هاشم خواستار: کشور نزدیک به انفجار است

ویدئو
هاشم خواستار، مخالف سرشناس رژیم جمهوری اسلامی در ایران، وضعیت جامعه ی ایران را به دیگ جوشانی تشبیه می کند که نزدیک به انفجار است.
هاشم خواستار، رژیم جمهوری اسلامی را فاسد ترین حکومت تاریخ ایران خواند و تنها راهکار بحران در ایران را برگزاری انتخابات آزاد با نظارت سازمان ملل متحد دانست.

بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: