کنفرانس «جی استریت»: راهکار دولت ترامپ برای مهار تهران چیست؟