ایرانگلوبال نه تعریفی از دمکراسی دارد و نه محدودیتی !