اعتراض امروز فرهنگیان در تهران

ویدئو ـ تصاویر از شهرستان ها
فرهنگیان تهران، امروز 19 اسفند 1395، در برابر مجلس رژیم جمهوری اسلامی گرد هم آمده، به شرایط ناگوار زندگی خود و فشار های رژیم بر کنشگران صنفی فرهنگی اعتراض کردند.
افزایش حقوق، رفع نابرابری با دیگر کارمندان دولت، بیمه ی کارآمد، آزادی کنش صنفی مستقل و آزادی کنشگران فرهنگی دربند، از جمله ی خواست های فرهنگیان همایشگر بود.
همایش های دادخواهانه ی فرهنگیان، امروز در ده ها شهر ایران برپا گردید.

 

 

همایش اعتراضی فرهنگیان همدان، 19 اسفند 1395

 

همایش اعتراضی فرهنگیان تهران، 19 اسفند 1395

 

همایش اعتراضی فرهنگیان شیراز(سفره ی خالی فرهنگیان)، 19 اسفند 1395

 

همایش اعتراضی فرهنگیان سنندج، 19 اسفند 1395

 

همایش اعتراضی فرهنگیان تبریز، 19 اسفند 1395

 

همایش اعتراضی فرهنگیان اهواز، 19 اسفند 1395

 

همایش اعتراضی فرهنگیان مشهد، 19 اسفند 1395

 

همایش اعتراضی فرهنگیان کرمانشاه، 19 اسفند 1395

 

بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: