گورخوابی نتیجه سیاست خُرافی مذهبی رژیم ولایت فقیه

متٲسفانه بعد از انقلاب ۱۳٥۷ و روی کار آمدن دیکتاتوری جمهوری اسلامی، این رژیم هم همچو رژیمهای سیاسی مذهبی سابق و منجمله آل بویه و صفویه با بدست گرفتن افسار تمامی امور مذهبی مردم ایران و آمیزش خرافات با باورهای مذهبی افراد اجتماع، سعی بر آن داشت تا ضمن مقدس شناختن نظام دیکتاوری مُلایان، یکایک آنان را هم بعنوان فرزندان و نواده سادات و ائمه معرفی کند و بدین شیوه سعی گشت خمینی و خامنه ای تا دیگر آخوندهای دربار ولایت فقیه را معصوم و پاک و بی آلایش بدانند...

 

 
در حاشیه هر دین و مذهبی، کم نیستند بدعت ها و خرافاتی که طرفداران پر و پا قرصی هم پیدا می کنند. می کوشیم با ریشه های اجتماعی و جامعه شناختی خرافات مذهبی آشنا شویم و اینکه آیا هر ایده، اندیشه و رفتار اجتماعی هر یک از ما پس از مدتی به خرافات بدل می گردد؟
امروزه آنچه در بررسی خرافه مذهبی یا خرافات عمومی دارای اهمیت است، خاستگاه اجتماعی آن و سازوکار فردیی است که آنها در مجموعه اجتماع و در پیوندهای جمعی برعهده دارند.
مهمترین مساله آن است که خرافات در گوشه ای از باورهای عامیانه دینی و مذهبی مردم هر کشور جای داشته و دارای کارکردهایی است و بر این مبنا هم پژوهشگران جنبه های منفی و مثبت و کارآمد آنها را در یک فرهنگ خاصی بنام" فرهنگ خرافات عامه " بررسی می کنند.
 
مطلب بنده به بررسی انگیزه های روانشناختی و خاستگاه اجتماعی خرافات آن دسته از مردمی که چشم و گوش بسته تسلیم منبر مُلایان حکومتی شده و همچنین استفاده ابزاری حکومت مذهبی ولایت فقیه از خرافات عمومی ـ مذهبی موجود در جامعه می پردازد.
 
انسان ابتدایی به حکم زندگی روزانه ناگزیر بوده که نمونه های هستی را بشناسد و حوادث عالم را برای خود تبیین یا مفهوم نماید. از این رو بطور عملی و نظری به تلاش و کندوکاو می پردازد. اما چون تجربه کافی و شناخت چندانی ندارد و نمی تواند با مشاهده و آزمایش و روشهای مقبول دیگر، بسیاری از اشیای امور پیرامون خود را بشناسد به ناچار برای فرونشاندن بی تکلیفی خود به خیال و توهم پناه می برد و با تخیل ابتدایی خود هستی را تعیین می کند و بدین شیوه پاسخ هایی برای برخی از مسائل بی شمار زندگی می یابد و موافق آنها برای تسلط بر حوادث پیرامون خود دست به فعالیت هایی می زند.
 
خرافات مذهبی در واقع همزمان با شروع شناخت بشر از بودن خویش آغاز شد و انسان در صدد برآمد به مدد وسایلی که در اختیار داشت به حوادث آینده وقوف یابد و از اتفاقات ناخوشایند جلوگیری به عمل آورد تا بدین گونه بر ترس هایش فائق شده و به نوعی احساس امنیت دست یابد.
مطالعات پژوهشگران علوم روانشناختی بر روی بعد خرافی انسان نشان می دهد که رفتار ما از دید تحلیلی، رفتاری خلق الساعه و انفرادی نیست که بتوان آن را به صورت پدیده ای مجزا و منفک از گذشته مورد مطالعه قرار داد. بلکه باید آن را به صورت پدیده های به هم پیوسته اجتماعی بررسی کرد.
بررسی زمینه های اجتماعی و فرهنگی بروز خرافات نشان می دهد که برخلاف تصور رایج عمومی، خرافات به هیچ وجه چیزی غیرطبیعی و عجیب نبوده و نیست. بلکه با شیوه های بنیادین اندیشیدن و احساس کردن جبر روزگار و به طور کلی با نحوه پاسخ دهی انسان ها در برابر محیط  زندگی پیوند تنگاتنگی دارد.
 
