بیمارستان امام خمینی بیماری را به دلیل شائبه افغان بودن عمل نکرد و بیمار درگذشت!