دانشجویان ایرانی آینده را چگونه می بینند؟

ویدئو
تعداد مشاهدات: 
1597
ویرانی اقتصادی و فساد هولناک دستگاه های حکومتی رژیم جمهوری اسلامی، آینده ی شغلی جوانان ایرانی، از آن جمله دانشجویان را، تیره ساخته است.
هرچند مرکز آمار رژیم بیکاری دانش آموختگان را 18/9 درصد اعلام کرده است، منابع مستقل این میزان را بسیار بالاتر و حتی تا بیش از 50 درصد برآورد می کنند.

 

بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: 

دیدگاه‌ها

نظر : 
""ویرانی اقتصادی و فساد هولناک دستگاه های حکومتی رژیم جمهوری اسلامی، آینده ی شغلی جوانان ایرانی، از آن جمله دانشجویان را، تیره ساخته است."" lمن فکر می کنم راه چاره برای این جوانان و دانشجویان عین هست که یواشکی خودشان را قاطی نوجوانان شاه نامه خانی کنند که قرار عست اینده را بسازند.در عین صورت با یک تیر دو نشان می زنند هم امار عیران پرستان عاریایی را بالا می برند و هم از اینده ساخته شده توسط شاه نامه خوانان استفاده مفتکی می کنند.
عدم انتشار شده: 
false