بی گمان خرافات یک عمل نادانسته روانی است، که چون آدمی از درمان دردها عاجز می ماند به تسلی خود می پردازد و گذران بودن همه چیز را دستاویز تسکین خویش می سازد که در چنین شرایطی انسان ها در هر امری فقط به وضع آنی آن توجه می کنند و آینده را به دست حادثه می سپارند. با "هرچه پیش آید خوش آید" خو می گیرند و می سازند و به آنچه می گذرد اصلا نمی اندیشند. به همین جهت خرافه پرستی که البته در دوره های مختلف تاریخی در ایران کم و بیش رواج داشته است و بویژه در ادوار سیاه اجتماعی و سیاسی از جمله دوره غلبه بیگانگانی همچو مغول و تاتار وقتی جامعه دست خوش اضطراب، درماندگی و نومیدی بوده و راهی برای گریز یا بهروزی نمی یافته، شدت بیشتری می گرفته است و در سایه این اوضاع و احوال اجتماعی ـ سیاسی نوع خاصی از عقاید مذهبی خرافی شکل می گرفته است.
خطر خرافات در وضعیت کنونی ایران صد چندان است، چرا که نه تنها موجب بی اختیاری و بی قراری فرد در اجتماع می شود، بلکه آبستن حوادث ناخوشایندی هم برای آینده خواهد گشت. اکنون برخی افراد با وجود آن که به خرافات می خندند و خود را از داشتن چنین عقایدی مبری می دانند، اما نمی دانند که سایه شوم همین وجود خرافات و جهل توده است که پایه و بنیان ستم رژیم ولایت فقیه و ماندگاری حاکمیت مذهبی است.
 
متٲسفانه بعد از انقلاب ۱۳٥۷ و روی کار آمدن دیکتاتوری جمهوری اسلامی، این رژیم هم همچو رژیمهای سیاسی مذهبی سابق و منجمله آل بویه و صفویه با بدست گرفتن افسار تمامی امور مذهبی مردم ایران و آمیزش خرافات با باورهای مذهبی افراد اجتماع، سعی بر آن داشت تا ضمن مقدس شناختن نظام دیکتاوری مُلایان، یکایک آنان را هم بعنوان فرزندان و نواده سادات و ائمه معرفی کند و بدین شیوه سعی گشت خمینی و خامنه ای تا دیگر آخوندهای دربار ولایت فقیه را معصوم و پاک و بی آلایش بدانند.
اینک بخش بزرگی از مردم ایران هرگز به خود اجازه نمی دهند تا تابوی ولایت فقیه را در هم شکنند و از گرفتاریهای که منبعث از سیاست های کلی این رژیم است نجات یابند، چرا که به علت اعتقاد به خرافات بوجود آمده توسط رژیم، هر گونه اعتراض و دهن کجی به سیساستها و اوامر مذهبی سیستم حاکم را توهین به ائمه و سادات و مایه خروج از دین قلمداد می کنند.
به گواه تاریخ و اندیشمندان مذهبی ایران، قبل از انقلاب حداکثر ۱٥۰۰ امامزاده و اماکن متبرکه در کشور وجود داشته است، اما اینک به شیوه ای قارچ گونه و در بیش از سه دهه از حاکمیت جمهوری اسلامی بر ایران، بیش از ۱۰ هزار امامزاده وجود دارد که درآمد برخی از آنها سالانه بیش از یک میلیارد تومان است.
 
آمار و داده های مطالعاتی در زمینه نوع و حدود خرافات در ایران نشان می دهد که معمولا در مواقع حساس و لحظه هایی که عدم اعتماد و اطمینان به آینده وجود دارد، توده مردم خرافات زاده می شوند و رویارویی با مسائلی همچون تولد، مرگ، بیماری، قحطی و فقر و حوادث طبیعی و گرفتاریهای اقتصادی و اجتماعی و مواردی از این قبیل که همیشه برای نوع بشر منبع اضطراب بودند و احساس شکست و ترس و خشم به دنبال داشته اند و چون هیچ کدام از این ها را آدمیزاد نمی توانسته از راه علم و منطق توجیه کند به خرافات و اعتقادات رو آورده تا از اضطراب و تشویش درونی رها شده تسکین خاطر پیدا کنند. بدتر از آن اینکه بخش زیادی از مردم به جای اندیشیدن و پیدا کردن راه حلهای معقول برای گرفتاریهای فردی ـ اجتماعی خودشان، دقیقا طعمه سیاست مذهبی رژیم و خرافه گرایی می شوند که حاکمیت مستقیما در تولید آن و تشویق قشرهای جامعه به سوی آن نقش اصلی را بازی می کند.
 
زمانیکه اهل منبر و شخصیتهای مذهبی رژیم جهت خلاصی یافتن و تسکین دردهای مردم، آنها را به تمسک به قبور و اماکن متبرکه مذهبی فرا می خوانند، خودشان هرگاه بیمار می شوند در بهترین بیمارستانهای داخلی و خارجی بستری می شوند و با پول مردم معتقد که از زیارت همین امامزاده و اماکن متبرکه عایدشان شده خود را مداوا می کنند.!!
این روزها دیگر گرفتاری و فقر و فلاکت در سایه سیاست مذهبی ـ خرافی رژیم ولایت فقیه به جای رسیده است که نه تنها کارتن خوابی سابق نوعی رفاه اجتماعی برای معتادان و بی سرپناهان جامعه محسوب می شود، بلکه نوعی دیگر از بی خانمانی تحت عنوان " گور خوابی " بعد از فاش شدن حادثه نصیرآباد در جامعه رواج یافته است و در رسانه ها در مورد آن صحبت می شود.
معتادان و کارتن خواب های سابق و کسانی که به هر دلیلی فاقد یک مکان مناسب جهت استراحت هستند، اینک شبهای سرد زمستان را داخل قبرها به روز می رسانند.
خلاصه کلام اینکه در کشوری که برای قبر خمینی هزینه های میلیاردی شده و هنوز ادامه دارد، آیا حاکمیتی که با ترویج خرافات و قبرپرستی تمام آزادیها و رفاه عمومی مردم را سلب کرده و دزدی و چپاول ثروت ایران کار و فعالیت الهی و معنوی آنها محسوب می گردد، نمی توانند برای اسکان چنین افراد بی سرپناهی در تمام شهرهای کشور مراکز نگهداری و گرم خانه هایی را درست کنند؟!
انتشار از: 

         

 

دیدگاه‌ها

تصویر بهمن موحدی(بامدادان)

