مصاحبه یاسین اهوازی، به عمد میخواهند مردم بومی را کوج دهند

مصاحبه یاسین اهوازی در خصوص وقایع اخیر سیاسی و محیط زیستی در اقلیم اهواز و سیاستهای خصمانه رژیم علیه مردم عرب ایران و دیگر ملیتها

منبع: 
تلویزیون نور
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: