فیلم جنایت جمهوری اسلامی:زیر گرفتن کارتن خوابها در مولوی