت هاى ديگر مطالبى نگاشته اند. ادعاى سياسى بودن و نويسنده بودن و شاعر بودن ندارم. در عمرم اما فقط خوانده ام و تا حد بضاعت نوشته ام، چون عاشق اين كار هستم. به غير از نوشتن و انديشيدن ( درست يا غلط ) كارى بلد نيستم. من عاشق نوشتن به زبان خويشم. دوست دارم با زبان خويش بينديشم. زبان من خانه ى من است. در طول عمر نوشتارى خويش اشتباهاتى داشته ام و توفيقاتى. اعتقاد دارم انسانها بيشتر با اشتباه كردن بزرگ مى شوند نه با اشتباه نكردن. يكى از اشتباهاتم و بزرگترين آنها همين عشقبازى با كلام و كلمه است. ادعايى در خصوص حركت ملى و وطن و ملت ندارم. در عمرم هرگز با نام ملت و وطن و آزربايجان بيزنس نكرده ام. اين حركت است كه به من نيرو مى دهد. زبان و ملت و انديشه هاى من به من نيروى عشق ورزيدن مى دهند. هميشه سعى كرده ام از حاشيه ها بگريزم. به كسانى كه نظراتم را نقد مى كنند احترام قايلم. ترس باختن ندارم. چون در مسيرى كه من مى روم باختن و بردن يكى است. انسان آزادى هستم. تشكيلات ندارم. با شخصيت هاى سياسى آنچنانى افت و خيز نمى كنم. كار من نوشتن براى ملت و زبان و بيرون و درون خويش است. هيچ چيز ندارم. نوشته هايم مرا ميلياردر و صاحب خانه و خدم و حشم نكرده اند. من نوشته هايم را نفروخته ام چون مال من نيستند مال عشق من به زبان و وطنم هستند. نوشته هاى من تن فروشى نمى كنند حيا دارند. من شركت و رسانه اى كه حاميش دولت ها و يا نهادهاى خصوصى باشند ندارم. ايرادى هم ندارد انسان توسط دولت ها و نهادهاى حامى كار كند و اهدافش را پيش ببرد. اما من اهلش نيستم. چون وقتى چنين كارى كنى ديگر نمى توانى بگويى من فقط و فقط براى حركت كار مى كنم. نمى توانى بگويى من خودِ حركتم. نه خير. در چنين حالتى من اول حامى و سخنگوى حمايت كننده ام خواهم بود. ( اين قسمت از حرفم به كسانى است كه مرا جيره خوار جمهورى آزربايجان و تركيه و ديگر كشورها مى خوانند. ) جنس من اينجورى نيست. از بيست و چند سالگى در ايران و بعدش مدتى در آزربايجان و بعدش در اينجا همينطور قلم زده ام. من اين را به آن دسته از دوستان و مخالفانى مى گويم كه تصورات غلطى از من در ذهن دارند. كار و بار من خواندن و ياد گرفتن و نوشتن است. خيلى از سايت ها و رسانه ها خواسته اند همكارشان باشم اما نشده ام. قلمم را انديشه ام را دوست ندارم كه در كادر و چهارچوب قرار دهم. چون آنوقت احساس خفگى خواهم كرد. به خاطر مشتى دلار چاپلوسى و تملق كسى را نمى كنم و نخواهم كرد. من جلوى حركت كسى را نگرفته ام و به پر و بال كسى هم نپيچيده ام. اجازه نمى دهم كسى جلويم را بگيرد و به پر و بالم بپيچد. سر اينكار جانم را هم مى دهم. من خودم را شاگرد مكتب تبريز مى دانم و به آن افتخار مى كنم. هيچ مشكلى با شخصيت ها و نويسندگان آزربايجان و يا حتى فارس زبان ها ندارم. من فقط انديشه ها را نقد مى كنم نه اشخاص را. نقد من هميشه امنيت را از من گرفته است. بارها كسانى بوده اند كه نظراتم را رها كرده و مستقيم و غير مستقيم بر سر همين عشق نوشتارى تهديدم كرده اند. چون قابليت نقد ندارند. و من بر اين واقفم. نگاهى به كامنت هايى كه بر مطالبم نوشته مى شود اثبات اين ادعاست. اگر متنى را مى نويسم به آن اعتقاد دارم. ( درست يا غلط. ) در مورد فراكسيون ترك زبانها بايد بگويم هنوز هم سر حرفم هستم. فراكسيون ترك زبانها خارج از حركت ملى است اما ما مى توانيم از آن به نفع حركت بهره بردارى كنيم. من مبلغ هيچ دولتى نيستم. اخيراً امضاى نادر قاضى پور را ديدم كه تقاضاى آزادى مرتضى مرادپور را كرده است. از ديدن آن شوكه نشدم و اى والله بارك الله نكردم. اين كمترين كار يك فراكسيونى كه مدعى تركزبان بودن است مى باشد. بر روى آن مانور هم نمى دهم و پيراهن عثمان نمى كنم. اين را نتيجه ى اعتراضات ملت خويش مى دانم و خودم نيز با متنى متفاوت اعتراض خويش را به فراكسيون نوشته ام. از گفته هاى پزشكيان در مورد حركت ملى و اجنبى خواندن زبان ما هنوز هم در خشم هستم و نه به عنوان يك نويسنده بلكه به عنوان كسى كه برايش توهين شده تا پزشكيان حرفش را پس نگيرد باز هم در نكوهش او خواهم نوشت. من مى گويم درياچه ى اروميه را همين پزشكيان ها ( با توجه به سابقه ى نمايندگى اش ) با سكوت و همكارى خويش خشك كردند حالا مدعى نجات آن شده اند. انگار مثل اين مى ماند كه يك نفر را بكشى بعد داد و فرياد كنى كه باى ذنب قتلت. اعتقاد دارم امثال همين پزشكيان ها بودند كه سالها قبل چهرگانى را كه خيلى بيشتر از همين فراكسيونى ها برنامه براى ما داشت بركنارش كردند و حالا دارند كپى ناقص و جعلى از حركت چهرگانى