در گیری پلیس با مالباختگان خشمگین در تهران

ویدئو
بامداد روز 10 بهمن 1395، مالباختگان شرکت لیزینگ "نگین خودرو آفتاب" در برابر ساختمان قوه ی قضائیه ی رژیم جمهوری اسلامی در تهران گردآمده، به کلاهبرداری این شرکت از خود اعتراض کردند.
در حالیکه همایشگران با شعار خواهان بیرون آمدن محسنی اژه ای، سخنگوی فاسد قوه ی قضائیه، برای پاسخگویی بودند، با هجوم مزدوران امنیتی رژیم روبرو شدند، که شماری از مردم را مضروب ساختند.
شرکت "نگین خودرو آفتاب" که متعلق به شماری از وابستگان رژیم است، پیشتر از سوی دولت به عنوان "کارآفرین برتر" معرفی شده و جایزه گرفته بود!

 

بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: