نه هر كه طرف كله كج نهاد و تند نشست

كلاه دارى و آيين سرورى داند
آثار و نشانه هاى خود برزگ بينى و نقش ديگرى را بازى كردن وجه مميزه كسانى است كه به جاى آنكه داراى
شخصيت فردى باشند ، از يك نوع روحيهه اتكالى بر خوردارند ، وهمين روحيه سبب مى شوند ، به افرادى تشبّه
جويند، كه از اعتبار و اهميت اجتماعى بر خوردارند

نه هر كه طرف كله كج نهاد و تند نشست
كلاه دارى و آيين سرورى داند

آثار و نشانه هاى خود برزگ بينى و نقش ديگرى را بازى كردن وجه مميزه كسانى است كه به جاى آنكه داراى
شخصيت فردى باشند ، از يك نوع روحيهه اتكالى بر خوردارند ، وهمين روحيه سبب مى شوند ، به افرادى تشبّه
جويند، كه از اعتبار و اهميت اجتماعى بر خوردارند . نمونه بارز آن در رهبرى جبهه به اصطلاح ملى پنجم ديده
ميشود كه به اصطلاح رهبر و رئيس شوراى مركزيش جناب آقاى عبد العلى اديب برومند براى تثبيت جانشينى
مرحوم مصدق به سياست تخت وپتو متوسل شده اند ! و اين در حالى است كه وى تمام اختيار سازمانى كه به تدليس و تلبيس جبهه ملى پنجم نام گرفته در اختيار باقى مانده باند خنجى حجازى قرار داده ست ، رهبرى زير پتوى جبهه ملى حتى اختيار آنرا ندارد ، كه كسى را به عضويت يا عدم عضويت باند در آورد يا نياورد . چنانكه بر خلاف آنكه در شهريور ماه سال ٩٢ به موجب سند پيوست ، استعفاى آقاى پيمان عارف را نمى پذيرد و عضويت او را تسجيل مى كند و حتى و از صدماتى كه به نظر او پيمان عارف در راه آرمانهاى جبهه ملى خورده است نيز ، رهبر پتو پناه جبهه ملى پنجم تقدير مى كنند ، بر خلاف اين سوابق و تاييدات كتبى منتشر شده او در شهريور ماه سال ٩٢ كسانى كه تعزيه گردان واقعى جبهه ملى پنجم اند، پس از اخراج پيمان عارف از تركيه و رفتنش به لبنان ، عضويت او را در جبهه ملى تكذيب مى كنند ، و سوابق خدمات و صدمات پيمان عارف در جبهه ملى پنجم را كه به تاييد كتبى رهبر سالخورده زيز پتويشان رسيده به دست فراموشى مى سپارند! گويى مى پندارند با اين نوع تبرى جستن ها مى توانند خاطره بلاهت سياسى جناب اديب برومند ، وعضويت عناصر مشكوك را از ذهن وضمير، مردمى كه به ريش همه حضرات مى خندند پاك كنند.


جمعيت مبارزه با هوچيگرى و دروغ پردازى وارونه نشان دهندگان حقايق

انتشار از: 

         

 

دیدگاه‌ها

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب ترک دمکرات ! ------ موسی به دین خود . و عیسی به دین خود.
مواضع پیمان عارف را باید با توجه به اصالت کردی وی در نظر گرفت.
که هم ضد ترک فاشیست راسیست است-- و هم ضد پان ایرانیست ملی گرای کذایی.
تعصب و جانبداری بی چون و چرای- بابک آزاد- از گرگهای خاکستری سنی اردغانی ، بیش از همه مشکوک و تعجب آور است. که 32سال در غرب زندگی میکند و سن و تجربه اش سه برابر پیمان عارف است. و این چنین شیفته ترکیه و دشمن ایران و فارس است.
انگار در ژن ترک و مغول ، حمایت و نزدیکی به قدرت مندان ، همیشه در طول تاریخ موجب ضربه زدن به قوم آذری، گردیده.
در هر کشوری نگاه کنید، آذری ها تمام هذفشان ، تعریف و حمایت از قدرتمندان حاکم است . حتی اگر فاشیستهای دیوانه ای مانند وضعیت ترکیه باشد. در ایران نیز از همان ابتدا در کنار آخوندها به سرکوب مردم ایران از جمله سرکوب فارس و کرد و عرب و بلوچ پرداخته اند.