مى كنند. اعتقاد دارم جان مرتضى بازيچه ى سياسى بازى هاى فراكسيون و بعضى هاى ديگر شده است. اگر آنها مدافعان واقعى بودند نبايد اجازه مى دادند كه اعتصاب مرتضى به ده روز هم بكشد چه برسد به پنجاه و چند روز. تكرار مى كنم اگر آنها مدافعان واقعى بودند نبايد اجازه مى دادند كه اعتصاب مرتضى به ده روز هم بكشد چه برسد به پنجاه و چند روز. من اعتقاد دارم ( نه بعنوان سخنگوى حركت ، بلكه به عنوان يك نويسنده ) بايد مواظب اهدافى بود كه اين وسط مرتضى مرادپورها جانشان را سر آن مى دهند. يكى از اين اهداف هم خواسته هاى اوست. يعنى همراه با نجات جان مرتضى بايد به نجات خواسته هاى او هم بينديشيم. دوست ندارم ملتم را بازيچه ى كسانى كنم كه به ساز سيستم شعوبى مى رقصند. اجازه ندارند ملتم را دنبال خودشان بدوانند. اين آنها هستند كه بايد دنبال ملت بدوند. من هرگز به ملت نخواهم گفت كه جهت گرفتن حق و حقوقت به حاكميت التماس كن. من اما به نسل جديد خواهم سپرد كه بنيه ى فكرى و سياسى و فرهنگى ات را آنچنان قوى كن كه سلطه گر و ظالم و زورگو حقت را به يك اشاره به تو برگرداند.
حرف من از آغاز يكى است. در مسير عمر كوتاه نويسندگى خويش رنگ عوض نكرده ام. يك روز اصلاح طلب، يك روز استقلال طلب، يك روز مدنى بازى در نياورده ام. من خواهان آزادى زبان و هويتم هستم و اين كار را با شرايط دموكراسى و آزادى بيان پيش مى برم.
به سازمان ملل و مجامع بين المللى كه از حقوق ملتم دفاع مى كنند احترام قايلم اما تمركز من بر گسترش دانايى و توانايى ملتم مى باشد. جهان با همه ى امكانات و توانايى هايش نتوانست از فاجعه ى كشت و كشتار حلب جلوگيرى كند. من اعتقاد دارم به جاى التماس كردن به يك نماينده ى لمپن كه بيا از سيستم ( يعنى از خودت ) حق ما را بگير بايد روش هايى طرح بريزيم كه آنها مجبور به اين كار شوند. كارى شبيه اعتصاب غذاى مرتضى مرادپور. من افتخار مى كنم كه دفاع منطقى از مرادپورها، از نسل جديد، از روشنفكران و فعالان ملى و مدنى به قلمم مشروعيت مى دهد. در اين دفاع مواظبم به زعم خودم ( درست و اشتباه ) زمينه هاى رشد انحراف گرفته شود. وقتى تاريخ دو سه دهه ى حركت را مطالعه مى كنم در مى يابم بعضى ها سر جايشان نيستند. يا آنها را با زور و تهديد و ارعاب از سر جايشان برداشته اند و يا با باز كردن جايگاهى انحرافى تگاه ملت را منحرف كرده اند. با دعوت كسى عاشق اين قربانگاه نشده ام كه با تهديد تركش كنم. من اعتقاد دارم لازم نيست پزشكيان بگويد سيستم فاسد است تا من شير فهم شوم. چون همه مى بينيم. و آنها حالا كه ديده اند بوى گند اين فساد همه جا را برداشته مجبور به قبول اين واقعيت اند. بعدش چه كار مى كنند؟ مى آيند شو مى گذارند كه ما قبول داريم سيستم فاسد است. ما هم مى بينيم اما سخن اينجاست كه چون اين اعتراف بى وقت و دير انجام مى شود نفعى به حال ملت نخواهد داشت. و سخن بى وقت و نابهنگام پرت و پلا و چرند است.
در دفاع از حقوق ملت و زبانى كه با آن مى نويسم به كسى باج نداده ام و نخواهم داد. من از بابك ها و امانى ها ياد گرفته ام كه نترسم. كلمات و گفتارم ترسو نيستند. حقيقتى را كه با من است شفاف و روشن بيان مى كنم. از امكانات كوچكى كه در اختيارم است براى نشر عقايدم استفاده مى كنم. مطمئن باشيد در هيچ جا و هيچ كشورى به هيچ نهاد و رسانه و نشريه اى پول نداده ام كه مرا تبليغ كنند. از هيچ نهاد و رسانه و نشريه اى هم پول نگرفته ام كه تبليغشان كنم. فاش مى گويم كه من هنوز با اندوه رانده شدگى خويش كنار نيامده ام. انگار آزربايجان ليلاى من است و من به خاطرش سر به كوه و بيابان زده ام. يك جورهايى دارم مجنونى و عاشقى مى كنم. كسانى در اين مدت فعاليتم مرا مغولزاده و كثيف و ميكرب و خائن خطاب كرده و صدها فحش ديگر داده اند. خم به ابرو نياورده ام. معتقدم اين توهين ها و تحقيرها تنها دارايى آن افرادند. چون اگر اهل استدلال و منطق باشند به ديالوگ سازنده و محترمانه تن در مى دهند. نترسيد، مافياى رسانه اى هم ندارم كه پول بدهم و بگويم فلانكس را بكوبيد و از من تعريف كنيد. كسى هم نيستم كه ميدان را خالى كنم و تنها خودم بدون حضور منتقدان وسط ميدان ساعت ها بنشينم و آنها را به باد سخره و ناسزا و توهين بگيرم. به قول معروف خود گويى و خود خندى، عجب مرد هنرمندى. ياد جمله ى سنگها را بسته اند و سگها را رها كرده اند افتادم. من سنگى ندارم كه ببندم و سگى ندارم كه بازش كنم. خيالتان راحت باشد. در جهانى كه ترافيكِ لمپنيسم و سياسى كارى و نيرنگ و دغل است بايد گفت:
هيچ آدابى و ترتيبى مجوى
هر چه مى خواهد دل تنگت بگوى..

