بازنشستگان امروز به میدان آمدند!

ویدئو
هزاران بازنشسته ی ایرانی، از بامداد امروز، سه شنبه 10 اسفند 1395، در برابر مجلس شورای رژیم جمهوری اسلامی در تهران گرد آمده، به وضعیت ناگوار زندگی و ستم رژیم جمهوری اسلامی بر بازنشستگان اعتراض کردند.
بازنشستگان، که از سراسر ایران به این همایش آمده بودند، خواهان افزایش دریافتی، همترازی حقوق، بیمه ی کارآمد و پرداخت مطالبات خود هستند.
بازنشستگان، فساد و ناکارآمدی مقامات رژیم را برای زندگی دشوار خود مقصر دانسته، از جمله شعار می دهند: "بازنشسته، بپا خیز، برای رفع تبعیض"!
این همایش هم اکنون برپاست.

 

 

بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: