در اُفت و خيز آفتابی حرکت

Mohammad Ali Esfahani     محمد علی اصفهانی
از دفتر نداشته ی شعر های گم شده

 

 

 

در اُفت و خيز آفتابی حرکت

 

اينک شُکوه تشنگی ات را بردار
و حرص آب را
به زمين
بُگْذار.

با تو
کلام چشمه، وسوسه ی راه است.
اين، چشمه نيست
نيست ـ
نه!
اين
چاه است.

اينک شُکوه تشنگی ات را بردار
و خويش را
ـ برهنه و تفتيده ـ
بر اُفت و خيز آفتابی حرکت
بسْپار.

٭

در انتهای راه
شايد به انتظار تو باشند
تا آن که شوق جاری چشمان خويش را
با بوسه يی
به کام عطشناک و خسته ی تو
بپاشند!

۸ اسفند ۱۳۶۵

 

www.ghoghnoos.org

 

منبع: 
ققنوس ـ سياست انسانگرا
برگرفته از: 
سايت ققنوس www.ghoghnoos.org
انتشار از: