متهم تیراندازی فلوریدا عقلش را در عراق از دست داد ه بود