پیامدهای جزوه سبز، تزِ «رکود»، هیاهوی بسیار اما نه برای هیچ

تمدن نخستین بار از آنجا آغاز شد که انسان خشمگین به جای تکه سنگ، کلمه پرتاب کرد و پاسخ کلمه را با کلمه داد.

http://www.hamneshinbahar.net/article.php?text_id=401

فایل صوتی

«تز رکود»، هیاهوی بسیار اما نه برای هیچ

http://www.hamneshinbahar.net/mp3files/Jozve_Sabz_16.mp3

...

سایت همنشین بهار 

http://www.hamneshinbahar.net

انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: 

دیدگاه‌ها

نظر : 
تقریبا تمامی صحبتهای آقای سعید شاهسوندی را که تابحال پخش شده گوش داده ام و چون هنوز هم ادامه دارد فکر کردم با یک دید انتقادی و بشکل سوال از ایشان بپرسم ١- تابحال از همه چیز صحبت به میان آمده ولی از برخورد مذهبی ها و بالخص آخوندها در زندان و خارج ا زندان با باقی مانده مجاهدین که به خطوط بینانگذاران اعتقاد داشتند صحبتی نکرده اید ٢- از کل صحبتهای شما بالخص از اعدام و تصفیه های فیزیکی درون تشکیلاتها چه مجاهدین و چه چریکهای فدائی و امثالهم چنین استنباط میشود که اگر هر کدام از این جریانات بحاکمیت میرسیدند وضع کشور و مردم به مراتب بدتر از حاکمیت آخوند ها میشد چرا که اینها به یاران و همفکران خود که به اختلاف عقیده رسیده بودند رحم نکردند چه برسد به دیگران و اینکه این افراد در کل کوته بینان جوانی بودند که از روی احساسات وارد مبارزه شده بودند و با گذشت زمان مثل خود شما پشیمان هستند .منتظر جواب هستم
عدم انتشار شده: 
false

نظر : 
چه خوب که سرانجام هر دوی شما اعتراف کردید که نیمی از دلایل ناموقیت به گردن نیروهای سرکوب و شرابط جامعه و نیمی دیگر به گردن مبارزان و روشنفکران آنزمان است.
با اینهمه هر کار کوچکی مثل شعار نویسی روی دیوار در سالهای 56-50 باعث شد که انقلاب 57 ریشه سلطنت و ساواک و امریکا را در ابران از بیخ نابود کند.
منظور اینکه مبارزات مردم از سال 32 تا سال 56 نتیجه داد و حاکمان جنایتکار پهلوی را به درک فرستاد.
عدم انتشار شده: 
false