رانندگان شرکت واحد امروز دادخواهی کردند

ویدئو
گروهی از رانندگان شرکت واحد اتوبوسرانی، امروز، 10 اسفند 1395، در اعتراض به پایمال شدن حقوق خود در برابر ساختمان شهرداری تهران گرد آمدند.
همایشگران، از جمله به مشکل مسکن خود و عدم دریافت تسهیلات وعده داده شده اعتراض کردند.
رانندگان، از جمله فریاد می زدند: "مدیر خیانت می کند، شهردار حمایت می کند" و بدینگونه فساد ها و خیانت های مقامات رژیم جمهوری اسلامی را، که عامل اصلی تیره روزی ایرانیان است، هدف خشم خود می ساختند.

 

بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: 

دیدگاه‌ها

تصویر بهمن موحدی(بامدادان)

نظر : 
با درود به عموم معترضان زحمتکشی که پس از دهها سال کار از ابتدایی‌ترین حقوق خود محرومند، خلق ایران به‌ویژه جوانان دلیرما باید به حمایت و همبستگی با اعتراضات این کارگران زحمتکش اقدام کنند. راه تحقق یک زندگی شرافتمندانه و سزاوار خلق ایران همدلی و همبستگی عموم توده ها برای سرنگونی رژیمی است که سرمنشا همه نابسامانیها و تیره روزیهای است که خلق ما طی38سال گذشته با آن دست به گریبان بوده‌اند.
کارگران و توده های تحت ستم ایران باید رژیم ضدکارگری جمهوری اسلامی را با قیام قهرآمیز خود سرنگون کنند و پرچم جمهوریخواهی و لائیسیته و سوسیال دمکراسی را در میهن برافراشته کنند .
عدم انتشار شده: 
false