شورش کاسبان مشهد بر باجگیران رژیم

ویدئو
کاسبان بازار رضای شهر مشهد، در پی هجوم گماشتگان انتظامی رژیم جمهوری اسلامی به مغازه هایشان در روز 11 اسفند 1395، با گردآمدن و فریاد اعتراض، رو در روی مهاجمان ایستادند.
مزدوران رژیم به بهانه ی ضبط "کالای نقره ی قاچاق"، به مغازه های بازار رضا هجوم برده بودند.
باجگیری مزدوران رژیم، از جمله نهاد موسوم به "ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز" از کاسبان به بهانه های گوناگون، بخشی از واقعیات روزمره ی اقتصادی ایران امروز است.

 

بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: