نوري علا: راه هاي جلوگيري از بازتوليد استبداد

بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: 

دیدگاه‌ها

نظر : 
آقای نوری علا، در فدرالیسم شما تمام اقتصاد ارتش و امور خارجه بدولت مرکزی با زبانفارسی سپرده می شود، و فقط در حد تعیین زمان روشن کردن بخاری استانها حق تصمیم گیری دارند که بر حسب بردرت منطقه ایی تصمیم بگیرند، چه فدرالیسم دست و دل بازانه ایی، حالا شما که اینطور فکر کنید ولی بحال بقیه پیشکسوتان جامعه فارسی، از اینرو است که ما استقلال را بجای گدایی فدرالیسم از بارگاه پانفارسیسم ترجیح می دهیم.
عدم انتشار شده: 
false