باقى بقايتان
‏December 22, 2016
محمدرضا لوايى

انتشار از: 

         

 

دیدگاه‌ها

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
اقلاً کروکی سفر لوایی را بکش و خودت را خلاص کن. همهٔ داستان را بگو. فکر کردیم لوایی پروندهٔ .... دارد. طوری داستان می گویی که انگار جانی بالقوه ای را گیر آورده ایم. از کسانی هم که به قول تو بلیط برای لوایی خریده اند دعوت به مصاحبه کن)) ترتیبی بده فیلم قمارخانهٔ لوایی را ببینیم جالب می شود. اسنادش را هم چاپ کن تا فیض ببریم. فکر می کردیم استاد ما شکار اردک می رود و در هتل های آنچنانی با پریچهره ها لاس می زند. پاک آبرویش رفت. در حیرتم این قمارباز بد سیرت چگونه گوناز را دور زد و به دام انداخت؟ صحنه های مست کردن استاد را به هنگام اجرای برنامه اش بذارید تا کیف کنیم)))) یک دغلباز شیادی است این استاد ما که با دست خالی و بیکاری و مسخرگی به ریش واشنگتن و شیکاگو خندیده. پرونده های قطورش را بریز بیرون. این دغلباز از ایران تا شیکاگو همه را

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب لوایی،
جویای نظر شما بودم که امیدوارم ایران گلوبال بدون سانسور چاپ کند و قسمتهای سانسور شده کامنت قبلی بنده را حداقل به خود شما بفرستد.
یک نفر " شاکی" که در عمر خود همیشه چشم به جیب دیگران بسته با پاسپورت جمهوری اسلامی و بدون هیچ مشکلی ازایران به باکو سفر می کند. بعد از مدتی تصمیم می گیرد که برای نجات از بیکاری و نجات از تامین امرار معاش خوانواده چاره ای بهتر از پناهندگی نیست. اما در مدت پناهندگی در باکو نیز دنبال شغلی نمی گردد و با کمک خیر خواهان امرار معاش می کند. اعضای خوانواده و پسرخردسال در آن سوی مرز منتظر او هستند.اما این یکی به خیالش نیست. مشغول بدگویی پشت کسانی که به او کمک می کنند. "فلان فلان شده ها اینهمه پول دارند اما به من نمی دهند. چرا او صاحب ملک و ماشین است. حتما از دولتها و نهادهای حساس گرفته.چرا من ندارم و بقیه دارند؟ ". سالها می گذرد تا شخصی خیر خواه برای

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
به سازاخ
حالا معلوم می شود که حق با لوایی است. یکی می نویسد لوایی شغل قماربازی دارد‍))) خنده دارترین حرف. یکی گیر داده به زبان انگلیسی لوایی. انگار جرم بزرگی مرتکب شده است. احمد اوبالی می خواست از لوایی سو استفاده سیاسی کند که نتوانست. به ملت آزربایجان اینهمه دروغ نگویید. « فردی که از هیچ و با دستان خالی روح امید رهایی ملت ترک آزربایجان را در همه ما دمید، امروزه این مدیریت داهیانه است که به دیگر استعدادها فرم و شکل می دهد»
گوناز و حقوق آن را واشنگتن می دهد. این را همه می دانند. دستانی در جیب بخش حساس دولت آمریکا. مردم باید بدانند که به قول همان اندازه که پزشکیان برای حرکت خطر دارد یک کارمند آن بخش حساس س... هم خطر دارد. دست فرد مذکور خال نیست. در ترکیه و باکو برای کسانی که ربطی به حرکت ندارند خانه های آنچنانی با پول دولت آمریکا و به نام هزینه کردن در راه آزربایجان خریده. الان کارمندان

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
لوایی عزیز شما که شغل نویسندگی را برای امرار معاش انتخاب کردید، در آمریکا زبانفارسی هیچگونه ارزشی ندارد، و وقعا نمی تواند حتی برای خود فارسزبان منبع درآمد با اطمینانی باشد، حداکثر کار مترجمی است که آنهم زبان انگلیسی را باید مسلط باشید، فعالیت شما در گوناز هم بستگی به جذابیت سخنان شما و جذب بیشتر آمار بینندگان دارد، احمد اوبالی با خون ودل با دستان خالی آنرا راه انداخته و این اولین تلویزیون آزربایجان جنوبی نمی تواند بخاطر یک نفر، حالا گیرم که خیلی تئوریسین و تئوری پرداز است از موقعیت کنونی خود افول کند، ما به مدیریت او هیچ شکی نداریم ، فردی که از هیچ و با دستان خالی روح امید رهایی ملت ترک آزربایجان را در همه ما دمید، امروزه این مدیریت داهیانه است که به دیگر استعدادها فرم و شکل می دهد، و منتجه آنرا به جامعه عرضه می دارد،

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
علی ساوالان یا هر که هستی
چیز جدیدی نگفته ای. لوایی در این نوشته اش گفته که هنوز با غربت آشتی نکرده. او خودش گفته است که جز قلم چیزی ندارد. با این حرفهای تو صفا نفس و شاعرانگی لوایی برایم ثابت شد. معلوم شد شد که او عشق و حال نمی کند. طبق ویدیوی که لوایی پخش کرده گفته است حتی اگر این چته از من فیلم پورن هم پخش کند ذره ای از انتقادات منطقی خویش دست بر نخواهم داشت. طبق سخن تو معلوم شد لوایی شما را ترک کرده است و دلتان پر است. باز هم ارادتم به لوایی بیشتر شد. تا جایی که می دانیم لوایی در مدت همکاری با گوناز حقوقی دریافت نکرده است. این گوناز هست که به همین به قول شما مرد قماربازمقروض است. باز هم معلوم شد که لوایی قلمش را نمی فروشد. ارادتم به او بیشترتر شد. هنوز مصاحبه مجری گوناز با لوایی را فراموش نکرده م . آنقدر به لوایی استاد استاد گفت که لوایی خودش از چاپلوسی وی حالش به هم خورد . وقتی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب لوایی،
باز هم با استفاده از اسمهای مستعار از خود تعریف می کنی. تازگی ها علاوه به لقبهایی چون تئوریسین، نظریه پرداز، نویسنده، فیلوسوف و..لقب استادی هم به خود داده ای. ممکن است بفرمایید شما که طلبه حوزه علمیه بودید چطور لقب استادی گرفتید؟ کدام دانشگاه، در چه رشته و چند سال تدریس کرده ای؟
اینکه سایتهای فارسی زبان را استادانه به جولانگاه تخریب حرکت ملی تبدیل کردی شاد هستی اما ما ناراحتیم ومجبور به عکس العمل. وارد قمار بزرگی شده ای ا ما بدان که از اول بازنده هستی. برنده این قمار بازی تو فقط دشمنان حرکت هستند. ....

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
سالام-یاشاسون منیم ائلیمین بویوک اوغول لاری که یکی هم ازبزرگان آن استادلوایی است.
جناب لوایی شماهاوقتی ازوطن وازتبریزوازآزربایجان میگویی ویادش میکنی باورکن .من دراینجاوقتی درخیابان وکوه وجاده هستم
یادشماوبرای شماآن هارانگاه وبرایتان همچون دسته گلی بسته بندی وحواله میکنم.
شماهاراماهمچون بئبئک چشمانمان دوست داشته وازخداوندآرزوی سلامتی میکنیم.
ازداخل اصلن نگران نباشید،مبارزات ماچندبدی وچندوجهی است .مادیگرساده وبچه نیستیم که راه رفتن رابلدنباشیم.
ازقشروتفکری بخواهی اقیانوسی درست کرده وبرای خواسته های شماها وخودمان وبرای رهایی ملتمان چالیشیروق.
ازدورشمارابوسیده وآرزوی سلامتی برایتان داریم.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
یک پیشنهاد به اقای لوائی . اقای لوائی در کنار این مطالب مختلف که مینویسی برای ماندن د رتاریخ دوربینی ویا ضبط صوتی ویا قلم و کاغذی تهیه کن و با مردم گریخته از جهنم اخوندی با اعضا فراری از سازمان مجاهدین و یا با نادمان توده ای با دزدانی که ثروت ملی را به غرب بردند ووو مصاحبه ای انجام بده و سرگذشت انها را بنویس . برای نمونه من بانوئی را میشناسم که که همسر و دو فرزند و تمام ثروت خود را برای سازمان رجوی به وضع وحشتناکی از دست داده اند و روزگاری بسیار سیاه و یک دنیا حرف برای زدن دارد . از این نمونه ها بسیار است . مصاحبه با همین اقای تر ک اغلو باید بسیار عبرت امیز باشد چرا که او باور های کهن و مسخ الوده را کنار نهاده است . جمع اوری این خاطرات قدمی مهم برای اینده مردمان این سرزمین است . شاید جالب باشد که

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
مرتضی ها و عباس لسانی ها سعید متین پورها وطن خود را ترک نکردند، آنها در کنار ملت خود ماندند، و با متانت و درایت مشکلات جانفرسا را بجان خریدند، آنها هر گز نخواستند فرار را بر قرار ترجیح دهند، آنها خوشبختی را در آمریکا و اروپا جستجو نکردند، برای آنها ظاهر شدن در تلوزیون پشیزی ارزش ندارد، آنها آنقدر قوی و منسجم هستند که نیازی به شنیدن «گور پدر» عافیت اندیشان ندارند،

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
قابل توجه دوستان آزربایجانیم که در خدمت به وطن خود هیچ گونه شک و تردیدی ندارم . خدمت و یاری شما ،فقط و فقط ساپورت فعالین داخل میباشد . از امر و نهی و امثالهم حدال امکان خوداری شود.فعالین داخل مبارزه شان به مثال روی ثیغه شمشیر راه رفتن است . آنها بمراتب بیشتر ار خارج نشینان به شرایط و وطرز فکر افراد آشنایی دارند. نوشته ها و کامنت ها ووو همه و همه در خدمت فعالین داخل باشد . عباس لسانی بعداز آزادی از زندان درجواب پرسش خبرنگار که پرسیده بود : نظرتان درباره سفر تبعید گونه برخی فعالین به خارج از کشور چیست ؟ گفت : معمولا یکی از جبهه های که آزربایجان بیشترین ضربه را از خورده است این گونه سفرها می باشد .، شنیدن سفر یکی از نزدیگترین دوستانم خیلی مرا ناراحت کرد و واقعا تاسف خوردم که چرا باید میدان راخالی کنیم .

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
فارسها یک ضرب المثلی دارند که میگوید-
تعریف کردن از خود ،....
یکی از دلایل عقب افتادگی فکری ترک، زبان چاپلوسی و هندوانهزیر بغل هم گذاشته، نان قرض دادن به هم ، احسنت احسنت گفتن های شاهنشاهی، نبود سلاح نقد و انتقاد ، میان این قشر . گروه است . اینگونه فرهنگ ارتجاعی مبتذل از باقیمانده های فرهنگ فئودالی گله داری سلطنتی مذهبی طبقاتی گذشته است که هنوز به قرن حاضر وارد نشده اند .

