درگذشت رهبر جبهه ملی ایران

پیام سازمان های جبهه ملی ایران در اروپا
عبدالعلی ادیب برومند، در سال ۱۳۳۹ جزو بنیانگذاران جبهه ملی دوم بود. وی یکی از آخرین بازماندگان قدیمی ترین نسل جبهه ملی ایران بود که در اولین کنگره ی جبهه ملی ایران در سال ۱۳۴۱ نیز از اعضای شورای مؤسس این کنگره بود و سخنگویی کمیسیون پیام های آن را بر عهده داشت

اطلاعیه ی

سازمان های جبهه ملی ایران در اروپا

                                       در گذشت عبدالعلی ادیب برومند

رییس هیأت رهبری جبهه ملی ایران

 

   روز دوشنبه  ۲۳ اسفندماه عبدالعلی ادیب برومند د رییس هیأت رهبری و رییس شورای مرکزی جبهه ملی ایران درگذشت.

عبدالعلی برومند ـ ادیب ـ که بهنگام درگذشت ۹۲ سال داشت قدیمی ترین عضو ارگان های رهبری جبهه ملی ایران بود.

 

 

او که در نخستین سالهای مبارزات نهضت ملی به رهبری دکتر محمد مصدق به جبهه ملی ایران پیوسته بود از مردم اصفهان بود و به خانواده ای تعلق داشت که بسیاری از اعضاءِ  آن از همان زمان در صفوف نهضت ملی قرار داشتند. وی پسر عمه ی دکتر عبدالرحمن برومند بود که در مبارزات انتخاباتی سالهای پس از ۲۸ مرداد وقتی جبهه ملی ایران، علی رغم فقدان آزادی انتخابات و در اعتراض به آن، در مبارزات انتخاباتی شرکت می کرد، از طرف جبهه کاندیدای نمایندگی اصفهان در مجلس شورای ملی بود، چنانکه در سالهای ۵۶  و ۵۷ نیز عضو علی البدل هیأت اجرائی جبهه ملی ایران و سپس، تا زمان قتل وی به دست آدمکشان جمهوری اسلامی، رییس هیأت اجرائی نهضت مقاومت ملی ایران بود.

 

ادیب برومند در سال ۱۳۳۹ جزء بنیان گذاران جبهه ملی دوم بود. وی  یکی از آخرین بازماندگان قدیمی ترین نسل جبهه ملی ایران بود که در اولین کنگره ی جبهه ملی ایران در سال  ۱۳۴۱  نیز از اعضاء شورای مؤسس این کنگره بود، و سخنگویی کمسیون پیام های آن را بر عهده داشت.

او ضمن منشیگری کنگره به ریاست الهیار صالح در پایان آن بعنوان عضو شورای جدید منتخب کنگره نیز انتخاب گردید. 
او ومهندس کاظم حسیبی تنها کسانی بودند که پس از استعفای اعضای شورای مرکزی جبهه ملی دوم از سمت خود استعفا ندادند. 

 

وی در شورای مرکزی جبهه ملی ایران که بار دیگر در سال ۱۳۵۶ تشکیل گردیده بود نیز عضویت داشت و پس از تشکیل رژیم جمهوری اسلامی و حکم ارتجاعی خمینی دایر بر ارتداد ملیون نیز در اولین کوشش های ملیون، در شرایطی سخت و پرخطر، برای برگذاری تشکل هایی که به تشکیل مجدد شورای مرکزی جبهه ملی ایران منجرشد مشارکت داشت

 

در طول دهه های اخیر وی همواره از طرف شورای مرکزی به ریاست هیأت رهبری و ریاست این شورا انتخاب می شد و با دلسوزی و پیگیری که در انجام وظائف خود نشان می داد وجود او به عنوان یکی از آخرین بازماندگان نسل نخست جبهه ملی ایران برای وحدت و حسن تفاهم میان اعضاءِ شورای مرکزی و هیأت رهبری ضامن و نماد پرارجی محسوب می شد. 

 

مراسم ترحیم و خاکسپاری وی در روزپنجشنبه ۲۶ اسفند ماه ۱۳۹۵ در زادگاه او در شهر گز بُرخوار اصفهان برگذارخواهد شد.

 

سازمان های جبهه ملی ایران در اروپا فقدان جبران ناپذیر این عنصر پایدار جبهه ملی ایران و یادگار دوران رهبری دکتر مصدق را به خانواده ی ارجمند برومند، به ملت ایران، به همه ی مبارزان نهضت ملی و یاران جبهه ملی ایران تسلیت گفته خود را در اندوه آنان شریک می دانند.

 

دوشنبه، ۲۳ اسفندماه ۱۳۹۵

 

سازمان های جبهه ملی ایران دراروپا

 

دکتر علی راسخ افشار، دکتر پرویز داورپناه، علی شاکری زند، مهندس مهدی مقدس زاده.

 

بخش: 
انتشار از: 

         

 

دیدگاه‌ها

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جبهه ضد ملی
یکی ازسازمانهای مخوف پان ایرانیست است جزء نابود ملت های غیر فارس فکر دیگری ندارد هم سو سازمانهای ساواک و سربازان گمنام کارمی کند مکمل هم کارهستم بعضاً باهم درسرقدرت سرجنگ دارند وهم دیگر را بی لیاقت می دانند .
ولی اهداف هردویکی است .
جبهه ملی هیچ وقت بابت عقب مانده گی آزربایجان چه ازنظرفرهنگی واقتصادی وبهداشتی اظهارنظرنکردند .
ولی برای تدریس دو واحد زبان ترکی شدیداً مخالفت کردند واعلامیه صادرمی کنند ودرزمان شاه فعالین مدنی آرزبایجان را نوکرشوروی می دانستند وامروزنوکرالهام علیف می دانند.
حتی سازمان اطلاعات جمهوری اسلامی را به کوتاه کاری محکوم می کنند.
مانند نامه ورجاوند به خاتمی نامه رئیس جبهه ضدملی باعث بسته شدند هفته نامه نوید آزربایجان وشمس تبریز وزندانی شدندافرادی زیادی مانند دکترچهرگانی استاددانشگاه تربیت معلم گردید
درحال حاضر هیچ روزنامه به ترکی چاپ نمی شود