رهبران جنبش سبز در سه راهی اعدام، آزادی یا حفظ حصر