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آخوند شیاد حسن روحانی در مقام رئیس جمهور! این رژیم ضدبشری، فریبکارانه در واکنش به فاجعۀ گورخوابی مسئولیت خودش در قبال این وضعیت فاجعه بار را تا حد مسئولیت یک شهروند عادی تنزل می دهد. گویی که نهاد ریاست جمهوری به عنوان بخشی از قدرت حکومتی که بخش زیادی از منابع ثروت و سامان این جامعه را در کنترل دارد، به اندازه یک شهروند عادی در قبال این مصائب و فجایعی که به خلق ایران تحمیل شده است مسئولیت دارد. آخوند حسن روحانی به جای اینکه حداقل در این مورد مانند روسای دولت در کشورهای متعارف سرمایه داری عمل کند و بلافاصله فرمان رسیدگی به معضل این گور خواب های معین را صادر کند، اجازه داد تا مزدوران انتظامی و شهرداری رژیم به گورستان نصیرآباد یورش برند و با ضرب و شتم و بیرون راندن گورخواب ها ی مظلوم صورت مسئله را حذف کنند.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
خواننده محترم ،توجه بفرمایند که ایران مقام اول دارنده ذخائر گازی متعارف دنیا(19%از کل دنیا) است اما به لحاظ تراز صادراتی منفی است،،،و این محصول و عواقب غنی سازی هسته ای است ،روسیه توسط عوامل بسیار با نفوظ خود در ایران (سپاه و بیت رهبری)توانست معضل خانمان سوز غنی سازی هسته ای را به پیش ببرد

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب yaradiciliq تو را به همهانی که اجداد تورک ات میپرستیدنند و نام بردن اش خارج از ادب است بگو قطع نکنند
حکومت اشغال همسایه های اشغال تو هیچ موردی شانس نیاوردیم
ایران دارای 6 خط انقال گاز سراسریست.بحث دریافت گاز از همسایه شمالی بخاطر نزدیک بودن به استانهای شمال شرقیست که معقولانه آنست به جای انتقال از جنوب ؛؛از گاز ترکمنستان که نزدیک است استفاده شود و برابر آن به انهادر جنوب یا گاز تحویل گردد و یا وجه آن پرداخت شود

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب یارا چلیق برو یک لیوان اب بخور
ان قرار داد مال 20 سال پیش بود که ایران لوله کشی گاز نداشت امروز گاز ایران نتنها سرتاسرسی است بلکه به ترکیه هم صادر میشود با راه افتادن گاز دریای مارندران خود ایران دیگر حاضر نیست گارزی را که ترکمن ها میخواهند به 9 برابر قیمت قالب کنند بخرند
این بدهی هم با قیمت جدید حساب شده و در زبان تورکی غارت نام دارد حالا تورکمن ها بروند به ازبک ها گاز صادر کنند

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب آلتین، در مورد آقای اسامه مجددی اشتباه میفرمایید. ایشان از کامنت نویسان منطقی ایران گلوبال است. کسی که به نام دیگران کامنت مینویسد، همان عنصر کمونیست هست که شما به او اشاره کرده اید. البته که او کمونیست نیست، بلکه با پوشش کمونیستی و بعضی اوقات با پوشش مجاهدین خلق وارد میشود. اما دیگر همه میدانند که واقعیت چیست و او از کجا ماموریت دارد! او قبلا با همین ترفند توانست که اکانت کامنت مستقیم بگیرد تا بتواند بدون سانسور به هر کسی میخواهد اهانت کند!

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
"" ایران قادر به پرداخت بدهی اش به ترکمنستان نیست "" گور خوابی‌ ، ارتش ۲۰ میلیونی بیکاران، دزدی، مافیای سپاه، انقلابی‌ که با تاثیر پذیرفتن از "" افکار پوسیده کمونیستی "" پیروزی مستظعفین بر مستکبرین بود کار را به جائی کشانده که تورکمنیستان به دلیل عدم باز پرداخت بدهی گازش از طرف ایرانی، صادرات گاز به ایران را قطع می‌کند.
Iran Says Turkmenistan Cuts of Gas Shipments Over Past Debts
http://abcnews.go.com/International/wireStory/iran-turkmenistan-cuts-gas-shipments-past-debts-44499251

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
"عنصر کمونیثط، بهمن موحدی!"

شما اینجا حقی بیشتر از بیان نظر خود ندارید لطفاً صرفاً نظر خود را بیان نموده و برای دیگران تکلیف تعیین ننمایید که چه بکنند و چه نکنند.
تصویر بهمن موحدی(بامدادان)

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
به آلتین و اسامه مجددی
موضوع این مقاله و بحث دربارۀ گورخوابهای مظلوم میهنمان است؛ خواهشاً موضوع این بحث را با نظرات انحرافی و مسائل مبتذل قومی و نژاد پرستی به بیراهه نبرید.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
پان ترک صلاحیت و اجازه .. ندارد برای ترجمه لغات زبان فارسی معنی درست کند .
راسیست های ضد ایرانی که دشمن فرهنگ و زبان مردم هستند بهتر است برای تاریخ مغولی اویغوری ترکی خود کوشش کنند.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب جویا

بله در ترجمه‌ی ف-ا-ر-س-ی «ترول اینترنتی» را به مفهوم «اوباش اینترنتی» هم به کار می‌برند که به نظر من اطلاق درستی نیست. در لغتنامه‌ی دهخدا در خصوص «اوباشی» آمده است: "بی قیدی و آوارگی و مشغول بودن بلهو و لعب و مانند آن"

اما با در نظر گرفتن معنی کلمه‌ی «اوباش»، به نظر من اطلاق این کلمه به «ترول‌های اینترنتی» درست نیست چرا که کار آنان نه «اوباشی‌گری» به مفهوم اشاره شده در بالا بلکه «دست زدن به خرابکاری در اینترنت» به دلایل خاص خودشان می‌باشد.

وجود ترول‌ها در اینترنت یک واقعیت انکارناپذیر می‌باشد که دلیل ترول نامیده شدنشان نیز طرز رفتارشان می‌باشد از این ترول‌ها در عیران‌گلوبال هم وجود دارد. برای کسی که کارش خرابکاری در اینترنت می‌باشد برای مثال به اسم دیگر کاربران کامنت جعلی ارسال می‌نماید تا فضای دیالوگ را تخریب نماید هیچ اصطلاحی بهتر از «ترول اینترنتی» نمی‌توان یافت.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
منطق کامنتهای آلتین! منطق کامنتهای من!
تصویر کاوه جویا

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب آلتین گرامی، واژه ی "ترول اینترنتی" در فارسی به معنی "اوباش اینترنتی" به کار می رود، که صفت توهین آمیزی است. لطفاً از به کار بردن این نسبت توهین آمیز برای اشخاص معین بپرهیزید.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
در عیران‌گلوبال به شدت بر علیه من هجمه به راه افتاده است. فاشیست‌های ف-ا-ر-س وقتی دیدند در مقابل منطق کامنت‌های من حرفی برای گفتن ندارند شروع نمودند به ارسال کامنت‌های جعلی به اسم من.

مشخص شد کسی که به نام "گوروش پارسی" برای .. اینترنتی "اسامه مجددی" نوشابه باز نموده است خود "اسامه مجددی" می‌باشد که کامنت‌های جعلی به نام من ارسال می‌نماید.

مدتهاست که ارسال کامنت‌های جعلی به نام دیگران به مشکلی در عیران‌گلوبال تبدیل شده است پس جاعل نظرات عیران‌گلوبال را بشناسید ایشان همان "اسامه مجددی" می‌باشد.

جالب است که عیران‌گلوبال کلمه‌ی ترول را از کامنت‌های من حذف می‌نماید که این به دلیل بی‌اطلاعی مسئول کامنتها از مفهوم آن می‌باشد. «ترول‌های اینترنتی» به اشخاصی اطلاق می‌شود که کارشان خرابکاری در اینترنت می‌باشد ....

