پیشواز تحریم انتخابات 1396 رژیم

ویدئو
کنشگران سیاسی، بهرام آبار، حسن کیانزاد و مانی، پیرامون لزوم تحریم همگانی نمایش انتخابات ریاست جمهوری رژیم جمهوری اسلامی در 29 اردیبهشت 1396 سخن می گویند.

 

 

 

 

 

 

 

بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: