آمریکا: حمایت ایران از تروریسم ظرف پنج سال گذشته تغییری نکرد