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
استاد محترم آقای لوایی
اطمینان داشته باشید که راه شما و حرکت شما ادامه خواهد داشت.
شما به نوشتن و تحلیل ادامه دهید و دلسرد نشوید.
حرک ملی به قلم شما احتیاج دارد.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
یک سخنی با منتقدین مغرض دارم. کارنامه لوایی مشخص است. اجازه نمی دهیم او را هر کس و ناکس بکوبد. او تنها نیست

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آتاش جان
لوایی نشانداده است که نقدپذیر است. تو به احمد اوبالی بنویس که نقدپذیر باشد. در نظر لوایی سپردن حرکت به دستان دولت اشتباه است. شما می توانی مخالف باشی اما فحاشی نکنی. احمد اوبالی مجری گریش را بکند . به نظر من هرکس کار خود را بکند. لوایی نویسندگیش را بکند. احمد اوبالی مجری گریش را بکن. صالح ایلدیریم تشکیلاتش را اداره کند. چهرگانی همینطور کاریزمای رهبر بودنش را ادامه دهد.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
عاقلانه به بعضی از منتقدینی که معلوم است گونازتی وی چی ها هستند سخنانی دارم.
۱- احمد اوبالی دارد لمپن بازی می کند. به جای فحش و دشنام و تهدید در تریبون عمومی به یک نویسنده مطلب او را نقد کند. احمد اوبالی هرکس را مخالف فراکسیون می بیند سفیه انگل و بیمار می داند. همه می دانیم که بخش حساسی از دولت آمریکا حقوق کارمندان گوناز را می پردازد. عنی گوناز مستقل نیست و در وهله اول برای دولت آمریکا کار می کند. یعنی احمد اوبالی و هیچ مجری دیگر گوناز نمی تواند بگوید من همة حرکت ملی هستم. حرکت ملی وابسته به هیچ نهاد خارجی و خصوصی نیست. لوایی می گوید من مخالف فراکسیونی هستم که می خواهد حرکت را منحرف کند. احمد اوبالی می تواند این را نقد کند. درست است که سطح سواد اوبالی به لوایی نمی رسد اما می تواند از فحش بازی و تهدید دست بردارد. احمد اوبالی حق ندارد به هر بهانه فعالان را بکوبد. او باید

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
دوستان محمدرضا لوایی خودش هم گفته زبان تند و تیزی دارد و این ادبیات بعضی وقتها باعث عدم فهم منظور اصلی می شود. بنظرم مشکل لوایی با تشکیل فراکسیون نیست . مشکل و ترس بجای لوایی از این است که عده ای قالتاق و اپورتونیست با لفاظی و دغل بازی و آخوند بازی از این فراکسیون برای منحرف کردن حرکت ملی از اهداف استراتزیکش سوء استفاده کنند. این هم ترس بجایی است. من دراین بین از افرادی مثل همین پزشکیان آرسن لوپن و آن مارمولک محمد رضا فرهنگی خیلی ترس دارم. اینها فارغ التحصیلان مکتب شعوبی- شیعی پارسی هستند و بلدند با زبان اخوندی چگونه فیلم بازی کنند و بین ملت اختلاف بیاندازند. از اینکه افرادی مثل پزشکیان که اصلا تابحال مخالف خواسته های ملی مردم آزربایجان بودند یکدفعه وارد گود شده اند و خودشان را از ما هم ملتچی تر نشان می دهند باید ترسید. اینها فقط اهل فریب و دغل بازی هستند. اینها را باید 24 ساعته رصد کرد.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
این پیشوند استاد و دانشمند را در سایت قیرمز ، کس دیگری انتشار می دهد یا خودتان ، اگر خودتان اینکار را می کنید بهتر است به یک ..مراجعه کنید و بیشتر از این با آبروی آزربایجان بازی نکنید.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
با تشکر از اظهار لطف و هم رایی آقای پسیانلو . برادر زمان بنفع عقلانیت و عاقلان هست. در همین راستا زمان بنفع حرکت ملی آذربایجان هست ، ما اجازه نداریم بی مورد اشتباه بکنیم ، با مسائل ملی آذربایجان احساساتی بر خورد کردن غلط هست و نتیجه اش خیانت خواهد بود. متاسفانه آقای لوائی در ادعاهایش خیلی تناقض دارد ، او می نویسد « من از اشتباهاتم یاد می گیرم » خوب شما دیگران و منافعه ی عمومی وملی دیگران را قربانی می کنید تا یاد بگیرید .کجای این استدلال منطقی هست ؟ در صورتی که شما می توانید بدون اشتباه یاد بگیرید، هنر مبارزه در این جاست. آقای لوائی شما آزادی بیان بی قید شرط را درست فهمیده اید اما مکانش را اشتباه دیده اید. ایران عربستان و...و..مکان فعلی آن نیست ! دیدید بهار عربی در مصر در سوریه به کجا انجامید ؟ اگر آذربایجانی این مهم را نفهمید خدا بیامورزد.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
""" وجه برتر یک اندیشمند چیست؟ """ جناب لوایی گرامی‌، یکی‌ از خصوصیت بارز انسانی‌ با ذهنیت پرسشگری، """ عدم اقناع و ارضا از تولید فکری خویش است """، به نظر من، شما با این خصوصیت، قادر به تزریق هوای تازه، به پایگاه فکری ما جوانان تورک آزربایجانی شده‌اید، برای شما در راهی‌ که بر گزیده اید، آرزور توفیق بیشتر داریم، دست مریزاد.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب لوایی،
این نوشته ات یک گام به جلو و چندین گام به عقب است. اینکه قبول کرده ای که می توان از فراکسیون به نفع حرکت استفده کرد گامی به جلو. هیچ کسی فراکسیون را در داخل حرکت نمی داند.
اما تیتر نوشته ات با متن آن یکی نیست. این همه من من من گفتن ، از خود گفتن ، امر کردن ، انگ زدن، دو پهلو بازی، حمله کردن، مظلوم نمایی و تضاد در سخن برای چی؟ بیش از ۴۰ بار از کلمه من استفاده کرده ای و بیش از ۱۹۰جمله در مورد خودت نوشته ای. ادعای نویسندگی نداری اما به عنوان نویسنده راه نجات نشان می دهی. به قول خودت با پول کاری نداری، چیزی نمی فروشی و برای تبلیغ خود پولی نمی دهی. نتیجه بگیریم بقیه خودفروشند و هر جا در مورد هر کسی چیزی نوشته شده، حتما در مقابلش پولی رد و بدل شده. به قول خودت "مافیای رسانه نداری" یعنی هر رسانه ای که خوشت نیامد حمتا مافیاست. همه بد هستند مگر مثل شما باشند و چون به قول خودت

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب التین:
از نظر اخوند دوتا اذربایجان بیشتر وجود ندارد
یک: اذربایجان شیعه صفوی ال قمه ای پایتخت و مرکز شیعه یه عثنی عشری یه امامیه
دو: عاظربایجان 40 درصد عرب زاده قره چی اوغلی که توهم من تورکم دارند و به بیماری دوگانگی دچار شدنند که هم میگویند من تورک ام هم سومری ام هم از هر نظر دقیقا خون اهل بیت علیه السلام در رگ هایشان جریان دارد و در شهری زندگی میکنند که زبیده زن هارون الرشید ساخت و عرب های بسیاری در ان خانه زاد کرد (شهر مفخم اولین ها تبریز)
در هر صورت اخوند خوب میتواند سواری بگیرد هم با روضه ابا عبدالله و هم با فراکسیون" توکی" زبانان از این قومک خوش فهم گل و بلبل

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
این کامنت برای بالا بردن تعداد کامنتها تقدیم اوستا ممد می گردد، تا بدینوسیله کمکی باشد برای صعود به حد نصاب درج در صدر ویژه ایرانگلوبال ، خداوند سایه کاریزما ها را از سر ما کوتاه نکند.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
ادامه‌ی کامنت:

از منظر رژیم جمهوری عسلامی دو نوع آزربایجان جنوبی وجود دارد: 1::> آزربایجان جنوبی‌ که دراستعمار فاشیسم ف-ا-ر-س قرار داشته و کاملاً تحت کنترل آنست و 2::> آزربایجان جنوبی که خارج از خط قرمز رژیم بوده و در چارچوب حرکت ملی تورک آزربایجان جنوبی می‌باشد. می‌دانیم به دلیل آنکه جمهوری عسلامی بر مبنای فاشیسم ف-ا-ر-س بنا شده است مطالبات اتنیک تورک‌های آزربایجان جنوبی و سایر تورک‌های عیران خارج از خط قرمز رژیم بوده و هیچگاه به معنای واقعی کلمه قابل اعاده شدن نیستند. چون پای حفظ «حکومت ف-ا-ر-س-ی» در میان است اما چون رژیم هم از خوی استبدادی خود به خوبی مطلع است و هم از وجود مطالبات واقعی ملت تورک آزربایجان جنوبی اطلاع کامل دارد و به جهت آنکه به دلیل رویکرد تمامیت‌خواهانه‌ خود می‌داند که ظرفیت پاسخگویی واقعی به این مطالبات را ندارد یک بازی فریبکارانه را جهت فرار به جلو طراحی نموده است

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
اگر امروز مجمعی به نام «فراکسیون تورک‌زبانان مجلس شورای رژیم جمهوری عسلامی» تشکیل شده است به دلیل فراگیر شدن «هویت‌طلبی» تورک در بین تورک‌های آزربایجان جنوبی و سایر تورک‌های عیران می‌باشد اما آیا هدف این «فراکسیون» پاسخگویی «واقعی» به مطالبات اتنیک تورک‌های آزربایجان جنوبی و سایر تورک‌های عیران می‌باشد و یا با راه‌اندازی مجمعی فرمالیته و فرمایشی در پی مهندسی این مطالبات به صورت «کاذب» و کنترل عبورشان از خط قرمز رژیم با به اجرا گذاشتن یک بازی فریبنده می‌باشد!؟ یعنی آیا تشکیل این فراکسیون به این معناست که رژیم جمهوری عسلامی صدای تورک‌های آزربایجان جنوبی و سایر تورک‌های عیران را واقعاً شنیده و با حسن نیت به دنبال به جا آوردن مطالبات اتنیک‌شان می‌باشد و یا در زیر نقاب یک مجمع دروغین با فریبکاری می‌خواهد چماق قبلی خود را در قالب تزئینی نوین بر سرشان نگه دارد!؟

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
لوايي عزيز خسته نباشيد راه شما راه ما وجوانان ازربايجان است رمز پيروزي ملتمان در اين چند سطور نهفته است مانند ماهاتما گاندي در يك كلام محكم و راسخ ايستاده ايم و آن استقلال آزربايجان است اراده ملت هميشه پيروز بوده وخواهدبود اگر ملت آزربايجان اراده كنند استقلال نزديك است باهم دست به دست خواهيم داد وطني آزاد و آباد ازدل ويرانيهاي ايران جوانه زند به درختي استوار تبديل گردد وبه استعمار شونيسم فارس پايان دهد

