بازنشستگان، امروز: دادخواهی از ستم، با سرود "ای ایران"

ویدئو
انبوه هم میهنان بازنشسته، همراه با اعتراض بر ستم و تباهی در برابر ساختمان ریاست جمهوری رژیم، سرود "ای ایران" را سر می دهند.
امروز، 22 اسفند 1395، هزاران بازنشسته ی کشوری و لشکری در تهران و دیگر شهرهای ایران، فریاد دادخواهی برآوردند و به پایمال شدن حقوق خود از سوی رژیم فاسد جمهوری اسلامی اعتراض کردند.

 

بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: