انقلاب ۵۷ و عقب ماندگیِ تاریخیِ پیشتازان

 
 
سعدیا چندانکه می‌دانی بگوی
حق نباید گفتن الا آشکار
هر کرا خوف و طمع در کار نیست
از ختا باکش نباشد وز تتار
... 
...
قسمت‌های پیشین
...
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: