معلمان سراسر ایران امروز دادخواهی کردند

ویدئو
امروز، 19 اسفند 1395، فرهنگیان ایرانی در ده ها شهر کشور، همزمان، به خیابان آمدند و به ستم رژیم جمهوری اسلامی بر خود اعتراض کردند.
هزاران معلم امروز در تهران، در برابر مجلس، و در شهرستان ها در برابر ادارات آموزش و پرورش گرد آمده، خواسته های خود را فریاد کردند.
فرهنگیان، از جمله خواهان آزادی اسماعیل عبدی و دیگر کنشگران فرهنگی زندانی، افزایش دریافتی، بیمه ی کارآمد، آموزش رایگان برای کودکان ایرانی، آزادی سازمان یابی صنفی شدند.
نمای بالا، گوشه ای از همایش اعتراضی امروز فرهنگیان کرمانشاه است.

 

 

بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: