چهارشنبه سوری پرشور 1395 در ایران

ویدئو
جشن باستانی چهارشنبه سوری، در 24 اسفند 1395، از سوی مردم سراسر ایران برپا داشته شد.
چهارشنبه سوری 1395، چهره های گوناگونی به خود گرفت.
در کنار همایش های آرام و شاد بر گرد آتش، تکاپو های انفجاری جوانان، که بازتاب خشم ایرانیان از رژیم تبهکار حاکم است، نیز خودنمایی کرد.
نمای بالا، گوشه هایی از جشن چهارشنبه سوری 1395 در نقاط گوناگون شهر تهران را باز می نماید.

 

بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: