بازنشستگان، فساد رژیم را هدف می گیرند

ویدئو
در همایش اعتراضی شکوهمند امروز، 10 اسفند 1395، هزاران بازنشسته ی ستمدیده و خشمگین ایرانی در برابر مجلس رژیم جمهوری اسلامی گرد آمده، حقوق پایمال شده ی خود را فریاد کردند.
بازنشستگان، با هدف قرار دادن فساد نجومی سران و مدیران رژیم، آشکار ساختند که ریشه ی اصلی تنگدستی و زندگی ناگوار این گروه بزرگ اجتماعی، همچون دیگر ناهنجاری های جامعه ی ایران، حاکمیت رژیم سر تا پا فساد جمهوری اسلامی است.

 

 

بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: