مهدی هاشمی موقع حمل تابوت پدروبرخوردی خشن با مدیر عامل صدا

مهدی هاشمی موقع حمل تابوت پدر ،عکس العملی خشن با مدیر عامل صدا وسیما انجام داد !

بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: