درباره اظهارات مدیرکل آژانس پیرامون برنامه هسته‌ای ایران