ارتشیان به رژیم اعتراض دارند

ویدئو
افسر بازنشسته ی ارتش، در همایشی در کانون بازنشستگان ارتش، اعتراض ارتشیان ایرانی را به وضعیت ناگوار زندگی شان بازگو می کند و با تأیید حاضران روبرو می شود.
افسران، درجه داران و سربازان ارتش، سال هاست از کمی حقوق، تبعیض میان ارتش و سپاه پاسداران و عدم تأمین زندگی در زمان بازنشستگی رنج می برند.
ارتشیان، همچون دیگر ایرانیان، خواهان رهایی از ستم رژیم تبهکار جمهوری اسلامی هستند.

بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: