نظام فروپاشیده است! به دوران پس از این نظام بیندیشیم

چرا چنین کلیپ‌هایی‌ در داخل فیلتر میشوند؟ و چرا برای کسی‌ که به دنبال باز کردن آن باشد سخت خطرناک است؟... اما اینکه باز توانستید آنرا باز کنید واز فیلتر نظام...

انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: