ایرانیان درباره رهبران رژیم جمهوری اسلامی چه نظری دارند؟

ویدئو
38 سال جمهوری اسلامی، از کشور ایران دوزخی ساخته است، که تنگدستی، بیکاری، ناامنی و فساد در آن بیداد می کند.
مردم ایران، رژیم جمهوری اسلامی را عامل اصلی تیره روزی خود می دانند و از سران و مدیران این رژیم تبهکار خشمگین اند.

 

بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: