بار ديگر به پيشواز ٨ مارس روز جهانى زن ميرويم

بردگى جنسى و اسارت زنان در اين گونه جوامع از طريق قوانین زن ستيزانه ، از جمله نسبت دادن صفاتی همچون زن ضعيفه و اعلام قانونی اینکه زنان نسبت به مردان ضغیف ترند زنان را از داشتن در پست های کلیدی اقتصادی، سیاسی و اجتماعی محروم کرده اند. از طریق ابزارهای ایدئولوژیکی و نهادهای مذهبی و ارتجاعی ستم بر زنان نهادینه شده است وزن را در شرایطی فرو دست نگه داشته اند.

٨ مارس، روز اعتراض به ستم، تبعیض و نابرابری است. روز اعلام مبارزه زنان  برضد انقیاد و آپارتاید جنسی است. این روز سنبل آزادیخواهی و مساوات طلبی است. جنبش زنان برابری طلب در اولین گامهای خود در  ١٩١٠ به خیابانها آمد و حاکمیت استثمارگران و ستمگران را به مصاف طلبید. از آنروز مبارزه برای آزادی و برابری در ابعاد متنوع جریان دارد. جنبش آزادیخواهی وبرابری طلبی زنان در طول تاریخ فراز ونشیب هایی را پشت سر نهاده است.  اگر چه در برخی کشورها زنان انقلابی و آزادیخواه توانسته اند مطالبات اقتصادی ، سیاسی و اجتماعی خویش را به دولت ها تحمیل کنند اما سرمایه داری مدرن برای حفط وبقای حاکمیت خویش نیازمند بازتولید نابرابری و استثمار است  به همین دلیل استثمار زنان کارگر، آپارتاید جنسی، بردگی جنسی وستم بر زنان امروزه بر بخش عظیمی از جهان سایه افکنده است و ابعاد وحشتنانکی به خود گرفته است. با اینحال  مبارزه ای متشکل و گسترده در ابعاد متنوع برای رهایی زن علیه وضع موجود در جریان است. ٨ مارس نماد این مبارزه است.

در طول تاريخ معاصر نظام سرمایه داری از طریق استبدادو ديكتاتورى  خشونت عليه زنان  را تشدید کرده است ، این نظام  با رواج و گسترش قوانین زن ستیز ، عقب ماندگی فرهنگی و مردسالاری به صورت برنامه ريزى شده و سيستماتيك  ازکانال  ايدئولوژيها حاکم  این نابرابری و مشقت بر جامعه را تمدید نموده است.  همینطور، از طريق نهادها و ارگانهاى آموزشی و پرورشىِ  سیستم ناعادلانه موجود با تمام انرژى و توان حمايت ميشود .

بردگى جنسى و اسارت زنان در اين گونه جوامع از طريق قوانین زن ستيزانه ، از جمله نسبت دادن صفاتی همچون زن ضعيفه و اعلام قانونی اینکه زنان نسبت به مردان ضغیف ترند زنان را از داشتن در پست های کلیدی اقتصادی، سیاسی و اجتماعی محروم کرده اند. از طریق ابزارهای ایدئولوژیکی و نهادهای مذهبی و ارتجاعی ستم بر زنان نهادینه شده است وزن را در شرایطی فرو دست نگه داشته اند.

امروز دیگر این حقیقت آشکار است که جمهوری اسلامی زندگی زنان ایران را به اسارت کشیده است . حکومت اسلامی به کمک پاسدارانش حجاب و مقنعه را به زنان تحمیل کرد. قوانین عقب مانده شرعی و اسلامی علیه زنان بکار برد . شلاق و سنگسار و اسید پاشیدن به روی زنان را رواج داد. قتل های ناموسی را در جامعه افزایش داد. این رژیم سیاهی و تباهی را برای جامعه وزنان به ارمغان آورد. آپارتاید جنسی زیر پرچم شریعت اسلامی از برکات این جکومت برای زنان است. از همان اوايل به قدرت رسيدن جمهورى اسلامى ، چهره خشن و زن ستيزش نسبت به زنان نمايان گشت .

رژیم اسلامی با شعار ارتجاعى يا روسرى يا تو سرى ! سركوب هر نداىِ آزاديخواهانه و حركتهاى خودجوشِ زنان را با وحشیانه ترین و درندانه ترين شيوه ممكن سركوب كرد .  زنان كه بیش از نیمی از جامعه را تشكيل ميدهند بيشتر از ديگراقشارجامعه، زير تيغ استبداد مذهبى قرار دارند ، اما امروزه عليرغم تمامى سركوبها ، قصاص کردن ها و سنگسارها و وجود سيستم آموزشى و بارآورى براى گسترش فرهنگ  مذهبی و مرد سالارى ، جنبش آزادیخواهی و برابری طلبی  زنان روز به روز براى رسيدن مطالبات این جنبش جدّيتر و گسترده تر ميشود .

امروزه ما شاهد مشاركت و فعاليت زنان در مراكز توليدى و عرصه هاى گوناگون اجتماعى هستيم . مشاركت گسترده زنان در حركتهای توده ای و جنبشهاى كارگرى ، دانشجويى ، مبارزه مسلحانه  ، مبارزه سیاسی، مشارکت در فعالیتهای بیرون از خانه ، عرصه های متنوع علمی ، افزايش درصد قبولى زنان در دانشگاهها و مراكز علمى و ... حاصل پيشرویها  تمایل زنان به تحول وتغییر است و این نشانی  از دستاوردهای  جنبش راديكال زنان در جامعه است كه به رژیم اسلامی  تحميل شده است .

٨ مارس روز جهانى زن است . در اين روز تمامى زنان ايران ، همگام با هم سرنوشتانشان در سطح جهان به خيابان مى آيند و انزجار خود را از نظام سرمايه دارى  اعلام ميكنند . آنها اعلام ميكنند كه خواستار جهانى آزادو برابر و خواهان جامعه ای مبتنی بر رفاه ، آسایش، وخوشبختی برای تمامی افراد جامعه هستند..

زنان و مردان آزاديخواه

روزجهانی زن ، روز مبارزه برای آزادی و برابریست .روز جنبش آزادی خواهی و برابری طلبی برضد هرگونه ستم استثمار و تبعیض علیه زنان و احاد جامعه است . هشت مارس امسال را به روز اعلام کیفرخواست زنان ستمکش در مقابل دولت ها و جریانات ارتجاعی و مذهبی تبدیل کنیم. براى برگزارى هر چه با شكوهتر ٨ مارس بكوشيم و اين روز را به روز مطرح كردن خواستهاى خود تبديل كنيم . سنتها و قوانين مردسالار را به مصاف بطلبيم و بار ديگر حقوق حقه خويش را به گوش همگان برسانيم .

زنده باد آزادى و برابرى

پُرتوان باد جنبش آزادی زن

ليلا حسام شريعتى

بخش: 
انتشار از: