سفر جبیر به بغداد، عربستان در عراق به جستجوی چیست؟