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آناشعزیز نقد شمارا دربرابر مقاله آقای لوایی دوستانه وسازنده تلقی میکنم. اول قبول کنیم یاازخودسوال کنیم که این همه پرداختن نقد وتائیدوتکذیب من وشماودیگران به نوشته های آقای لوایی آیاعلتی جزبرداشت متفاوت بودن ووزن ومتانت درآندارد؟دوم اینکه علی رغم موافقت بامفهوم کلی عمده نظرات شماقسمتی ازعقیده ام را درکمنت قبلی ام بازگو میکنم که اگرهمگی رهرو یک مسیرهستیم لزوما همگی بریک ریل نیستیم .لوائی معیاری نیست که نتوان ازآن تخطی کرد غیرقابل نقد(یانقددرونی)هم نیست.آن چه که هست یک همراه وهم مسیری است که جلوه بیشتری کرده ودوستان ودشمنانی یافته که کنج کاوانه زیرذره بینش گرفثه اند.خودرا تنها بیانگارد یاتنها به خواهد درهرصورت باکسانی دریک راه قدم برمیدارد.وجان کلامم این که درهرصورت خودی است قدم وقلمش تابه حال در خدمت

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
با تشکر از متن بسیار زیبای آقای لوائی . من تلاش خواهم کرد انتقادات خود را به ادعا های متناقض در این متن را بیان کنم ، اما خودم شخصا این را بصورت عمومی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب نسیم
نمیدانم چند سال دارید ولی چون صحبت از کودکی کرده اید ببینیم خودتان چه نوشته اید.
مقالهٔ ساختگی یعنی چه؟ هر چیزی که با دخالت انسان و یا حیوان بوجود می اید و به صورت طبیعی وجود ندارد ساختگی است. مثلا جزایر نخل در دوبی ساختگی است و جزیره قشم طبیعی. ایا مقاله طبیعی هم وجود دارد؟
همه نوشتجات انسانها در طول تاريخ ساختگی است.
نوشته های اقای لوایی اخبار نیست که باور بکنید یا نکنید. ایشان دیدگاه سیاسی، اقتصادي و اجتماعی خود را مینویسد. میتوانید موافق یا مخالف ان باشید.
یکی از وظايف هر دولتی حفظ محیط زیست است. اگر نخواهد یا نتواند باز هم مسئول است.
دمکراسی و مدنیت نتیجه رشد ارگانیگ یک جامعه است و نمی توان اموزش داد یا حقنه کرد والا میشود عراق!
ولی در مورد فروپاشی خاورمیانه مسلمان عقب مانده درست میفرمایید.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
خانم مریم آرامیان.... به سایت ایران گلوبال خوش آمدید. نمره منفی گرفتن در این سایت در عرض کمتر از چند ثانیه یکی از معجزه های ارتش سایبری است. این معجزه ها درست مثل همان معجزه میمونی است که به وسیله سفینه فضائی ایران به آسمان پرتاب شد و یک میمون دیگری با مشخصات متفاوت به زمین سالم برگشت. ویا مثل همان معجزه شکافتن اتم در آشپزخانه به وسیله یک دانش آموز ایرانی....و یا فریا کشیدن (( یا علی ... یا علی )) خامنه ای در هنگام تولد.... روح سگ « لایکا » اولین جانداری که به فضا پرتاپ شد و در هنگام گردش در مدار زمین مرد, بخیر. لطفآ منتظر از این معجزات آسمانی و ساببری باشید.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
این مقاله در پی توجیه مقاله اول است که باید بگویم چیز خاصی ارائه نمی دهد از قبیل پیله کردن شخصی. شما اگر صمیمی هستید در نفی دشمن مشترک بنویسید نه به اشخاصی که کار انجام می دهند. حالا شاید تقی به توقی خورد وکسی پیشنهادی به شما نیز داد که شما هم مطرح شدید زیاد حسادت نکنید

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
لوایی وجدان آزاد حرکت ملی آزربایجان است، همانند گونترگراس که هم سیستم و هم حزب خود را بدون هراس نقد میکرد ، ما به وجدانهای نقاد احتیاج داریم او تخریب نمیکند بلکه از زاویه دید خود آنچه را باور ندارد به نقد میکشد. این یک طرف قضیه از طرف دیگر سیاست است که قوانین حاکم آن نه اخلاق بلکه نتیجه عملی است گاهن این حرکت و بخشی از آن تنها در دایره ممکنات می باشد ؛ من به کسانی هم که در دایره ممکن ها قدم برمیداند ایرادی نمی گیرم . تشکیل فراکسیون تورک در مجلس

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
اوستا ممد دانشمد،،، آن روزی که رضا طالبی در تلوزیون صدایش بریده شد و شما هیچ دفاعی از او نکردید و شاید امروز شما هم وضعیت ایشان را دارید، ولی بازگشت به تبریز همیشه برای شما مقدور است، لطفا راه گونتای(منوش) و صالح( رعد و برق) را نپیمایید که به اکستریزیسم و پارانویا خاتمه خواهد یافت

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
این فرد در توهمات خود گرفتار است. نوشته ها را برای پرندگان دریایی می نویسد. این فرد هیچ اعتقادی به حقوق ملت آذربایجان ندارد. اگر تعداد کامنت های نوشته هایش پایین بیاید سکته می کند. از شما خواهشمند است تعداد بیشتر کامنت بنویسید که ....

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
نسیم عزیز چرا دقیق ترنمیحوانید؟

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
بنیان فکری شما نژادپرستانه و اجبارا" غیر انسانی است.(متعصبین رای منفی را بدهند-عقل وتفکر لازم نیست)
هر از چند گاهی گرد و خاکی میکنید و پس از آن در می یابید که کسی حرف هایتان را باور نکرده و یخ تان نگرفته است، مجبور میشوید برگردید و توجیهات محبت گونه بنویسید، مثل دفعه قبل که پس از کلی هتاکی به این و آن دعوت به آرامش و ... کردید. واقعیت اینکه مقاله تان ساختگی است. هر ادعائی را دو سطر بعد یا نفی کرده یا به نقد کشیده اید مثل عدم مخالفت با کمک گرفتن از دیگران یا کسی نبودن خودتان. مثل آن مستخدم چاپلوسی که در مقابل صاحبکارش میگوید یک عیب دارد و آن هم زیاد کردن است!
خشک شدن دریاچه ارومیه را به پزشکیان که هیچ به کل نظام جهل و جنایت اسلامی نسبت دادن کودکی و سطحی نگری خودش را می خواهد،
خاورمیانه مسلمان و عقب مانده در مرز توحش و فروپاشی است،
آموزش دموکراسی و مدنیت شروع شرافتمندانه ای است، موافقید؟

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
توجه کننید که این اقا چه نوشته است ( آقای لوایی بنظرم نقد جامعه آزربایجان جنوبی بیشتر از جامعه فارس اهمیت دارد. این معظلاتی که در زیر آمده ناشی از عدم نقد جامعه آزربایجان است. جامعه ما شجاعت و درایت را به خاطر نفوذ همین تفکر شعوبی- شیعی پارسی از دست داده است. ) اگر خود را ترک میدانی چرا به زبان پارسی مینویسی ؟ نقد جامعه اذربایجان یعنی نقد قاجار نقد شیعه یعنی حلاجی کردن دوران صفوویه و جنایت قزلباشان ترک و جنگ چند صد ساله با عثمانی یعنی نقد نقش روسیه و حز ب توده و فرقه و فدائیان تجزیه طلب فدائی یعنی نقد خرافه اسلام در اذربایجان .نقد عاشورا و عباس و تعزیه و هزار بدبختی دیگر .نقد اذربایجان یعنی نقد ترک . نقد اذربایجان یعنی نقد انقلاب مشروطه یعنی نقد بی وطنی چپها و زیر مهمیز رفتن فرقه پیشه وری .بفرمایئد نقد کننید تا ما روشن شویم.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
به این مقاله 15 نفر امتیاز مثبت داده اند و من هم این مقاله را صمیمی می دانم و رای مثبت دادم.
40 نفر نیز به این مقاله امتیاز منفی داده اند؛ اما حتی یک نفرشان ننوشته است که چرا به این نوشته آقای محمد رضا لوائی امتیاز منفی داده است.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
شماراه خودتان را میروید .تنها.درخودفرورفته ومستقل.راهی راپیش گرفته ومیروید به گمان خودتنها..ولی تنها نیستید .همراهانی دارید که شاید دقیقیا باشماروی یک ریل نباشندوطبیعتا عده ای هم زوایایی دارند .میگوئید به تنهایی حرکت میکنم ولی نه تنهانیستید. دیدنی است حرکت مردی تنها همراه با امواج میلیونی همراهان.همه هم دیگررا میبینند وحس میکنند.آیا هرکسی خودرا تنها میداند؟ یکی اززیباییهای حرکت تان همین نشنیدن و بی پاسخ گذاشتن پارس های خودی وبیگانه کمین کرده درطرفین مسیراست.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
شکست انصار حزب‌الله در مقابل حرکت ملی آزربایجان

اعضای گروه تندروی انصار حزب‌الله و مأمورین لباس شخصی ایران بعدازآن که نتوانستند در تبریز و تهران در مقابل سفارت‌خانه و کنسولگری ترکیه تجمع نمایند، به صورتی بسیار ضعیف در مقابل کنسولگری ترکیه در مشهد تجمع کردند.
در دو روز اخیر شبکه‌های اجتماعی وابسته به گروه‌های تندروی و گروه‌های فاشیست ایرانی برای به‌اصطلاح اعتراض به دولت ترکیه، برای تجمع در تهران و تبریز اعلام فراخوان داده بودند. بعدازآنکه فعالین حرکت ملی آزربایجان به مقامات امنیتی ایران درباره هرگونه تجمع در تهران و تبریز هشدار دادند، مقامات جمهوری اسلامی اعلام داشتند که این اعتراض در تهران و تبریز لغو شده است.
مقامات امنیتی بعدازاین اقدام، این تجمع را به شهر مشهد انتقال داده و اعضای خود را برای تجمع در مقابل کنسولگری ترکیه بسیج کردند. در این تجمع تعداد اندکی از انصار حزب‌الله

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
شما با این سابقه تان ، جزو ملت ایران نیستید .
برای ملیت باید صلاخیت خود را ثابت کرد و نه تخریب و خیانت .

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
دوستان این جملات ارزش دوباره خواندن را دارد. آقای لوایی بنظرم نقد جامعه آزربایجان جنوبی بیشتر از جامعه فارس اهمیت دارد. این معظلاتی که در زیر آمده ناشی از عدم نقد جامعه آزربایجان است. جامعه ما شجاعت و درایت را به خاطر نفوذ همین تفکر شعوبی- شیعی پارسی از دست داده است.
"فراكسيون ترك زبانها خارج از حركت ملى است اما ما مى توانيم از آن به نفع حركت بهره بردارى كنيم".
"من مى گويم درياچه ى اروميه را همين پزشكيان ها ( با توجه به سابقه ى نمايندگى اش ) با سكوت و همكارى خويش خشك كردند حالا مدعى نجات آن شده اند. انگار مثل اين مى ماند كه يك نفر را بكشى بعد داد و فرياد كنى كه باى ذنب قتلت".
"اعتقاد دارم امثال همين پزشكيان ها بودند كه سالها قبل چهرگانى را كه خيلى بيشتر از همين فراكسيونى ها برنامه براى ما داشت بركنارش كردند و حالا دارند كپى ناقص و جعلى از حركت چهرگانى مى كنند".