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
بهکیانوش توکلی عزیز
مثلا اینها کامنت هستند؟ بی ادبی های که هیچ ربطی به مطلب ندارد، یا عقاید پان ترکی و غیره...
با احترام

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
بە آلتین:
تو با خودت مشکلی داری...اول به اسامه مجددی حمله کردی و بعدش هم تشکر...
بیشتر به .. شبیهی، که اول فکر می کنند قهرمانند و بعد در زندان نالان و گریان
امیدوارم متوجه شده باشی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
با تشکر از توضیحات جامع و کامل جناب اسامه مجددی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب التین :
این یک واقعیت هست که اذربایجان در اینده نابود خواهد شد . همین الان در اذربایجان غربی اگر از گروه های مسلح کورد که از ترس نیرو های ایران دست به اقدامی نمیزنندبگذریم سلفی گری تبدیل به مذهب نیمی از 80 درصد ساکنان کورد این استان شده است اگر روزی حکومت شیعی نباشد نه تنها در کمتر از چند روز کار ارومیه تمام است بلکه انها دست از سر شما حتی در تبریز هم بر نخواهند داشت
در صورتی که ما هزینه نگهداری استانهایتان را که ازاد شده جز برای بمب گذاری و به اتش کشیدن گاذربایجان به کار دیگری نخواهیم برد پس دیدن صحنه هایی کشتار مثل بمب گذاری عراق و سوریه دور از واقعیت نیست
.... هر کس هر کجا واژه تورک را به کار ببرد به خوداش توهین کرده ....
برای بیشتر خواندن درباره ریشه یابی این واژه برو به ادامه مطلب

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
این کامنت جعلی از من نیست:

"با درود بر عارف شیخ احمدی عزیز"


کسی که با نام من کامنت جعلی ارسال نموده است آنقدر سطحی‌نگر است که چون توان پاسخگویی منطقی به کامنت‌های مرا ندارد با ارسال کامنت جعلی به اسم من، تصور می‌نماید عملی انتحاری انجام می‌دهد اما بهتر است قدری ابراز وجود نمودن به طریق درست را تمرین نماید تا با ارسال کامنت‌های جعلی به نام دیگران خود را ضایع ننماید.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
با درود بر عارف شیخ احمدی عزیز

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
چه کسی این نظر سرتاسر توهین این کاربر .. "اسامه مجددی" را منتشر نموده است!!!؟ بقیه‌ی نظرات مملو از فحاشی این .. اینترنتی به جای خود، این شخص .. در داخل کامنت خود نوشته است:

"به امید نابودی اذربایجان و دیدن لاشه های پاره از بمب در خیابان های سگ کده تبریز"

از کامنت من کلمه‌ی «ترول» خطاب به وی حذف شده و کل کامنتم معدوم می‌شود اما در نظر وقیحانه‌ی وی "سگ کده تبریز" منتشر شده است.

....

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب یاشار تبریزی
به خودات زیاد نگیر پولی که میبایست صرف اینها بشود صرف دادن اب و برق و گاز و بنزین و بودجه وووووو هزار چیز دیگر به قیمت سمن بخس به تورکان .. اذربایجان میشود ولی تنها دلخوشی که وجود دارد اینکه پس از رژیم صفویه تنها گروهی که در ایران اس و پاس میشوند اول اذربایجانی ها ند و دوم اخوند ها
....
تصویر بهمن موحدی(بامدادان)

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آن افرادی که به گورخوابهای مظلوم، "دزد" و تبهکارو .... می گویند و قصد دارند رژیم ضدبشری جمهوری اسلامی را تبرئه کنند از مزدوران سایبری رژیم می باشند و از طوله سگهای خامنه ای جلاد می باشند.
مرگ بر طوله سگهای رهبر

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
سلام. چه شده است که شما از یک مشت گورخواب معتاد و دزد حمایت میکنید؟!

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
باید دید ترک اوغلی عقده دارد یا شما عاریای ها ی پر مدعا...
خوب شما که پوز روشنفکری می زنید آیا بانی بیچاره گی مردم ایران نیستید، چرا خودتان را بازنگری نمی کنید.
یاشاسین آذربایجان
تصویر بهمن موحدی(بامدادان)

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
« از بدختی که عکس نمیگیرند»
این را گور خواب میگوید
برای بدبختی که شعر نمیگویند
یا آنرا نقاشی بر دیواری نمیکنند
ویا آنرا تعریف نمیکنند
برعلیه اش شورش میکنند
عصیان میکنند
نامه به عامل بدبختی نمینویسند
فریاد میکنند
رگ غیرت انسانی میزند بیرون
و زندگی را تف میکند
که در ان گور خوابان
بدبخت
وکاخ نشینان جایزه بگیر از هالیوود
افتخار جماران نشین ها میشوند
بجای اینکه شرم کنند
فریاد کنند
و عامل بدبختی را سرنگون کنند
نامه نگاری به او میکنند !
آری بدبختی را عکس نمیگیرند
بدبختی را داستان نمیکنند
بدبختی را نامه به قدرتمداران نمیکنند
بدبختی را تنها
میتوان با عصیان وشورش جواب داد
و فریاد انسانیت را میتوان
تنها با انقلاب، انقلاب

خیزش جواب داد
تصویر بهمن موحدی(بامدادان)

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
کارگزاران رژیم ضدبشری جمهوری اسلامی معمولاً برای به انحراف کشاندن افکار عمومی و تبرئه نظام سرمایه داری اسلامی که مسبب اصلی و بانی بی خانمانی مردم و پدیده کارتن خوابی و گورخوابی است، علت گسترش این پدیده ها را ناشی ازعواملی چون رفتارهای انحرافی مانند فرار از خانه و پرخاشگری و رفتارهای جنسی و اعتیاد و غیره نام می برند. اما واقعیت این است که فقر و بیکاری و بالا بودن هزینه مسکن و شرایط فلاکت باری که رژیم جمهوری اسلامی برای مردم بوجود آورده، بسیاری از این انسانها را از پرداخت اجاره سرپناهی برای خود و خانواده شان عاجز کرده است. آنها چاره ای ندارند و مجبورند شبها را در پارکها و میادین و خیابانهای شهرها سپری نمایند و یا به گورستان پناه ببرند. دولت اسلامی مستضعف پناه، بخاطر اینکه کارتن خوابها سیمای شهر را خراب نکنند و مزاحمتی برای شمال شهر نشینان مرکزایجاد نکنند، آنها را به مناطق فقیرنشین -

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب تورک اغلو 40 درصد عرب اوغلان قره چی اغلو مغول زبان:
به زودی مفت خوری .. ها از گاز و نفت ایران تمام خواهد شد و پول این ملت برای خودشان هزینه میشود انوقت شما خواهی دانست که .. مفتخور بودن ذره ای افتخار ندارد که هیچ ننگ هم هست
ان روز دیر نیست روزی که با صدای ترکیدن بمب از خواب بیدار بشوی و با بوی گوشت سوخته به خواب بروید
روزهای خوب زود خواهند گذشت

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب تورک اوغلی با این .. که از حس حقارت پان ترکی برخواسته است خودتان با خودتان بازی میکنید.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
بە تورک اوغلی:
جناب دنبال دردسر نگرد، برو خدا یە جای دیگە روزی شما ترکا رو بدە.
مثلا ... بە شقیقە چە ربطی دارد، اصلا مطلب رو خوندی جانم؟

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
گور خوابی نتیجه فارسیزم ارتجاعی است. اتفاقا این زنده مردن را پان ایرانیستها قبل از آخوندا کشف کردند. الکی شاه شاه نگوئید، کدام شاه؟
ابزار واحد و هدف واحد است دیگه الکی ایران بودن را افتخار ندانید. ایرانی بودن ننگ است برای ملت بزرگ ترک و کرد و بلوچ و عرب
تصویر بهمن موحدی(بامدادان)

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
در بحبوحۀ چپاولهای نجومی و فساد حکومتی و هزینه های کلانِ خامنه ای جلاد برای کشتار و قتل عام درسوریه، در حاکمیت پلید جمهوری اسلامی، زخم جانکاه و بزرگ دیگری جامعۀ ایران را تکان داده است. علاوه بر فجایع کودکان کار و کارتن خوابی و بحران محیط زیست، در فصل زمستان و سوز سرما، محرومان و بی‌خانمانهای میهنمان، به گورهای خالی برای خواب پناه برده‌اند. اين موضوع به يك رسوايي ديگر براي رژیم ضد خلقی و چپاولگر جمهوری اسلامی تبديل شده و نفرت و انزجار عمومي را برانگيخته است.گورخوابي در حالي به پديده های ديگری همچون كارتن خوابي و بي خانمی در رژیم اسلامی اضافه شده كه علاوه بر دزديها و چپاولهاي ميلياردی كه در تاروپود اين رژيم تنيده شده، رژيم اسلامی ميلياردها دلار از سرمايه های خلق محروم ایران را صرف حفظ مزدوران گوش بفرمانش در سوريه و لبنان و كشورهای ديگر مي كند تا حاكميت ننگينش را همچنان پابرجا نگه دارد.
تصویر بهمن موحدی(بامدادان)

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
رژیم ضدبشری و ضدایرانی جمهوری اسلامی, تا کنون 6 میلیارد دلار برای نگهداری و ساخت قبر خمینی خون آشام هزینه کرده است که تماماً این 6 میلیارد دلار پول بی زبان از بودجۀ عمومی کشور بوده است !!!!! 6 میلیارد دلار هزینه برای قبر یکی از پلیدترین و خونخوارترین دیکتاتورهای جهان که خلق ایران و دیگر خلق های خاورمیانه را به خاک سیاه نشاند. به فرمان و زیر نظر همین رمال خون آشام، دختران فدایی خلق و مجاهد را که باکره بودند در داخل زندان به عقد «برادران پاسدار» در می آوردند و بعد از انجام عملیات «خداپسندانۀ» تجاوز، این دختران مظلوم را اعدام می کردند، چرا که معتقد بودند که اگر دختری باکره بمیرد به بهشت می رود و میخواستند حتماً این دختران مظلوم جهنمی باشند.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
گورخوابی نتیجه دست بوسی خمینی و خامنه ای است . مگر وعده های خمینی در بهشت زهرا و سپس در قم را فراموش کرده اید. سالها آخوندها با چندرقاز روضه خوانی زندگی را سپری می کردند و حالا که به قدرت رسیده اند مثل زالو ثروت های ملی را می مکند و فقر و بدبختی و بیماری و نداری و اعتیاد و فحشا را در جامعه می گسترانند. آنها که شاه را کفن کردند تا ایران را وطن کنند تحویل بگیرند و پاسخگوی این نسل و نسل های بعدی باشند.
تصویر بهمن موحدی(بامدادان)

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آخوندها ی کثیف؛ دکان داران دین به همراهی و همکاری شاهان پفیوس، و هم چنین دزدان بازاری، به ویژه بازاریان کیسه دوز، همواره توانسته اند خرافات شیعه گری را درذهن و مغز ساده دلان و ناآگاهان، استوار، محکم، و پابرجا نگاه دارند.

آن چه را که روشنفکران اجتماع ما کوشیده و می کوشند تا باخرد و دانش، مردم نا آگاه را به عقل ومنطق گرایش دهند و گروههای فرسایش گر کشورمان را از صحنه سیاست و دخالت در سرنوشت کشور دور و برکنار سازند، تلاششان به جایی نمی رسد.

آخوندها ی کثیف، با برپایی و ایجاد مساجد بیشمار در سراسر ایران، به شستشوی مغزی و تحریک مردم ناآگاه به دشمنی و کینه توزی دگر اندیشان پرداخته اند. در حقیقت مسجد، حسینیه، و دیگر مراکز مذهبی کانون های گسترش فساد، تبعیض، خرافات گرایی، و پس ماندگی جامعۀ ایرانی است. هم اکنون نیز جایگاهی است برای دزدی، غارت گری، انبار اسلحه و مهمات برای یورش به خلق بپا خواستۀ