واکنش قاطعانه‌ مرکل در قبال تهدیدهای اقتصادی ترامپ