خامنه ای ، دروغگویی بزرگ است ! باور ندارید این ویدیو را ببین

بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: